Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه «کیفیت زندگی افراد ناتوان سازمان بهداشت جهانی» (WHOQOL-DIS) در افراد سالمند ناتوان

نویسنده:

(11 صفحه - از 335 تا 345)

هدف: تعیین ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه «کیفیت زندگی افراد ناتوان سازمان بهداشت جهانی» در سالمندان ایرانی مبتلا به ناتوانی، هدف اصلی این پژوهش است.روش بررسی: در مقاله حاضر، با استفاده از روش روان سنجی کلاسیک به بررسی روایی و پایایی «پرسشنامه سنجش ناتوانی سازمان بهداشت جهانی» در سالمندان مبتلا به ناتوانی پرداخته شد. در بررسی روایی محتوایی، از دو روش «لاوشه» و «والتس و بازل» استفاده شد. طی نمونه گیری دردسترس، 205 سالمندی که نمره «پرسشنامه سنجش ناتوانی سازمان بهداشت جهانی» آنها از 4 بیشتر شده بود، به منظور بررسی روایی سازه از نوع همگرا با پرسشنامه SF-12 و روایی ملاکی از نوع مقایسه گروه های شناخته شده (سن، جنس، گزارش فرد از وضعیت سلامتی و ناتوانی خود، تاثیر ناتوانی) پرسشنامه را تکمیل کردند. برای تعیین پایایی درونی و آزمون-بازآزمون به ترتیب از آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی درون رده ای (ICC) و برای تحلیل نتایج از نرم افزار SPSS نسخه 20 استفاده شد.یافته ها: در بررسی روایی محتوایی طبق روش لاوشه و والتس و بازل برای همه آیتم ها نمره قابل قبولی به دست آمد. بین پرسشنامه WHOQOL-DIS و SF-12 غیر از بعد اجتماعی (13/0=P) همبستگی قابل قبولی (001/0>P) وجود داشت. ضریب همبستگی درون رده ای (ICC) برای نمره ابعاد پرسشنامه و نمره کل بیشتر از 70/0 بود. آلفای کرونباخ به منظور بررسی همخوانی درونی پرسشنامه برای کلیه ابعاد به جز بعد اجتماعی بالای 70/0 بود. مقایسه بین گروه های شناخته شده، حاکی از وجود تمایز بین جنسیت، وضعیت ناتوانی و سلامتی در بین سالمندان است (001/0>P).نتیجه گیری:براساس یافته های این پژوهش، به نظر می رسد که پرسشنامه «کیفیت زندگی افراد ناتوان سازمان بهداشت جهانی» از روایی ظاهری، محتوایی، سازه، ملاکی و پایایی قابل قبولی در سالمندان مبتلا به ناتوانی برخوردار باشد؛ بنابراین، می توان از این پرسشنامه در تحقیقات مربوط به کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به ناتوانی استفاده نمود.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.