Skip to main content
فهرست مقالات

پایایی قسمت اختلالات مصرف مواد در نسخه فارسی مصاحبه تشخیصی جامع بین المللی (cidi): یک مطالعه چند مرکزی

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (8 صفحه - از 38 تا 45)

کلیدواژه ها :

مصاحبه تشخیصی جامع بین المللی ( CIDI ) ،اختلالات مصرف مواد ،پایانی

کلید واژه های ماشینی : مصرف مواد ، پایایی قسمت اختلالات مصرف مواد ، اختلالات مصرف مواد ، سوء مصرف مواد ، پایایی تشخیص اختلالات مصرف مواد ، مدول مصرف مواد ، پایایی قسمت سوء مصرف مواد ، پایایی ، ارزیابی پایایی قسمت سوء مصرف ، اختلالات مصرف مواد در نسخه

هدف: هدف این مطالعه‌، ارزیابی پایایی قسمت سوء مصرف مواد در نسخه فارسی مصاحبه تشخیصی جامع بین المللی (CIDI) به وسیله یک مطالعه چند مرکزی در ایران بود. روش: جمعیت مورد مطالعه 101 نفر از بیماران سرپایی و بستری انتخاب شده از پنج مرکز روانپزشکی تهران بودند. مصاحبه با آزمودنی ها به وسیله روانشناسان آموزش دیده انجام شد. CIDI کامل برای 65 نفر و مدول مصرف مواد آن برای 36 نفر اجرا گردید. برای ارزیابی پایایی آزمون - باز آزمون، سه تا هفت روز پس از مصاحبه اول، مصاحبه دوم برای تمام بیماران به وسیله فرد دیگری اجرا و نتایج با استفاده از آمار کاپا و یول تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: در مجموع پایایی تشخیص اختلالات مصرف مواد در CIDI کامل بهتر از مدول مصرف مواد بود. در CIDI کامل در هر دو سیستم تشخیصی DSM-IV و ICD-10، کاپای 5/0 یا بیشتر و آماره یول عموما بالاتر از آن به دست آمد و در بین اختلالات مختلف مواد، وابستگی به اوپیویید بیشترین کاپا (64/0) را داشت. در CIDI مدول مصرف مواد بیشترین پایایی با توجه به نتایج کاپا و یول، به وابستگی به حشیش مربوط بود (کاپا = 41/0، یول = 6/0). نتیجه گیری: در مجموع پایایی CIDI کامل برای تشخیص اختلالات مصرف مواد بهتر از مدول مصرف مواد بود. پایایی ضعیف به خصوص در مدول مصرف مواد، ممکن است به نحوه نمونه گیری و شیوع بسیار بالای اختلال مربوط باشد.

خلاصه ماشینی:

"در مطالعه هورتون‌15،کاتلر و کامپتون(2000)که یک مقایسه بین‌ فرهنگ روی اختلالات مصرف مواد بود،با استفاده از آمار کاپا در مورد وابستگی به الکل و اپیوئیدها در سیستم تشخیصی DSM IV ،آزمون-باز آزمون مدول سوء مصرف مواد در مدت یک‌ هتفه پایانی عالی را نشان داد؛کاپای وابستگی به الکل 8/0 و وابستگی به اوپیوئیدها 7/0 بود؛در مورد وابستگی به کوکائین و حشیش نیز پایایی خوبی مشاهده شد. روبیواستیپک‌21،پیترز و آندروز(1999)با بررسی پایانی آزمون-بازآزمون مدول سوء مصرف مواد نسخه‌ کامپیوتری CIDI 22که روی 286 نمونه 17 تا 60 ساله در دو کشور به دو زبان انگلیسی و اسپانیایی با استفاده از دو سیستم DSM/ICD انجام شد،پایایی 7/0 تا 95/0 را برای وابستگی به مواد نشان دادند و در مورد اوپیوئیدها کاپای 92/0 به دست آمد؛ولی کاپای سوء مصرف و مصرف مضر مواد23کمتر از وابستگی به مواد بود. در مطالعه لانگن بوچر4،مورگن استرن‌5، لابوی‌6و ناتان‌7(1994)روی پایایی تشخیص‌های طول عمر وابستگی به الکل،حشیش،کوکائین و اوپیوئیدها که براساس‌ معیارهای DSM-IV با استفاده از مدول سوء مصرف مواد CIDI روی 201 نمونه بالینی چند مرکزی با فاصله کمتر از شش ماه انجام‌ شد،به طور کلی بین دو مصاحبه از نظر آماری(هم در سطح‌ معیارهای تشخصیصی و هم در سطح نشانگان)توافق مطلوبی وجود داشت. پایایی به دست آمده از 36 بیماری‌ که مورد بازآزمون مدول مصرف مواد قرار گفتند،کاپای متوسط 41/0 را برای وابستگی به حشیش در هر دو سیستم تشخیصی‌ DSM-IV و ICD-10 نشان داد،وی در سایر موارد کاپا منفی و یا زیر 4/0 بود که ضعیف می‌باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.