Skip to main content
فهرست مقالات

رابطۀ بین هوش اخلاقی با عملکرد حسابرسان مستقل

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 105 تا 116)

کلیدواژه ها :

هوش معنوی ،هوش اخلاقی ،عملکرد حسابرسان

کلید واژه های ماشینی : هوش اخلاقی ، هوش اخلاقی با عملکرد حسابرسان ، عملکرد حسابرسان ، حرفه‌ای ، بررسی رابطه هوش اخلاقی ، هوش معنوی ، هوش اخلاقی بر عملکرد حسابرسان ، رابطه هوش اخلاقی با عملکرد ، بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای حسابداران ، سازه

زمینه: کارکرد اخلاق، چگونگی تنظیم هوش عاطفی و تحلیلی در خدمت منافع جامعه و چگونگی تبدیل آن به اصول و مواضع است. در حسابرسی انتظار می رود که هوش اخلاقی ارتباط مستقیم با عملکرد فرد حرفه ای داشته باشد. ازاین رو، این تحقیق به بررسی رابطه هوش اخلاقی با عملکرد حسابرسان پرداخته که شامل دلسوزی، صداقت، مسئولیت پذیری و بخشش است.روش: روش تحقیق توصیفی- همبستگی است. جامعه شامل تمامی کارکنان موسسات حسابرسی تهران بود که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران بودند. از میان جامعه 306 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و تعداد سوالات برای اندازه گیری هوش اخلاقی 16 سوال و برای عملکرد حسابرسان 4 سوال می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز تکنیک های آماری معادله یابی ساختاری براساس رویکرد کمترین مربعات جزئی و از نرم افزار آماری اکسل استات نسخه 2014 استفاده شده است.یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از آن است که رابطه معنی داری بین هوش اخلاقی و همه مولفه های آن به جز بخشش با عملکرد حسابرسان وجود دارد، از بین این مولفه ها مسئولیت پذیری بیشترین رابطه را با عملکرد حسابرسان دارد و در مرتبه دوم دلسوزی و در مرتبه سوم صداقت بیشترین ارتباط را با عملکرد حسابرسان دارند.نتیجه گیری: بنابراین هرچه حسابرسان از هوش اخلاقی بالاتری برخوردار باشند، عملکرد بهتری خواهند داشت. همچنین بعد مسئولیت پذیری از هوش اخلاقی اهمیت بیشتری برای فعالیت حرفه ای حسابرسی دارد.

خلاصه ماشینی:

"شاخص‌های‌ آزمون‌ آماری‌ سه سازه دلسوزی ، صداقت و مسئولیت پذیری بزرگتر‌ از‌ مقدار‌ بحرانی‌ 96/1‌ و‌ 58/2‌ است‌ و‌ بیانگر‌ این‌ است‌ که‌ تأثیر‌ سه‌ مولفه هوش اخلاقی بر‌ عملکرد حسابرسان به صورت مستقیم و معنادار تأثیر‌ دارد و با توجه به اینکه قدرمطلق شاخص‌ آزمون‌ آماری‌ سازه بخشش کوچکتر از‌ مقدار‌ بحرانی‌ 96/1‌ است‌ از تأثیر معنادار آن بر عملکرد حسابرسان حمایت نشده است. با توجه به نتایج این تحقیق می‌توان به استفاده کنندگان پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه نمود: به مدیران حسابداران و حسابرسان پیشنهاد می‌شود که علاوه بر توجه به هوش تجسمی(مصنوعی) که نظام‌ها و سیستم جهانی خیلی زیاد به آن پرداخته است به سایر جنبه‌های دیگر هوش از جمله هوش اخلاقی، هوش معنوی و هوش عاطفی نیز توجه داشته باشند آن‌ها را بشناسند و تقویت کنند و خود را در مقابل جامعه و طبیعت مسئول بدانند. اخلاق در همه زمینه هایی که در منافع عمومی تأثیر گذار است و استفاده کنندگان از صورت‌های مالی دسترسی مستقیم به اطلاعات نداشته و باید بر رفتار حرفه‌ای و اخلاقی دیگران قضاوت نمایند مهم است از جمله حسابرسی و خدمات اطمینان بخشی حرفه ای، و از اینرو نتایج تحقیق حاضر می‌تواند مفید واقع گردد. به طور خاص تر نتایج آزمون فرضیه‌های فرعی و بررسی مقایسه‌ای بین عناصر هوش اخلاقی بیانگر این است که هر چه مولفه مسئولیت پذیری در هوش اخلاقی حسابرسان مستقل بالاتر باشد عملکرد حرفه‌ای آنها نیز تقویت می‌گردد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.