Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط فعالیت بدنی با غلظت فیبرینوژن و هموسیستئین سرم در مردان فعال، غیر فعال و مبتلا به بیماری عروق کرونر

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 71 تا 80)

کلیدواژه ها :

فعالیت بدنی ،حداکثر اکسیژن مصرفی ،بیماری عروق کرونر ،فیبرینوژن ،هموسیستن

کلید واژه های ماشینی : فعالیت بدنی با غلظت فیبرینوژن، ارتباط هم‌بستگی میزان فعالیت بدنی، مقایسه ارتباط هم‌بستگی میزان فعالیت، فعال، شاخص توده جرم بدن، غلظت فیبرینوژن و هموسیستئین سرم، ارتباط فعالیت بدنی با غلظت، تفاوت میانگینهای متغیر ycH، هم‌بستگی، هم‌بستگی و مقایسه میانگین متغیرها

این بازآزمایی مقطعی از نوع پژوهشهای تحلیلی و کاربردی است که با روش هم‌بستگی و مقایسه میانگین متغیرها و با هدف مقایسه ارتباط هم‌بستگی میزان فعالیت بدنی با غلظت فیبرینوژن و هموسیستئین سرم در گروههای منتخب مردان انجام شده است.آزمودنیهای این پژوهش 3 گروه از مردان میان سال 40 تا 55 سال فعال (سن 33/5+68/47 سال، شاخص توده جرم بدن‌ 2m/gk 26/2، 15 8n) ، غیرفعال(سن 34/4+ 53/43 سال، شاخص توده جرم بدن‌ 2m/gk 96/2+26/26، و 15- sn) ، و مبتلا به‌ DAC (سن 58/5+13/48 سال، توده جرم بدن‌ 2m/gk 34/2+44/26، و 15- cn) بودند که از میان تعدادی افراد واجد شرایط، براساس اطلاعات حاصل از پرسشنامه‌های استاندارد SIHN و R-AP گزینش شدند. xam2OV تخیمنی(فعال 563/2+039/39، غیرفعال 056/3+647/32، و DAC 275/4+378/30 1-nim.1-gk.Lm شاخص میزان فعایت بدنی(متغیر مستقل و پیشگو)است و از فرمول برآورد غیرتمرینی‌ xam2OV دانشگاه هوستون برآورد شد.متغیرهای وابسته یا معیار نیز عبارت‌اند از غلظت ناشتای‌ biF (فعال 568/51+866/287، غیرفعال 215/49 +800/299، DAC 804/63+200/307 میلی‌گرم در دسی‌لیتر)، و ycH (فعال 624/2+733/11، غیرفعال 869/3+400/12، و DAC 111/5+966/11 میکرومول در لیتر)، و سرم. ycH سرم با روش ایمونواسی آنزیمی برحسب میکرومول در لیتر و biF سرم با روش کرونومتریک برحسب میلی‌گرم در دسی‌لیتر با دستگاه تمام خودکار ایمونوآنالایزر ساخت شرکت بیومری فرانسه اندازه‌گیری شد.آزمونهای آماری مناسب عبارت بودند از کولمگروف-اسمیرنف، لوین، آنالیز واریانس یک‌طرفه، و کروسکال-والیس که در سطح معناداری 05/0 P انجام شد.تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد تفاوت میانگینهای متغیر ycH (898/0- P) و biF (630/0- P) در بین گروهها معنادار نبود.همچنین هیچ‌یک از ضربیهای هم‌بستگی‌ (xam2OV با ycH گروه فعال 251/0-، غیرفعال 367/0، و DAC 141/0-و xam2OV با biF گروه فعال 358/0، غیرفعال 139/0-و DAC 214/0-) محاسبه شده نیز معنادار نبود.لذا احتمالا فعالیت بدنی در پژوهش حاضر بر غلظت فیبرینوژن و هموسیستن سرم مردان میان سال تأثیری ندارد و ارتباط معناداری بین آنها نیست.

خلاصه ماشینی:

"آزمون‌ Z فیشر برای مقایسه ضریبهای (به تصویر صفحه مراجعه شود) هم‌بستگی بین‌ xam2OV تخمینی با ycH نشان داد تفاوت ضریبهای هم‌بستگی در بین گروههای‌ A ، S ، C ، و T معنادار نیست(جدول 2). داده‌های آماری ضریب هم‌بستگی پیرسون درباره‌ biF (به تصویر صفحه مراجعه شود) گروهها که متغیر مستقل را نشان می‌دهد انجام شده است، لذا طبیعی است که بین‌ xam2OV تخمینی گروه فعال با گروه غیرفعال و گروه غیرفعال با گروه مبتلا به‌ DAC تفاوت معناداری وجود داشته باشد. اما نتایج پژوهشهای اسلوما، دونیکا و تاراچ؛ پیتر و همکاران؛فودی و همکاران؛ارنست و همکاران؛دیمیتریوس و مرکوریس؛آنتونوپولوس و آلکسیوس؛نی شیدا و توجینو؛و جوپ و همکاران نشان داد سطح سرمی‌ ycH و biF در مردان و زنان فعال در مقایسه با مردان و زنان غیرفعال هم در گروه افراد سالم و هم در گروه بیماران‌ DAC به‌طور معناداری کمتر بوده است، به گونه‌ای که همواره عامل میزان فعالیت بدنی غلظت سرمی‌ ycH و biF را در افراد فعال در مقایسه با افراد غیرفعال سالم، بیمار، و گروه کنترل به‌طور معنادار کاهش می‌دهد. فودی و همکاران، تامپسون و همکاران، و والوس و سیزلیک در خصوص افزایش غلظت سرمی‌ ycH و biF در بیماران‌ DAC در مقایسه با گروه کنترل و افراد سالم‌ و مشاهده ارتباط خطی قوی بین غلظت‌ ycH و biF با خطر بروز بیماری‌ DAC ، نتایج برخی پژوهشها و پژوهش حاضر که با هدف مقایسه تأثیر فعالیت بدنی بر این عوامل خطرزا و تعیین ارتباط بین آنها طراحی شده است نشان می‌دهد احتمالا فعالیت بدنی منظم و مستمر نمی‌تواند در کاهش غلظت سرمی این دو عامل خطرزا مؤثر و مفید باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.