Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط پیشرفت ریاضی دانش آموزان دختر و پسر ایرانی شرکت کننده در مطالعه تیمز2003 با متغیرهای فردی و خانوادگی

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (8 صفحه - از 14 تا 21)

کلیدواژه ها :

تحلیل مسیر ،پیشرفت ریاضی‌ ،وضعیت اقتصادی – اجتماعی‌ ،خودپنداره ریاضی ،نگرش به ریاضی

کلید واژه های ماشینی : ریاضی دانش‌آموزان دختر و پسر ، دانش‌آموزان دختر و پسر ایرانی ، مطالعه عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دختر ، ارتباط پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان دختر ، تیمز ، خودپنداره ریاضی و نگرش نسبت ، پیشرفت ریاضی ، خودپنداره ریاضی ، خودپنداره ریاضی در دانش‌آموزان دختر ، مطالعه تیمز

هدف: پژوهش حاضر به منظور مطالعه عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر و پسر ایرانی که در سومین مطالعه جهانی ریاضی (تیمز 2003) شرکت کرده بودند، انجام شد. روش: در یک ارزیابی علی، از داده های به دست آمده از دانش آموزان دختر و پسر در سومین مطالعه جهانی ریاضی (تیمز 2003) استفاده شد. ارزیابی با استفاده از روش تحلیل مسیر و بررسی متغیرهای فردی مانند خودپنداره ریاضی و نگرش به ریاضی و متغیر وضعیت اقتصادی – اجتماعی خانواده صورت گرفت. یافته ها: نتایج به دست آمده از تحلیل مسیر نشان می دهد که متغیرهای وضعیت اقتصادی - اجتماعی خانواده، خودپنداره ریاضی و نگرش نسبت به ریاضی مجموعا 06/0% و 07/0% از واریانس پیشرفت ریاضی را به ترتیب در دختران و پسران دانش آموز ایرانی تبیین می کند. همچنین متغیرهای وضعیت اقتصادی - اجتماعی و خودپنداره ریاضی در دانش آموزان دختر ایرانی 025/0% و در دانش آموزان پسر ایرانی 16/0% از متغیر نگرش به ریاضی را تبیین می کند. نتیجه گیری: متغیرهای خودپنداره ریاضی، نگرش به ریاضی و وضعیت اقتصادی – اجتماعی خانواده می توانند اثرات مستقیم و غیر مستقیم قابل ملاحظه ای بر پیشرفت ریاضی دانش آموزان دختر و پسر ایرانی شرکت کننده در تیمز 2003 داشته باشند.

خلاصه ماشینی:

"ارتباط پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان دختر و پسر ایرانی شرکت‌کننده در مطالعه‌ هدف:پژوهش حاضر به منظور مطالعه عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دختر و پسر ایرانی که در متغیرهای وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده،خود پنداره ریاضی و نگرش نسبت به ریاضی‌ ریاضی و وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده می‌توانند اثرات مستقیم و غیرمستقیم قابل‌ ملاحظه‌ای بر پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان دختر و پسر ایرانی شرکت‌کننده در تیمز 2003 نتایج به دست آمده از تحقیق روی دانش‌آموزان دختر و پسر در متغیر وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده برای پیشرفت ریاضی‌ خود که با استفاده از تحلیل مسیر روی دانش‌آموزان دختر و پسر اجتماعی خانواده و خودپنداره ریاضی را در دانش‌آموزان دختر و دختر و پسر ایرانی نسبت به ریاضیات و نمرات ریاضی آنها به دست‌ اجتماعی خانواده و نگرش نسبت به ریاضی در بین دانش‌آموزان‌ وضعیت اقتصادی-اجتماعی بر نگرش نسبت به ریاضی معنی‌دار پیشرفت ریاضی و اثر مستقیم وضعیت اقتصادی-اجتماعی بر و در مدل دختران تنها اثر وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده بر به دست آمده از رابطه بین خودپنداره ریاضی و پیشرفت ریاضی‌ بین دانش‌آموزان پسر ایرانی مفهوم خودپنداره ریاضی به طور دقیق‌ در مدل پسران اثر مستقیم وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده‌ (همان‌جا)نتیجه تحقیق خود را به صورت رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار بین دو متغیر ارائه کردند. اقتصادی-اجتماعی خانواده و پیشرفت ریاضی با وجود متغیر نسبت به ریاضی در بین دانش‌آموزان دختر و پسر قبرس به دست‌ نسبت به ریاضی بین وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده و مورد مطالعه تیمز می‌باشد،از محدودیت‌های این پژوهش است. بررسی رابطه مفهوم خود(تحصیلی و غیر تحصیلی)و خودکارآمدی با پیشرفت ریاضی در دانش‌آموزان دختر شهر تهران‌"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.