Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ارتباط تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران تربیت بدنی مرد آموزشگاه های نواحی هفت گانه مشهد

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 15 تا 32)

کلیدواژه ها :

نگرش ،تعهد سازمانی ،دلبستگی شغلی ،دبیران تربیت بدنی

کلید واژه های ماشینی : تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی، میزان تعهد سازمانی دبیران تربیت‌بدنی، دبیران تربیت‌بدنی مرد آموزشگاه‌های نواحی، میزان دلبستگی شغلی دبیران تربیت‌بدنی، دلبستگی شغلی دبیران تربیت‌بدنی، دلبستگی شغلی، اطلاعات، بررسی ارتباط تعهد سازمانی، تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی دبیران تربیت‌بدنی مرد

هدف از این پژوهش،بررسی ارتباط تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و مقایسهء آن بین‌ دبیران تربیت بدنی مرد آموزشگاه‌های نواحی هفت‌گانه مشهد است. این پژوهش به روش توصیفی-همبستگی و به صورت میدانی اجرا شده است.جامعهء آماری آن 182 نفر از دبیران تربیت بدنی مرد شهر مشهد بودند که به صورت خوشه ای و تصادفی انتخاب شدند.به منظور گردآوری اطلاعات،از سه پرسشنامه اطلاعات فردی، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی استفاده شده است.همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی(میانگین،انحراف استاندارد،...)و آمار استنباطی(ضریب همبستگی‌ ANOVA و آزمون تعقیبی توکی برای ارزیابی اختلافات در میانگین‌ها)استفاده گردید. برخی از نتایج پژوهش نشان می‌دهد که میزان تعهد سازمانی دبیران تربیت بدنی برابر با (75/7(به تصویر صفحه مراجعه شود)- SD و 26/49- (M می‌باشد که بیانگر سطح تعهد سازمانی متوسط و بالایی‌ است.همچنین میزان دلبستگی شغلی دبیران تربیت بدنی برابر با(91/6(به تصویر صفحه مراجعه شود)- SD و 75/44- (M می‌باشد که حاکی از متوسط بودن میزان دلبستگی شغلی در افراد تحت‌ بررسی است.در مقایسه میانگین تعهد سازمانی که با استفاده از روش تحلیل واریانس‌ (ANOVA) انجام پذیرفت تفاوت بین میانگین‌های تعهد سازمانی در نواحی تحت بررسی‌ با ضریب همبستگی(035/0- P) .معنادار بود و در ادامه از طریق آزمون تعقیبی توکی‌ مشخص شد که نواحی سه و هفت نسبت به یک و چهار از تعهد سازمانی بالاتری‌ برخوردار است.

خلاصه ماشینی:

"امتیاز شاخص پایبندی به اهداف و ارزش‌ها در نمونهء تحت بررسی (به تصویر صفحه مراجعه شود) در بعد تمایل به تلاش بیشتر برای سازمان که حداکثر نمرهء ممکن در آن 15 است،میانگین‌ تعهد سازمانی در این عامل و در افراد تحت بررسی(182 نفر)برابر با 99/10 و انحراف‌ استاندارد 35/2 بود. امتیاز شاخص تمایل تلاش بیشتر در نمونهء تحت بررسی (به تصویر صفحه مراجعه شود) توصیف آماری داده‌های مربوط به دلبستگی شغلی امتیازگذاری افراد تحت بررسی از میزان دلبستگی شغلی نیز به صورت میانگین و انحراف‌ استاندارد و آمارهای توصیفی محاسبه و در جدول 5 ارائه شده است. ضریب همبستگی بین شاخص و ابعاد مختلف متغیرهای پژوهش در کل نمونهء تحت بررسی (به تصویر صفحه مراجعه شود) علامت*:همبستگی معنادار در سطح‌05/0 علامت**:همبستگی معنادار در سطح 01/0 برای آزمون فرضیه‌های چهارم و پنجم و مقایسهء میانگین‌ها از روش تحلیل واریانس‌ ANOVA و آزمون تعقیبی توکی استفاده شده است. مقایسهء میانگین دلبستگی شغلی در نواحی تحت بررسی از طریق آنالیز واریانس ANOVA (به تصویر صفحه مراجعه شود) فرضیهء پنجم:بین تعهد سازمانی دبیران تربیت بدنی مرد نواحی هفت‌گانه مشهد تفاوت‌ معناداری وجود ندارد. یافته‌های پژوهش در مورد تعهد سازمانی دبیران تربیت بدنی مرد نواحی هفت‌گانهء مشهد با 26/49- M و 57/7- SD نشان دهندهء سطح متوسط و بالای این متغیر است که‌ مبین میزان تعهد سازمانی قابل قبول در جامعهء تحت بررسی است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.