Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی آزمایشی تأثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (12 صفحه - از 19 تا 30)

کلیدواژه ها :

افسردگی ،اضطراب ،سلامت روانی ،فعالیت بدنی ،جسمانی کردن ،نارسا کنش وری اجتماعی

کلید واژه های ماشینی : سلامت روانی ، بررسی آزمایشی تأثیر ورزش ، تأثیر ورزش بر سلامت روانی ، سلامت روانی دانشجویان ، نمره کل سلامت عمومی ، دختران ، پرسشنامۀ سلامت عمومی ، زمینه پرسشنامه سلامت عمومی ، اعمال متغیر مستقل ، تحلیل واریانس یک‌راهه تفاوت معنی‌داری

مقاله حاضر به بررسی آزمایشی تاثیر فعالیت های ورزشی بر ارتقاء سلامت روانی دانشجویان می پردازد. در این زمینه پرسشنامه سلامت عمومی در بین دانشجویان ورودی 83 دانشکده های ادبیات و ... توزیع گردید . پس از پاسخگویی از سوی دانشجویان 20 نفر از پسران و 20 نفر از دختران که بالاترین نمره کل سلامت عمومی را کسب کرده بودند انتخاب شدند و به طور تصادفی در چهار گروه قرار داده شدند. به گروه های آزمایش درس تربیت بدنی 1 ارائه گردید قبل از اعمال متغیر مستقل تفاوت معنی داری بین گروه های چهارگانه از نظر سلامت روانی و حیطه های آن مشاهده نگردید. بعد از اعمال متغیر مستقل به مدت 12 هفته و هر هفته 2 جلسه تحلیل واریانس یک راهه تفاوت معنی داری را بین گروه های چهار گانه از نظر سلامت روانی و حیطه های آن نشان داد و آزمون تعقیبی تفاوت مذکور را بین گروه دختران و پسران گروه آزمایشی با دختران و پسران گروه کنترل نشان داد.

خلاصه ماشینی:

"به گروه‌های آزمایش درس تربیت بدنی(1)ارائه گردید قبل از اعمال متغیر مستقل(فعالیت‌های ورزشی)تفاوت معنی داری بین گروه‌های چهارگانه از نظر سلامت روانی و حیطه‌های آن مشاهده نگردید. نتایج تحلیل واریانس یک راهه در جدول 1 تفاوت معنی داری را بین گروه‌هایچهارگانه در سلامت روانی و حیطه‌های آن(نشانه‌های جسمانی،اضطراب،اختلال در کارکردهایاجتماعی)و افسردگی نشان نداد(0/05< P ) جدول 1-نتایج تحلیل واریانس یک راهۀ نمرات سلامت روانی و حیطه‌های آن در گروه‌های چهارگانهقبل از اعمال متغیر مستقل (به تصویر صفحه مراجعه شود) بعد از اعمال متغیر مستقل،به آزمون فرضیه‌های پژوهش پرداخته شد. به منظور بررسی فرضیۀاول پژوهش مبنی بر تفاوت دختران گروه آزمایش و گروه کنترل از نظر سلامت روانی و حیطه‌هایآن،از آزمون T مستقل استفاده شد که نتایج آن در جدول 2 ارائه شده است. نتایج ارائه شده در جدول 3 نشان می‌دهد در تمام حیطه‌های سلامتروانی و نیز در سلامت روانی کل میانگین نمرات گروه آزمایش کمتر از گروه کنترل و تفاوتمشاهده شده در بین دو گروه معنی دار است(0/0001> P ). جدول 3-میانگین،انحراف معیار،مقدار و سطح معنی داری پسران گروه آزمایش و کنترل از نظرسلامت روانی و حیطه‌های آن (به تصویر صفحه مراجعه شود)برای بررسی فرضیۀ سوم مبنی بر اینکه بین گروه‌های چهارگانه از نظر سلامت روانی وحیطه‌های آن تفاوت معنی داری وجود دارد،از آزمون تحلیل واریانس یک راهه )AVONA( استفاده شد. جدول 4-نتایج تحلیل واریانس یک راهۀ نمرات سلامت روانی و حیطه‌های آن در گروه‌های چهارگانهبعد از اعمال متغیر مستقل (به تصویر صفحه مراجعه شود)همان‌طور که جدول 4 نشان می‌دهد،تفاوت معنی داری بین گروه‌های چهارگانه از نظر سلامتروانی(و حیطه‌های آن)وجود دارد و مقدار P به دست آمده از 0/05 کوچک‌تر است (0/05< P )."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.