Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه مهارت های واج شناختی در دو زیرگروه ادراکی و زبانی اختلال خواندن

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (10 صفحه - از 25 تا 34)

کلیدواژه ها :

کودکان ،نوروسایکولوژی ،اختلال خواندن ،واج شناسی

کلید واژه های ماشینی : خواندن ، اختلال خواندن ، مهارت ، کودکان ، واج‌شناختی ، تعویض صداها و سرعت خواندن ، زیرگروه ادراکی و زبانی ، گروه ادراکی و زبانی ، مهارت واج‌شناختی ، گروه ادراکی

هدف: چنین به نظر می رسد که در یک طبقه بندی نسبتا معتبر می توان علاوه بر برجسته ساختن مبانی نوروسایکولوژیک کودکان دارای اختلال خواندن، آنها را بر اساس صحت خواندن به دو زیر گروه ادراکی و زبانی تقسیم کرد. هدف اصلی این پژوهش، مقایسه پردازش مهارت های واج شناختی در این دو زیر گروه است. روش: در یک پژوهش توصیفی - پس رویدادی، بر اساس تحلیل آماری عملکرد آموزشی گروه نمونه، 50 دانش آموز، واجد ملاک های تشخیصی مشکلات خواندن بودند که برای آزمون فرضیه های تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارهای تحقیق شامل آزمون خواندن، آزمون مهارت واج شناختی و مقیاس پیشرونده هوش (ریون) بود. داده ها با استفاده از آزمون غیر پارامتریک ارزشیابی شدند. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش در برخی از مهارت های واج شناختی (سرعت نامیدن اعداد، سیالی کلمات هم پیش حرف، تعویض صدا و سرعت خواندن) میان رتبه های دو گروه تفاوت معنی داری وجود داشت. نتیجه گیری: به نظر می رسد که گروه بندی کودکان مبتلا به اختلال خواندن به دو زیر گروه ادراکی و زبانی، دارای اعتبار باشد و هر یک از این دو زیر گروه دارای خاستگاه های نوروسایکولوژیکی متفاوتی باشند. کودکان گروه ادراکی در مقایسه با گروه زبانی در دستیابی به ساختار اشکال حروف، واج ها، ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات واج شناختی از حافظه بلندمدت، کاربرد واج ها و گفتار توانمندتر هستند.

خلاصه ماشینی:

"خواندن به دو زیر گروه ادراکی و زبانی تقسیم کرد. هم‌پیش حرف،تعویض صدا و سرعت خواندن)میان رتبه‌های دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود کودکان دارای اختلال خواندن(زیر گروه‌های ادراکی و زبانی)در واج‌شناختی در کودکان دارای اختلال خواندن از نوع ادراکی(P) 1)در مهارت سرعت نامیدن،عملکرد گروه کودکان زبانی بهتر از کودکان زبانی نسبت به گروه کودکان ادراکی با سرعت بیشتری‌ ادراکی بیشتر از گروه کودکان زبانی است. انحراف معیار زیر میانگین پایه مربوطه بود و اختلال خواندن آنها به‌ ادراکی و زبانی و مقایسه سه گروه دارای اختلال خواندن از آزمون‌ سؤال مورد نظر پژوهش این بود که آیا مهارت کودکان دارای‌ متفاوت از کودکان دارای اختلال خواندن از نوع زبانی(L) متفاوت از کودکان دارای اختلال خواندن از نوع زبانی(L) مؤلفه‌های مطرح شده در گروه ادراکی بیشتر از گروه زبانی است و در مهارت سرعت نامیدن اعداد،عملکرد گروه زبانی بهتر از سرعت عمل گروه کودکان ادراکی در مهارت سیالی کلامی‌ (سیالی کلمات هم‌پیش حرف)بیشتر از گروه کودکان زبانی‌ مقایسه دو گروه زبانی و ادراکی در زمینه مهارت سرعت‌ آمیخته در مهارت سرعت خواندن(01/0> p )تفاوت معنی‌دار داشتند. است که تفاوت میانگین رتبه‌ها در مهارت سرعت نامیدن اعداد در در مهارت سیالی کلمات هم‌پیش حرف بین این دو گروه‌ در این مهارت نیز کودکان گروه ادراکی نسبت به گروه‌ واج‌شناختی این کودکان نیز دچار ضعف شدیدی است. از طرف دیگر در این مهارت‌ها گروه زبانی در مقایسه با گروه‌ کودکان دارای اختلال خواندن قادر به تجزیه کلمات به اجزا و از گروه ادراکی نیز بیشتر گزارش شده است(بیکر و وینکه،1985؛ زیرگروه زبانی(نسبت به زیر گروه ادراکی)در پردازش مهارت‌"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.