Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه علایم مثبت و منفی اسکیزوفرنیا با نگهداشت توجه

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (10 صفحه - از 24 تا 33)

کلید واژه های ماشینی : آزمون عملکرد پیوسته، بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، متغیرهای آزمون عملکرد پیوسته، متغیر پاسخ صحیح آزمون عملکرد، رابطه علایم مثبت و منفی، علایم مثبت و منفی، منفی، بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا اجرا، متغیر، علایم منفی

هدف: هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه علایم مثبت و منفی اسکیزوفرنیا و نگهداشت توجه در این بیماران میباشد. روش: 32 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا (15 بیمار حاد و 17 بیمار مزمن) و 32 نفر از افراد بهنجار با دامنه سنی 19 تا 51 سال انتخاب گردیدند. دو گروه آزمودنی بر اساس متغیرهای جنس، سن و سطح تحصیلات همتاسازی و به وسیله آزمون عملکرد پیوسته ارزیابی شدند. به منظور بررسی همبستگی چند متغیری بین علایم مثبت و منفی اسکیزوفرنیا با متغیرهای آزمون عملکرد پیوسته، مقیاسهای اندازه گیری علایم منفی (SAPS) روی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا اجرا شد. یافته ها: نتایج حاکی از آن بود که بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا در مقایسه با افراد بهنجار در تمام متغیرهای آزمون عملکرد پیوسته (پاسخ صحیح، حذف پاسخ و ارایه پاسخ غلط) به طور معناداری ضعیفتر عمل کرده بودند. تحلیل رگرسیون نشان داد مولفه هذیان (از بین علایم مثبت)، متغیر پاسخ صحیح آزمون عملکرد پیوسته را به صورت مثبت و متغیرهای حذف پاسخ و ارایه پاسخ غلط را به صورت منفی پیش بینی میکند. مولفه عاطفه محدود (از علایم منفی) نیز، متغیر پاسخ صحیح را به صورت منفی و متغیرهای حذف پاسخ و ارایه پاسخ غلط را به صورت مثبت پیش بینی کرد. نتیجه گیری: این نتایج نشان دهنده آسیب نگهداشت توجه در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا میباشد و از اعتبار تمایز نشانگان مثبت – منفی در این بیماران حمایت میکند.

خلاصه ماشینی:

"جدول 1-خصوصیات جمعیت‌شناختی آزمودنی‌ها بر اساس جنس،سن و سطح تحصیلات جدول 2-خصوصیات بیماری و داروشناختی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا (1) ommission (2) commission (3) note book (4) resolution جدول 3-میانگین و انحراف معیار نمرات علایم مثبت و منفی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا(32@ n ) جدول 4-میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنی‌ها در متغیرهای آزمون عملکرد پیوسته و آزمون t مستقل به منظور مقایسه نگهداشت توجه در دو گروه در جدول 4،میانگین و انحراف معیار نمرات دو گروه‌ آزمودنی در متغیرهای آزمون عملکرد پیوسته(پاسخ صحیح، حذف پاسخ و ارائه پاسخ غلط)و آزمون t مستقل به منظور مقایسه‌ دو گروه مشاهده می‌شود. به منظور بررسی رابطه بین علایم مثبت و منفی بیماران مبتلا به‌ اسکیزوفرنیا و متغیرهای آزمون عملکرد پیوسته و بررسی این امر که کدام یک از مولفه‌های علایم مثبت و منفی بیماران مبتلا به‌ اسکیزوفرنیا،در پیش‌بینی نگهداشت توجه بیشترین نقش را دارا می‌باشد،از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. قبل از بررسی نتایج تحلیل‌ رگرسیون،در جدول 5 به ضرایب همبستگی پیرسون علایم مثبت‌ و منفی با متغیرهای آزمون عملکرد پیوسته در بیماران مبتلا به‌ اسکیزوفرنیا اشاره گردیده است. با توجه به نتایج این تحقیق و سایر تحقیقات به نظر می‌رسد بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا با علایم منفی غالب و بینش‌ مختل،نقص‌های عصب‌شناختی شدیدی را نشان می‌دهند و نقص‌های شناختی از قبیل نقص در نگهداشت توجه با علایم منفی‌ همبسته می‌باشد که این مقوله،از وجود تیپ‌های فرعی اسکیزوفرنیا و مکانیسم‌های زیستی-عصبی مجزا در آنها حمایت می‌کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.