Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی انتقال دوطرفه در مهارت دریبل بسکتبال از دست برتر به دست غیربرتر و بالعکس در دانشجویان دختر دانشگاه تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (12 صفحه - از 139 تا 150)

کلیدواژه ها :

یادگیری ،انتقال ،یادگیری حرکتی ،انتقال دو طرفه ،عضو برتر ،عضو غیر برتر ـ

کلید واژه های ماشینی : دانشجویان دختر دانشگاه تهران، بررسی انتقال دوطرفه در مهارت، دست برتر به دست غیر، دریبل بسکتبال از دست برتر، انتقال، انتقال یادگیری از دست برتر، میزان انتقال یادگیری از دست، انتقال دوطرفه در مهارت دریبل، انتقال دوطرفه، دست غیربرتر

تحقیق حاضر با هدف بررسی دریبل بسکتبال و میزان انتقالیادگیری در اعضای قرینه و همچنین میزان تاثیر پذیری یادگیری قبلی بر روی مهارت جدید و تعمیم آن از یک عضو به عضو قرینه در دانشجویان دختر دانشگاه تهران انجام شد . به این منظور 32 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تهران به طور تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه الف و ب قرار گرفتند . پس از آن در یک جلسه توجیهی کلیات تحقیق و نحوه ارائه کار به دانشجویان ارائه شد و در جلسه دوم از هر دو گروه تست مقدماتی از هر دو دست به عمل آمد و در پایان دوره مجددا از هر دو گروه تست نهایی از هر دو دست گرفته شد . در بررسی های پایانی ، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد و کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت و نتایج زیر حاصل شد . نتایج نشان داد که میزان انتقال یادگیری از دست برتر به دست غیر برتر معنی دار نیست و در بررسی آماری مشخص شد که اختلاف معنی دار است . همچنین میزان انتقال یادگیری از دست غیر برتر به دست برتر معنی دار نبود ، ولی در بررسی آماری اختلاف معنی دار گزارش شد . میزان انتقال مهارت از دست برتر به دست غیر برتر و بالعکس یکسان بود و اختلاف معنی داری مشاهده نشد ، ولی در بررسی آماری اختلاف معنی دار بود .اثر آموزش از دست برتر به دست غیر برتر نیز یکسان بود و اختلاف معنی داری بین آن دو وجود نداشت. در بررسی آماری نیز اختلاف معنی داری نبوده و آموزش در هر دو گروه یکسان بوده است .

خلاصه ماشینی:

"میزان انتقال مقارت از دست برتر به دست غیربرتر و تالعکس یکسان بود واختلاف معنی‌داری مشاهده نشد،ولی در بررسی آماری اختلاف معنی‌دار بود اثر آموزش از دست برتر به دست غیربرترنیز یکسان بود و اختلاف معنی‌داری بین آن دو وجود نداشت،در برسی آماری نیز اختلاف معنی‌دار نبوده و آموزشدر هر دو گروه یکسان بوده است. &%02613RAHG026G% نتایج و یافته‌های تحقیق در جدول 1،مشخصات آماری اجرای آزمودنی‌ها بر حسب گروه و دست راست و چپ درپیش و پس‌آزمون مشخص شده است. در جدول 2،آزمون مقایسۀ دست‌ها(راست‌برتر و چپبرتر)در شرایط پیش‌آزمون در گروه الف مشخص شده و نشان می‌دهد که فقط دست راست درتمرینات حضور داشته است. پس از آن آزمون مقدماتی و تست ثانویه،انتقال یادگیری به نحوبارزی نمود پیدا کرده و میزان اجرای مهارت در دست غیربرتر تقریبا بیش از سه برابر افزایش یافتهاست،بنابراین با 95% اطمینان می‌توان نتیجۀ به دست آمده را مورد تأیید قرار داد و گفت که انتقالیادگیری می‌تواند از دست برتر به دست غیربرتر انجام شود. با توجه به نتایج جدول و نمودار و اینکه فقط دست چپ در تمرینات حضور داشته،مقایسۀمیانگین آزمون مقدماتی و نهایی دست راست در گروه ب نشان می‌دهد که میزان انتقال یادگیری ازدست چپ(غیربرتر)که در طول تمرین شرکت نداشته،باتوجه به مقایسۀ میانگین انتقال یادگیریاز دست غیربرتر به دست برتر به‌نحو بارزی نمود پیدا کرده و میزان اجرای مهارت در دست برتر3 برابر افزایش یافته است. در این تحقیق نیز مشخص شد که انتقال دوطرفهانجام می‌گیرد،ولی باید آموزش صحیح روی اعضاء انجام شود،همچنین به‌کارگرفتن هر دو دستو هر دو پا در تمرین سبب پیشرفت و افزایش بازده کار می‌شود و غیربرتر ماندن یک دست یا یکپا فقط به دلیل عدم استفاده از ان عضو است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.