Skip to main content
فهرست مقالات

تبیین نوع نگرش مخاطب نسبت به محتوای رسانه دینی (صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)؛ مطالعه موردی: شهر اصفهان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (34 صفحه - از 55 تا 88)

هدف از نگارش این مقاله تبیین نظری و تجربی مدل تحلیلی است که در آن نگرش مخاطب نسبت به محتوای رسانه دینی (صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ) در نقش متغیر درونی و ابعاد دین داری مخاطب ، دانش دینی مخاطب ، نوع دین داری در نقش متغیر بیرونی تعریف شده اند. تعریف هر یک از متغیرهای تدوین شده در مدل پژوهش دارای مبنای نظری است . روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی و برای گردآوری داده ها از پرسش نامة دست ساخته استفاده شده است که طبق آزمون دارای اعتبار و قابلیت اعتماد است . جامعة آماری پژوهش ، مردم شهر اصفهان و تعداد نمونة ٣٠٠ نفر بوده و روش نمونه گیری نیز تصادفی بوده است . در این پژوهش تاثیر ابعاد دین داری مخاطب ، نوع دین داری اش و میزان دانش دینی او بر نوع نگرش مخاطب نسبت به محتوای رسانة دینی در قالب فرضیات متعدد سنجیده شده است . مدل تحلیلی این پژوهش با نرم افزار ای موس طراحی شده است . شاخص های برازش مدل نشان می دهند که شاخص کای اسکوئر١ بیانگر ارزش عددی برابر با ٣.٢٨. است و این عدد بر اساس آنچه شوماخر و لومکس (٢٠٠٩) مقدار قابل قبول آن را در فاصلة ١ تا ٥ پیشنهاد می کنند، مقدار خوبی است . علاوه بر این شاخص ، شاخص هایی دیگر نیز برای مدل مزبور محاسبه شده که یکی از این شاخص ها، ریشة میانگین مربعات خطای برآورد RMSEA با مقدار ٠.٠٧٨ یعنی کمتر از ٠/٠٨ به دست آمده است .

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.