Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان شیوع و مقایسه ناهنجاری های وضعیتی اندام فوقانی دانش آموزان پسر سال چهارم دبیرستان شهرهای گرگان با زاهدان

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 41 تا 58)

کلیدواژه ها :

ناهنجاری ،وضعیت بدنی ،چاق ،لاغر ،انحراف بدن ،تغییر شکل ـ

کلید واژه های ماشینی : زاهدان ، کل دانش‌آموزان گرگان با زاهدان ، دانش‌آموزان ، ناهنجاری‌های وضعیتی اندام فوقانی دانش‌آموزان ، مقایسه کل دانش‌آموزان گرگان ، دانش‌آموزان گرگان ، کیفوز پشتی کل دانش‌آموزان زاهدان ، انحراف لگن دانش‌آموزان گرگانی ، وضعیتی اندام فوقانی دانش‌آموزان پسر ، درصد توزیع فراوانی دانش‌آموزان گرگان

هدف از این تحقیق ، بررسی میزان شیوع و مقایسه ناهنجاریهای وضعیتی اندام فوقانی دانش آموزان پسر سال چهارم دبیرستان گرگان با زاهدان و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و حرکتی مناسب بود. بدین منظور از میان 800 دانش آموز سال چهارم بومی گرگان و زاهدان و با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک و تصادفی ، 100 نفر انتخاب شدند . سپس پرسشنامه ای حاوی 46 سئوال در 7 قسمت بین آزمودنی ها توزیع شد و پس ازتوجیه آزمودنی ها به سئوالات پرسشنامه پاسخ دادند . و برای معاینه آماده شدند . سپس به ارزیابی اندام فوقانی آنها در پشت صفحه شطرنجی پرداخته شد . نتایج در برگ معاینه ای که براساس منابع پزشکی موجود تهیه شده بود ، ثبت شد . تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی اطلاعات با استفاده ار برنامه های رایانه ای INFO,HG-EPI, SPSS و آزمون فرض ها با استفاده از روش مجذور کای X2 و t student و همبستگی انجام گرفت. نتایج نشان داد که درصد کل ناهنجاری های زاهدان 48 درصد و گرگان 32 درصد است. بین اسکولیوز و انحراف لگن دانش آموزان گرگانی ، همچنین دانش آموزان زاهدانی و کل دانش آموزان گرگان با زاهدان با استفاده از آزمون X2 در سطح 0/95 اطمینان اختلاف معنی داری مشاهده شد. بین لوردوز کمری و کیفوز پشتی دانش آموزان زاهدانی ، همچنین دانش آموزان گرگانی و مقایسه کل دانش آموزان گرگان با زاهدان با استفاده از آزمون X2 در سطح0/95 اطمینان اختلاف معنی داری مشاهده شد . بین لوردوز کمری و برآمدگی شکم دانش آموزان زاهدانی با استفاده از X2 در سطح 0/95 اطمینان اختلاف معنی داری مشاهده شد ، در حالی که بین همین عوارض در دانش آموزان گرگانی و مقایسه کل دانش آموزان گرگان با زاهدان اختلاف معنی داری مشاهده نشد. نویسنده : جلال کریمی کریمی ـ

خلاصه ماشینی:

"در مقایسۀ بین ناهنجاری‌های سر به جلو واسکولیوز کل دانش‌آموزان گرگان و زاهدان در سطح 95 درصد اطمینان با استفاده از آزمون 2X رابطۀ معنی‌داری مشاهده شد،در حالی که وقتی به تفکیک هر شهر این ناهنجاری‌ها با هم مقایسهشدند،فقط در بین گرگانی‌ها رابطۀ معنی‌دار وجود داشت. در مقایسۀ بین انحراف تنه از دید جانبی و برآمدگی شکم کل دانش‌آموزان گرگان و زاهدان درسطح 95 درصد اطمینان و با استفاده از آزمون 2X رابطۀ معنی‌داری وجود داشت،در حالی کهوقتی این ناهنجاری‌ها به تفکیک در هر شهر مورد بررسی قرار گرفت،فقط دانش‌آموزان زاهدانیهمین ارتباط را نشان دادند. در مقایسۀ بین انحراف تنها از دید جانبی و لوردوز کمری کلدانش‌آموزان زاهدان و گرگان در سطح 95 درصد اطمینان و با استفاده از آزمون 2X رابطۀمعنی‌داری مشاهده شد و وقتی به تفکیک هر شهر این ناهنجاری‌ها با هم مقایسه شدند،فقط در بیندانش‌آموزان گرگانی این رابطه دیده شد. در مقایسۀ بین اسکولیوز و کیفوز پشتی کل دانش‌آموزان زاهدان و گرگان در سطح 95 درصداطمینان و با استفاده از آزمون 2X رابطۀ معنی‌داری وجود داشت،در حالی که وقتی به تفکیک هرشهر این ناهنجاری‌ها با هم مقایسه شدند فقط در بین دانش‌آموزان گرگانی چنین ارتباطی ملاحظهشد. در مقایسۀ بین برآمدگی شکم و کیفوز پشتی کل دانش‌آموزان زاهدان و گرگان در سطح 95درصد اطمینان و با استفاده از آزمون 2X رابطۀ معنی‌داری مشاهده نشد،در حالی که وقتی بهتفکیک هر شهر این ناهنجاری‌ها با هم مقایسه شدند،دانش‌آموزان زاهدانی این ارتباط را نشاندادند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.