Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ارتباط بین استعاره ها و خلق افسرده

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (6 صفحه - از 45 تا 50)

کلید واژه های ماشینی : استعاره‌ها ، اطلاعات ، افسرده ، میانگین نمره‌های بار عاطفی استعاره‌های ، افسردگی ، استعاره‌ها و خلق افسرده ، نمره ، نمره‌گذاری بار عاطفی استعاره‌ها سوگیری ، نمره‌های بار عاطفی استعاره‌های نمره‌گذاری ، خلق

هدف: در این مطالعه مقطعی- تحلیلی ارتباط بین خلق افسرده و محتوای استعاره های افراد بررسی شده است. روش: آزمودنی ها شامل 30 بیمار افسرده و 30 فرد بهنجار بودند. گروه افسرده با تشخیص روانشناس یا روانپزشک و به کارگیری مصاحبه بالینی )بر اساس (DSM-IV و نمره بک (بیش از 15) و گروه بهنجار نیز با مصاحبه بالینی و نمره بک (کمتر از 15) انتخاب شد. دو گروه با آزمون جملات ناتمام و پرسشنامه بررسی استعاره ها مورد ارزیابی قرار گرفتند و ارتباط بین خلق و محتوای استعاره در آنها بررسی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین خلق فرد و محتوای استعاره های آنها همبستگی منفی وجود دارد، یعنی هر چه میزان افسردگی فرد بیشتر باشد، استعاره ها بار منفی تری خواهند داشت. نتیجه گیری: این پژوهش در راستای نظریات و تحقیقاتی است که در زمینه همسویی خلق و حافظه مطرح شده است.

خلاصه ماشینی:

"در نظریه شبکه هم‌پیوند باور مطرح شده است که خلق افسرده‌ به شیوه‌ای گزینشی امکان دسترسی به مفاهیم یا سازه‌های تعبیری‌ منفی را افزایش می‌دهد،یعنی خلق افسرده ماشه این سازه‌های منفی‌ را آماده کشیدن می‌کند،به طوری که احتمال استفاده از آنها برای‌ تعبیر تجارب افزایش می‌یابد و در نتیجه سوگیری‌های تعبیری منفی‌ که از ویژگی‌های افسردگی است،به وجود می‌آید(تیزدل‌3، 1993؛کلارک و فربورن،1379). به این ترتیب بیماران افسرده به دلیل سوگیری در بازیابی‌ اطلاعات از حافظه،غالبا برای بیان افکار،نگرش‌ها و احساسات‌ خود از واژه‌های حاوی بار منفی استفاده می‌کنند که بخشی از آن‌ در استعاره‌ها نمایان می‌گردد. ضریب همبستگی پیرسون بین نمره‌گذاری پژوهشگر و آزمون‌ بک نشان‌دهنده رابطه میانگین نمره‌های بار عاطفی استعاره‌های‌ آزمودنی‌ها(به وسیله پژوهشگر)و نمره پرسشنامه بک آنهاست که‌ معادل 84/0-محاسبه شد و نشان می‌دهد که بین این دو عامل، همبستگی منفی وجود دارد،بدین معنا که هرچه میزان افسردگی‌ فرد بیشتر باشد،استعاره‌های او از بار منفی کمتری برخوردار خواهد بود. به طور کلی یافته‌های نشان می‌دهد که بین میزان افسردگی و بار عاطفی استعاره‌ها افراد همبستگی منفی وجود دارد،به این معنا که هرچه میزان افسردگی(نمره پرسشنامه افسردگی بک)فرد بیشتر باشد،بار عاطفی استعاره‌هایش کمتر خواهد بود. جدول 2-میانگین نمره بک و بار عاطفی استعاره‌ها در دو گروه افسرده و بهنجار بحث هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین استعاره‌ها و خلق منفی‌ بود. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در استعاره‌ها نیز در زمان بازیابی از حافظه،سوگیری در جهت خلق فرد صورت‌ می‌گیرد،یعنی طرحواره‌های افسردگی‌زای فرد موجب می‌شوند تا او استعاره‌هایی را به کاربرد که بار عاطفی منفی دارند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.