Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی بلندمدت استراتژی های مدیریت دام در شرایط خشکسالی (مطالعه موردی: عشایر استان فارس)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد) (30 صفحه - از 113 تا 142)

چکیده:

خشکسالی و نوسانات آب و هوایی مهم ترین چالش های مدیریت دام - مرتع برای دامداران عشـایری است که عمدتا به مراتع طبیعی وابسته هستند. بنابراین بررسی شیوه های مـدیریتی تولیدکننـدگان دام در طول دوره های خشکسالی بسیار حیـاتی اسـت . هـدف ایـن مقالـه ، ارزیـابی اسـتراتژیهـای مدیریت دام شامل نقدکردن (فروش ) جزیی دام و خرید علوفه تکمیلی در شـرایط خشکسـالی بـرای دامداران عشایری است . بدین منظور از مدل برنامه ریزی ریاضی چند دوره ای با در نظر گرفتن رونـد پویای تعداد دام اسـتفاده شـد. داده هـای مـورد اسـتفاده بـا تکمیـل پرسشـنامه از عشـایر بـا روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای و از اداره ی امور عشایر فارس جمع آوری شد. نتایج نشان داد کـه استراتژی خرید علوفه درآمد ناخالص بزرگتری نسبت بـه اسـتراتژی نقـد کـردن دام دارد. امـا ایـن استراتژی نیازمند هزینه ی اضافی بالایی بـرای خریـد علوفـه اسـت و در شـرایطی کـه خشکسـالی گسترده اتفاق میافتد، هزینه های اضافی منجر به کاهش سود خالص در همه ی سناریوها و ریسـک بیشتر نسبت به سناریوهای استراتژی نقد کردن گله میشود. بهرحـال ، اسـتراتژی خریـد علوفـه در خشکسالیهای طولانی سود منفی نسبت به استراتژی فروش دام دارد و فشار تخریب مراتـع را نیـز شدت میبخشد. استراتژی نقد کردن دام گرایش به مخاطره و استرس هـای مـالی کمتـری بـه طـور بالقوه نسبت به استراتژی خرید علوفه دارد و در طول خشکسالی طـولانی بهتـرین بـازده خـالص را نسبت به استراتژی خرید علوفه برای غلبه بر محدودیت عرضه علوفه ایجاد میکند. بنابراین براساس نتایج ، در بلندمدت استراتژی نقد کردن جزئی دام توصیه میشود.

Droughts and climatic fluctuations are the most important challenges of the range-livestock management for ranchers of nomadic which largely depend on natural rangeland. The purpose of this paper is to evaluate livestock management strategies including partial liquidation and purchasing additional feed during periods of drought for nomadic ranchers. For this purpose, a multi-period, linear programming model coupled with the dynamic process of animals was applied. The data are collected by questionnaire completion of chosen sample into nomadic communities with multi-stage random sampling method and by Affairs Organization of Nomads Fars province. Results indicate that purchasing additional feed is able to carry larger herds during the drought. Therefore purchasing additional forage has a larger gross income than partial liquidation of livestock but requires additional costs for purchasing additional feed as compared with partial liquidation strategy. These additional costs lead to decreased net returns in all scenarios and are more risky than partial liquidation scenarios when extended drought occurs. However, the purchasing additional feed has negative impact on profitability compared to partial liquidation of livestock in the long run drought and increase degradation intensity of rangelands. The partial liquidation of livestock tends to be less risky and create potentially less financial stress than purchasing additional feed and during drought results in better net returns than purchasing feed to overcome constrained forage supplies. Therefore base on the results, in the long run partial liquidation of livestock is recommended.

خلاصه ماشینی:

"لذا این مطالعه با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی چند دوره ای و شبیه سازی روند عملکرد پویـای دام و علوفه ، به بررسی اثرات مالی خشکسالی بـر دامـداران عشـایری در اسـتان فـارس بـا ارزیـابی استراتژیهای منتخب مدیریت دام - مرتع در شرایط خشکسالی و تعیین استراتژی بهینه برای یـک افق ١٥ ساله در آینده پرداخته است . همان طور که ملاحظه میشـود، در طـی سـال هـای دوره ی مورد بررسی درآمد ناخالص دامداران در استراتژی ثابـت در اکثـر سـناریوها بـالاتر از ٧٠٠ میلیـون ریال ، درصورتیکه در استراتژی تعدیل تمامی سناریوها بجز در سال اول و دوم که به ترتیـب حـدود ٨٠٠ و ١٠٠٠ میلیون ریال است در بقیه ی سال ها به دلیل نقـد شـدن گلـه در سـال دوم و کـاهش تعداد بره های فروشی، کاهش مییابد و به کمتر از ٣٠٠ میلیون ریال میرسد و تا پایـان ایـن رونـد ثابت میماند. Cooperative Extension Service and Department of Agricultural Economics, University of Wyoming, Laramie. Unpublished Agricultural Experiment Station Competitive Grant Project Proposal, Department of Agricultural and Applied Economics, University of Wyoming. Evaluating of government policies to deal with drought in support of the tribal communities of Fars province, MS Thesis, Shiraz University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Economics. Economically sustainable cattle production practices during multiple years of drought and differing price cycles. Long term comparison of alternative range livestock management strategies across extended droughts and cyclical prices."

کلیدواژه ها:

برنامه ریزی ریاضی چنددوره ای ، نقدکردن گله ، مدیریت دام ، استان فارس ، عشایر ، مدیریت خشکسالی

Fars Province ، Nomadic ، Drought Management ، Multi Period Mathematical Programming ، Herd Liquidation ، Livestock Management

کلید واژه های ماشینی:

دام ، استراتژی ، علوفه ، عشایر ، مرتع ، خشکسالی ، مدیریت دام در شرایط خشکسالی ، اسـتراتژی ، دامداران ، استراتژی خرید علوفه


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.