Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی ابعاد کارکرد خانواده در فرایند مشاوره خانواده با جهت گیری اسلامی با استفاده از نظریه داده بنیاد

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 55 تا 80)

کلیدواژه ها :

اسلام ،کارکرد ،خانواده ،نظریه داده بنیاد ،مشاوره خانواده

Islamic ،family counseling ،grounded theory ،Family ،Function

کلید واژه های ماشینی : خانواده ، مشاوره خانواده با جهت‌گیری اسلامی ، اسلام ، شناسایی ابعاد کارکرد خانواده ، فرایند مشاوره خانواده با جهت‌گیری ، زن ، دین ، کارکرد خانواده در فرایند مشاوره ، مقولات ، تعالی خانواده

هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد کارکرد خانواده در فرایند مشاوره خانواده با جهت گیری اسلامی است. به این منظور از روش نظریه برخاسته از داده ها استفاده شد. بنابراین از مطالعه منابع و متون دینی و مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته استفاده گردید. نمونه گیری به روش نظری انجام شد. داده ها از طریق مطالعه منابع و مصاحبه با کارشناسان و یادداشت های فنی جمع آوری شدند. داده ها با استفاده از کد گذاری باز،کد گذاری محوری و کد گذاری گزینشی مورد تحلیل قرار گرفت. در مجموع تعداد 65 گزاره مفهومی استخراج گردید. سپس گزاره های مفهومی با توجه به ماهیت مشترک در مقولات کلی تر طبقه بندی شدند و 10 مقوله کلی به دست آمد. براساس پارادایم کدگذاری محوری الگوی تجسمی ابعاد کارکرد خانواده در ترسیم و در مرحله کدگذاری گزینشی نظریه میانی تدوین شد. یافته های پژوهش نشان داد مقوله هسته ای تعالی خانواده است که ابعاد نقش ها و وظایف، ارتباطات، حریم ها و رفتار به عنوان شرایط علی می تواند عامل تعالی خانواده باشد، تعالی خانواده تحت تأثیر دو بعد تقویت و کنترل قرار می گیرد به گونه ای که بعد کنترل مانع آسیب به خانواده شده و بعد تقویت زمینه تقویت سایر ابعاد را فراهم می سازد. تعامل تعالی خانواده با سایر ابعاد باعث می شود انسان در درون خانواده به تعالی و رشد فردی برسد. براساس یافته های پژوهش الگوی نظری مشاوره خانواده با جهت گیری اسلامی تدوین می شود که می توان براساس آن خانواده را ارزیابی، آسیب شناسی و درمان نمود.

خلاصه ماشینی:

"یافته های پژوهش نشان داد مقوله هسته ای در فرایند مشاوره خانواده با جهت گیری اسلامی تعالی خانواده است که ابعاد نقش ها و وظایف ، ارتباطات ، حریم ها و رفتار به عنوان شرایط علی میتواند عامل تعالی خانواده باشد، تعالی خانواده تحت تأثیر دو بعد تقویت و کنترل قرار میگیرد به گونه ای که بعد کنترل مانع آسیب به خانواده شده و بعد تقویت زمینه تقویت سایر ابعاد را فراهم میسازد. این نوع نمونه گیری ، راهبردی است که در نظریه داده بنیاد استفاده میشود و نوع خاصی از نمونه گیری هدفمند است که در آن محقق از طیف رویدادها، افراد یا واحدها مواردی را انتخاب میکند که بتواند در فرایند گردآوری، خزانه داده های مورد نیاز را تقویت نموده امکان ساخت نظریه فراهم شود (بازرگان ، ١٣٩٣؛ محمدپور، ١٣٩٢) به گونه ای که گردآوری داده ها از میان منابع تا حد کفایت داده ها و اشباع مقوله ادامه یافت ، اطلاعات تکراری شد و نیازی به ادامه روند مطالعه نبود. یافته های این پژوهش با یافته های پژوهش دولاهیت (٢٠٠٥) همسویی دارد زیرا آن ها نشان داده اند که مذهب رفتارها و اعمال فردی و بین فردی غیر قابل قبول را منع میکند و در عین حال باورها، آداب و آیین های خاصی را پیشنهاد کرده ترویج میدهد، هم چنین یافته های پژوهش حاضر نیز نشان داد که اسلام نه تنها برای رفتارهای اعضای خانواده نسبت به همدیگر بر اساس تعالی خانواده ارزش گذاری نموده ، برخی رفتارها را منع میکند و توصیه به برخی از رفتارها مینماید، بلکه اساسا به طراحی ساختار خانواده پرداخته است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.