Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی به همراه مصرف مکمل آهن بر برخی ترکیبات خون دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (10 صفحه - از 85 تا 94)

کلیدواژه ها :

فریتین ،هموگلوبین ،هماتوکریت ،گلبول های قرمز خون و گلبول سفید خون ـ

کلید واژه های ماشینی : تمرین، مکمل آهن، فریتین، هفته تمرینات هوازی، پسر دانشگاه شهید چمران اهواز، مصرف مکمل آهن، مصرف مکمل آهن‌بر، هموگلوبین، خون دانشجویان پسر دانشگاه شهید، دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی به همراه مصرف مکمل آهن بر میزان فریتین ، هموگلوبین ، هماتوکریت ، گلبول های قرمز و سفید خون دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز است . بدین منظور 38 دانشجو با میانگین سنی 23/61 سال ، وزن 68/96 کیلوگرم و قد 173/96 سانتی متر از میان داوطلبان انتخاب شدند . آزمودنی ها به طور تصادفی در سه گروه تمرین + مکمل آهن ، تمرین و شبه دارو ، و کنترل قرار گرفتند . از همه آزمودنی ها قبل از شروع تمرینات نمونه گیری خون به عمل آمد. سپس گروه های تمرین + مکمل آهن ، و تمرین شبه دارو به مدت 8 هفته تحت برنامه تمرینات هوازی قرار گرفتند و در این مدت از آزمودنی ها ی گروه کنترل خواسته شد هیچ گونه فعالیت ورزشی انجام ندهند . دو گروه تمرین + مکمل آهن و تمرین + شبه دارو در آغاز و پایان 8 هفته تمرین ، مرحله دوم نمونه گیری خون انجام شد . از دستگاه شمارشگر هایسل برای شمارش اجزای خونی و کیت مونو بایند و روش الیزا برای اندازه گیری میزان فریتین استفاده شد . داده های به دست آمده از آزمون قبل و بعد از تمرینات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . برای این کار از آمار توصیفی ، آنالیز واریانس جند متغیره و سپس آنالیز واریانس یکسویه و آزمون پیگیری شفه در سطح 0/05 = a استفاده شد و یافتههای زیر به دست آمد : مصرف 8 هفته مکمل آهن همراه با تمرینات هوازی بر متغیرهای WBC,HGB,HCT,RBC آزمودنی ها تاثیر نداشته در حالی که موجب تغییرات معنی داری در میزان فریتین آزمودنی ها شده است . نویسنده : دکتر عیدی علیجانی ، جمشید همتی علیجانی ، همتی ـ

خلاصه ماشینی:

"برای این کار از آمار توصیفی،آنالیز واریانسچند متغیره )AVONAM( و سپس آنالیز واریانس یکسویه و آزمون پیگیری شفه در سطح0/05- a استفاده شد ویافته‌های زیر به دست‌آمد:مصرف 8 هفته مکمل آهن همراه با تمرینات هوازی بر متغیرهای CBW. CBR آزمودنی‌ها تأثیر نداشته در حالی که موجب تغییرات معنی‌داری در میزان فریتین آزمودنی‌ها شده است(افزایشدر گروه تمرین + مکمل آهن و کاهش در گروه تمرین شبه‌دارو و کنترل). بنابراین این سؤال مطرح است که انجام 8هفته تمرینات هوازی همراه با مصرف مکمل آهن تا چه اندازه می‌تواند سبب تغییرات زیستشیمیایی در میزان فریتین،هموگلوبین،هماتوکریت و گلبول‌های قرمز و سفید خون دانشجویانپسر غیرورزشکار با محدودۀ سنی 19 تا 27 سال گردد. الف)مقایسۀ تأثیر تمرینات هوازی بر میزان فریتین گروه‌های تحقیق همان‌طور که در جدول 2 و نمودار 1 مشاهده می‌شود،میزان فریتین فقط در گروه مکمل آهننسبت به پیش آزمون افزایش داشته است،در حالی که در دو گروه دیگر کاهش پیدا کرده است. جدول 3-مقایسۀ میزان فریتین قبل و بعد از تمرین در گروه تمرین+مکمل (به تصویر صفحه مراجعه شود)جدول 4-مقایسۀ میزان فریتین قبل و بعد از تمرین در گروه تمرین+شبه‌دارو (به تصویر صفحه مراجعه شود) ج)مقایسۀ تأثیر تمرینات هوازی بر تعداد گلبول‌های قرمز و سفید گروه‌های تحقیق یافته‌های این تحقیق نشان داد که انجام تمرینات هوازی و مصرف مکمل آهن بر سایر ترکیباتخون مانند تعداد گلبول‌های قرمز و سفید،هماتوکریت و هموگلوبین خون گروه‌های تحقیق تأثیرمعنی‌داری نداشته است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.