Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش دانشجویی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (‎18 صفحه - از 117 تا 134 )

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش، طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش دانشجویی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور بود. نمونه آماری این پژوهش را 23 نفر از مدیران کل اسبق و کنونی اداره کل تربیت بدنی، کارشناسان ، اعضای هیات علمی و دانشجویان مقطع دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور که در زمینه فعالیت‌ها و مشاغل ورزشی دانشگاه نقش و تجربه کافی داشته‌اند تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری داده ها ، پرسشنامه محقق سا خته ای بود که روایی آن توسط چند تن از اساتید صاحب نظر و پایایی آن از روش آلفای کرو نباخ (91/0=α) تأیید شده بود. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آزمون مقایسه میانگین ها و آزمون فریدمن، تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد در دانشگاه پیام نور با جمعیت دانشجویی1.040.000 نفری، کمتر از 1% دانشجویان در ورزش دانشجویی ،مشارکت دارند. با این حال داشتن مراکز آموزشی متعدد رشته تربیت بدنی، جمعیت کثیر دانشجویی در دامنه های سنی متفاوت، بالاترین گستره پوششی مراکز دانشگاهی در سراسر کشور ، و نیز بیشترین بودجه خارج از شمول ، باعث شده است، جایگاه ورزش دانشجویی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور در موقعیت SO قرار گیرد که در همین راستا،می توان با استفاده از راهبردهای توسعه ورزش دانشجویی تدوین شده بر پایه تحلیل اطلاعات بدست آمده ، به مسئولان و مدیران ورزش دانشگاه پیام نور کمک نمود،تا ضعف ها را رفع نموده و از قوت ها در جهت به حداکثر رساندن فرصت ها استفاده نمایند.

The purpose of this research was to design and codify a development strategy for university sport in Payame Noor University. The statistical sample of this research consisted of 23 ex General Managers and General Manager and experts of administration of Physical Education and Members of physical education academic board in Sciences and sport management PhD students Payame Noor University who had a role in university sport. A researcher-made questionnaire was used to collect the data (the validity was approved by experienced professors and its reliability was verified by Cronbach,s alpha method as α=91%).The data were analyzed by descriptive statistics, average comparison test, and Friedman test. Research findings showed that Payame Noor University (population: 1 milion) participated in university sport below 1%. The collected information shows the situation of university sport in Payame Noor University in the axis in (SO) region. By the evaluation of resources and internal external information, we can present a collection of approaches and programs. Realization of the goal university sport and employment of all provincial and native capacities along with the growth and development of university sport in this university was presented. Some of important strategies include: developing privatization provincial units and delegation of authority, Formation and Development association and sports clubs, implementing program-based activities in university sport, development Cooperation provincial units of administration of Physical Education Payame Noor University, developing sport facilities entrepreneurship and volunteering movement in university sport, Development of internal competition, Construction of sports facilities, design and codify a development strategy for university sport in Payame Noor University.

خلاصه ماشینی:

ماتریس عوامل بیرونی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور عوامل بیرونی کد عوامل ضریب اهمیت(وزن) شدت عامل نمره فرصت ها O1 در اختیار داشتن بیشترین بودجه خارج از شمول ودر نتیجه امکان هزینه کرد آن بنا بر صلاح دید مسئولین ذی ربط 082/0 4 328/0 O2 وجود امکانات ، ،پایگاه ها ، ارتباطات و حامیان رسمی ومردمی در تمامی استانهای کشور جهت پیشبرد اهداف دانشگاه 097/0 4 388/0 O3 وجود دروس تربیت بدنی عمومی1 و2 برای تمامی رشته های تحصیلی 063/0 3 189/0 O4 در اختیار داشتن جمعیت کثیر دانشجویی در دامنه های سنی متفاوت 081/0 4 324/0 O5 وجود مقطع تحصیلی دکتری رشته تربیت بدنی در دانشگاه پیام نور 059/0 3 177/0 O6 امکان دسترسی و استفاده از تمامی تنوع آب،هوایی و اقلیمی سراسر کشور 063/0 3 189/0 O7 مصوبه های وزارت علوم مبنی بر مساعدت و همکاری اساتید سایر دانشگاه ها با دانشگاه پیام نور 055/0 3 0165/0 تهدیدها T1 عدم تناسب بین میزان جذب دانشجو با پرسنل و امکانات زیر بنایی دانشگاه 084/0 2 168/0 T2 نداشتن مالکیت و استیجاری بودن بیشتر اماکن دانشگاه خصوصا در مورد فضا های ورزشی 072/0 2 144/0 T3 یکپارچه نبودن ورزش دانشجویی در تمام مراکز مجری دانشگاه پیام نور وفعال بودن تعداد محدودی از دانشجویان ومراکز آموزشی 068/0 2 136/0 T4 عدم ارائه صحیح خدمات فوق برنامه ورزشی در دانشگاه پیام نور 077/0 2 154/0 T5 مدت زمان محدود حضور دانشجویان در دانشگاه 065/0 1 065/0 T6 مشکلات معیشتی ،تحصیلی و مشغله بیش از حد دانشجویان دانشگاه 069/0 1 069/0 T7 کمبود حمایت و توجه مدیران ارشد دانشگاه به فعالیت های ورزشی 065/0 2 130/0 مجموع ضرایب اهمیت عوامل بیرونی 1=∑ 626/2=∑ در مجموع ، نتایج جداول 6 و 7 و همچنین ماتریس داخلی و خارجی حاکی از آن است که ورزش دانشجویی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور از لحاظ موقعیت راهبردی درمنطقه SOقرار دارد؛ به این ترتیب ورزش دانشجویی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور از لحاظ عوامل درونی دارای قوت و از لحاظ عوامل بیرونی دارای فرصت است.

کلیدواژه ها:

راهبرد توسعه ، دانشگاه پیام نور ، ورزش دانشجویی

Payame Noor ، University sport ، Sport Development Strategy

کلید واژه های ماشینی:

اداره‌کل تربیت‌بدنی دانشگاه پیام نور ، اداره‌کل تربیت‌بدنی دانشگاه پیام نور ، ورزش دانش‌جویی اداره‌کل تربیت‌بدنی دانشگاه ، ورزش دانش‌جویی اداره‌کل تربیت‌بدنی دانشگاه ، دانش‌جویی اداره‌کل تربیت‌بدنی دانشگاه پیام ، دانش‌جویی اداره‌کل تربیت‌بدنی دانشگاه پیام ، توسعه ورزش دانش‌جویی اداره‌کل تربیت‌بدنی ، توسعه ورزش دانش‌جویی اداره‌کل تربیت‌بدنی ، دانشگاه پیام نور ، دانشگاه پیام نور


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Membership.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.