Skip to main content
فهرست مقالات

اثر تازگی در حافظه بیماران دارای ضایعات مغزی و افراد بهنجار سالمند و جوان

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (15 صفحه - از 15 تا 29)

هدف: در این پژوهش، با استفاده از آزمون حافظه بازشناسی، «اثر تازگی» بین گروه سالمند دارای ضایعه مغزی در ناحیه پیشانی چپ و گیجگاهی چپ و گروه سالمند سالم از یک طرف و بین گروه سالمند سالم و گروه جوان سالم از طرف دیگر مقایسه شد. روش: این پژوهش مداخله ای (تجربی) با دو آزمایش انجام شد. در آزمایش اول سه آزمودنی با ضایعه مغزی، 10 سالمند سالم و 10 جوان سالم و در آزمایش دوم 30 آزمودنی سالمند سالم و 30 آزمودنی جوان سالم مقایسه شدند. ابزار مورد استفاده در این مطالعه، فهرست جملات و کلمات (در شش بخش) بود که در دو مرحله برای بررسی یادگیری با قصد قبلی و بدون قصد قبلی انجام شد. داده ها با روش تحلیل واریانس و آزمون t بررسی شدند. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد که افراد دارای ضایعه مغزی در ناحیه پیشانی چپ و گیجگاهی چپ، اثر تازگی را نشان نمی دهند، ولی این اثر در گروه سالمند سالم دیده می شود. یعنی افراد بیمار در بازشناسی کلمات، موارد جدید را بهتر از موارد آشنا شناسایی نمی کنند. مقایسه سالمندان سالم و جوانان سالم نیز نشان داد که اثر تازگی در جوانان بارزتر است. یعنی جوانان اطلاعات کلامی جدید را بهتر از اطلاعات قدیم بازشناسی می کنند و اختلاف بین بازشناسی موارد جدید و قدیم در جوانان بیشتر از سالمندان است. نتیجه گیری: این یافته ها از فرضیه های رمز گردانی اطلاعات جدید و اختصاص مناطق مغزی معین به اطلاعات جدید حمایت می کند. همچنین نشان می دهد که اثر تازگی در گروه جوانان به طور معنی دارتری بیشتر از گروه سالمندان است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)