Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین مؤلفه‌های اخلاقی با ویژگی‌های شخصیتی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (8 صفحه - از 137 تا 144)

کلیدواژه ها :

اخلاق ،ویژگی‌های شخصیتی ،مؤلفه‌های اخلاق

کلید واژه های ماشینی : مؤلفه‌های اخلاقی با ویژگی‌های شخصیتی ، مؤلفه‌های اخلاقی ، شخصیت ، مولفه‌های اخلاقی ، آموزش و پرورش ، مولفه اخلاقی آموزش و پرورش ، شخصیتی دبیران تربیت‌بدنی استان اصفهان ، سطح مولفه‌های اخلاقی در آموزش ، رعایت اصول اخلاقی در ورزش ، ویژگی‌های شخصیتی دبیران تربیت‌بدنی

زمینه: رعایت اصول اخلاقی در ورزش نیازمند تلاش، داشتن شخصیت قوی و با ثبات، آگاهی و شناخت از اصول اخلاقی، درک صحیح از موقعیت و فرصت ها، آگاهی به قوانین و مقررات، ایمان و اعتقاد قلبی به کارهای صادقانه و احترام به هنجارهای اجتماعی است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مولفه های اخلاقی با ویژگی های شخصیتی دبیران تربیت بدنی استان اصفهان انجام شد.روش: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل: تمامی دبیران تربیت بدنی استان اصفهان بودند که از بین آنها 305 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل: پرسشنامه های مولفه های اخلاقی (17 سوال) و شخصیت (15 سوال) بودند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که بالاترین میانگین مولفه های اخلاقی مربوط به مولفه اخلاقی آموزش و پرورش بود و بالاترین میانگین ویژگی های شخصیت در مولفه قدرت طلبی بود. بین ویژگی های شخصیتی (موفقیت طلبی، قدرت طلبی و نیاز تعلق) بـا مولفه های اخلاقی رابطه ای مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که؛ مولفه های اخلاقی می توانند به گونه ای معنادار ویژگی های شخصیت را پیش بینی کنند.نتیجه گیری: با توجه به فواید حاصل از سطح بالای مولفه های اخلاقی توصیه می شود، اقدامات فرهنگی در جهت افزایش و بهبود سطح مولفه های اخلاقی در آموزش و پرورش صورت گیرد.

خلاصه ماشینی:

"در تحقیقی دیگر با عنوان کشف ارتباط بین مؤلفه‌های اخلاقی با 5 مدل بزرگ شخصیت11 که بر روی دانشجویان انجام شد، نتایج نشان داد که رفتارهای شخصیتی همچون وجدان12، ثبات عاطفی13، دلسوزی14 و ناخوشایندی‌ها15 برای دانشجویان اهمیت دارد و شخصیت ارتباط معناداری با مؤلفه‌های غیر اخلاقی ندارد. پژوهش حاضر سعی دارد به رابطه بین مؤلفه‌های اخلاقی و ویژگی‌های شخصیتی دبیران تربیت بدنی بپردازد تا از این طریق بتواند به رهنمودهایی برای بهبود کیفیت آموزش مدارس دست یافته و به مسئولین آموزش و پرورش کمک نماید تا هر چه بهتر در راستای اهداف آموزشی گام بردارند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت‌انداز: پرسشنامه محقق ساخته مؤلفه‌های اخلاقی (شامل 3 مؤلفه دانش آموزان، دبیران و آموزش و پرورش) که دارای 17 سؤال بوده و پاسخ‌های آن به صورت لیکرت پنج درجه ای از 1 (کاملا مخـالفم) تـا 5 (کـاملا موافقم) درجه‌بندی می‌شوند. همچنین یافته‌های تحقیق نشان داد که پیش‌بینی مؤلفه‌های اخلاقی (دانش آموزان، دبیران و آموزش و پرورش) بر اساس ابعاد شخصیت در مؤلفه‌های موفقیت، قدرت‌طلبی و نیاز به تعلق امکان پذیر می‌باشد. نتیجه‌گیری بر اساس یافته‌های پژوهشی، مبنی بر وجود رابطه بین مؤلفه‌های اخلاقی و ویژگی‌های شخصیتی، پیشنهاد می‌شود، مدیریت منابع انسانی در سطح آموزش و پرورش، افراد را متناسب با شخصیت آنان انتخاب و در فرآیند آموزش و پرورش به کار گیرند، همچنین مسئولان آموزش و پرورش در فرآیند گزینش استخدام دبیران تربیت بدنی نسبت به مؤلفه‌های اخلاقی و ابعاد شخصیت آنان توجه بیشتری نمایند و دبیران با مؤلفه‌های اخلاقی بالا در پست‌های مهم ورزشی قرار داده شوند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.