Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر شکاف نسل ها در شهرستان شوشتر

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 53 تا 76)

چکیده:

بحث شکاف‌های ارزشی بین دو نسل والدین ـ فرزندان مدتی است که ذهن اذهان عمومی و متخصصان علوم اجتماعی را در جهت شناسایی علل و عوامل موثر بر آن، به خود مطعوف داشته است. شاهد این امر وجود مساله‌ی بحث شکاف‌های ارزشی بین دو نسل والدین ـ فرزندان مدتی است که ذهن اذهان عمومی و متخصصان علوم اجتماعی را در جهت شناسایی علل و عوامل موثر بر آن، به خود مطعوف داشته است. شکاف و تعارضات ارزشی بین والدین ـ فرزندان در سطح خرد که موضوع بحث است. بنابراین بررسی علل و عواملی که موجب تضاد در بینش‌ها، گرایش‌ها، ارزش‌ها و در نهایت واکنش‌های نوجوانان در مقابل والدین می‌شود، از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر شناخت عوامل مرتبط با شکاف نسلی در شهرستان شوشتر است. این پژوهش با روش پیمایش و به صورت مقطعی انجام شد. در این پژوهش جامعه‌ی آماری را کلیه‌ی دانشجویان دختر شهرستان شوشتر و مادران آن‌ها تشکیل می‌دادند و داده‌های پژوهش از 150 جفت مادر و دختر که با روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده بودند جمع‌آوری شد. ابزار مطالعه پرسشنامه محقق ساخته بود که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوا و پایایی از طریق محاسبه‌ی آلفای کرونباخ سنجیده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. یافته‌ها نشان داد که بین متغیرهای نحوه‌ی گذران اوقات فراغت (برداشت از فراغت)، میزان بهره‌مندی از وسایل ارتباط جمعی، وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی والدین و فاصله‌ی سنی والدین و فرزندان با شکاف نسلی رابطه‌ی مستقیم و معنادار وجود دارد؛ در عین حال بین گروه مرجع فرزندان با شکاف نسلی رابطه‌ی معکوس و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه ها:

نسل ،شکاف نسلی ،برداشت از فراغت

کلید واژه های ماشینی:

شکاف نسلی ، والدین ، جوانان ، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر ، مادران ، سنی ، پژوهش ، خانواده ، دختر ، نسل والدین ـ فرزندان مدتی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.