Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر مصرف مکمل های گلوتامین و کراتین بر عملکرد ورزشی کشتی گیران نخبه پس از یک دوره کاهش وزن حاد

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 173 تا 188)

کلید واژه های ماشینی : گلوتامین، کراتین، کاهش وزن، مصرف مکمل، دوره کاهش وزن حاد، کراتین بر عملکرد ورزشی، دورۀ کاهش وزن گلوتامین، گروه کنترل متغیرهای عملکرد ورزشی، عملکرد ورزشی، عملکرد ورزشی کشتی‌گیران نخبه

هدف این تحقیق تاثیر مصرف مکمل های گلوتامین و کراتین بر عملکرد ورزشی کشتی گیران آزاد کار نخبه پس از یک دوره کاهش وزن حاد بود . جامعه آماری را کشتی گیران نخبه تشکیل می دادند که 21 نفر از آنها به صورت داوطلب با میانگین سنی 50/2 + 23/22 سال ، وزن 40/9 + 75 کیلوگرم ، قد 50/5 + 170 سانتی متر 70/2 + 8/25 به عنوان نمونه آماری انتخاب و به سه گروه هفت نفره تقسیم شدند . ابتدا از آزمودنی های سه گروه آزمون های عملکرد ورزشی ، با استفاده از دستگاه تجزیه و تحلیل گازهای تنفسی و دستگاه نوار گردان برای مشخص کردن مقادیر پایه متغیرها به عمل آمد. گروه اول ، در دوره شش روزه کاهش وزن و پس از آن در دوره 16 ساعته برگشت به حالت اولیه ، مکمل گلوتامین و گروه سوم ، در دوره کاهش وزن گلوتامین و در دوره برگشت به حالت اولیه گلوتامین و کراتین مصرف کردند . برای تعیین تاثیر کاهش وزن و مصرف مکمل ها بر متغیرهای عملکرد ورزشی ،بار دیگر آزمون های عملکرد ورزشی به عمل آمد . برای تحلیل دادها از آزمون t وابسته ،آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد. نتایج درون گروهی نشان داد در گروه کنترل متغیرهای عملکرد ورزشی کاهش یافتند. ولی این کاهش از نظر آماری معنی دار نبود. در گروه گلوتامین نه تنها کاهش وجود نداشت، بلکه افزایش اندک اما غیر معنی داری نیز در تمامی متغیرها مشاهده شد. در گروه ترکیبی گلوتامین + کراتین در تمامی متغیرها افزایش وجود داشت که این افزایش در متغیر تحمل لاکتات معنی دار بود. مقایسه گروه ها تفاوت معنی داری بین دو گروه ترکیبی و کنترل را د رمتغیرهای توان هوازی و تحمل لاکتات نشان داد . به طور کلی نتایج این تحقیق نشان می دهد مصرف مکل های گلوتامین در دوره کاهش وزن حاد و گلوتامین و کراتین در دوره بازگشت به حالت اولیه می تواند تاثیرات سودمندی بر عملکرد ورزشی داشته باشد.

خلاصه ماشینی:

"به طور کلی نتایج این تحقیق نشان می‌دهد مصرفمکمل‌های گلوتامین در دورۀ کاهش وزن حاد و گلوتامین و کراتین در دورۀ بازگشت به حالت اولیه می‌تواند تأثیراتسودمندی بر عملکرد ورزشی داشته باشد. جدول 1-مشخصات بدنی و ویژگی‌های کلی آزمودنی‌ها (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 2-میانگین،انحراف استاندارد،مقدار p و t مشاهده شده در متغیر توان هوازی سه گروه در مرحلۀپیش آزمون و پس آزمون (به تصویر صفحه مراجعه شود)بررسی‌های درون گروهی بین مراحل پیش و پس آزمون نشان داد که تغییرات در هیچ کدام ازگروه‌ها از نظر آماری معنی‌دار نبوده است. جدول 5-میانگین،انحراف استاندارد،مقدار P و t مشاهده شده در متغیر آستانۀ لاکتات سه گروه درمراحل پیش و پس آزمون (به تصویر صفحه مراجعه شود)بررسی‌های درون گروهی بین مراحل پیش و پس آزمون نشان داد که تغییرات در هیچ کدام ازگروه‌ها از نظر آماری معنی‌دار نبوده است. جدول 6-آزمون آنالیز واریانس یکطرفه برای متغیر آستانۀ لاکتات (به تصویر صفحه مراجعه شود)نتایج این تحلیل‌ها نشان داد که بین میزان آستانۀ لاکتات آزمودنی‌ها در مرحلۀ پس آزمونتفاوت معنی‌داری وجود نداشته است. بررسی‌های درون گروهی در مراحل پیش و پس آزمون نشان داد در گروه ترکیبی گلوتامین وکراتین افزایش معنی‌داری وجود داشته است(0/04 P ) جدول 8-آزمون آنالیز واریانس یکطرفه برای متغیر تحمل لاکتات (به تصویر صفحه مراجعه شود)(*)نشانۀ معنی‌داری آماری است. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد مصرف مکمل گلوتامین در دورۀ کاهش وزن حاد وگلوتامین و کراتین در دورۀ برگشت به حالت اولیه می‌تواند بر متغیرهای عملکرد ورزشی تأثیرمعنی‌داری داشته باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.