Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین توانمندی های ادراکی- حرکتی و تحول ذهنی دانش آموزان

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (6 صفحه - از 51 تا 56)

کلیدواژه ها :

توانمندیهای ادراکی ،حرکتی و تحول ذهنی ،حرکتی ، تحول ذهنی

کلید واژه های ماشینی : ادراکی، حرکتی، تحول ذهنی دانش‌آموزان، حرکتی و تحول ذهنی، دانش‌آموزان، آزمون، کودکان، دانش‌آموزان پسر سال، توانمندی‌های ادراکی، بهرۀ هوشی

هدف از این پژوهش تعیین ارتباط بین توانمندی های ادراکی - حرکتی و تحول ذهنی دانش آموزان بود. سال هاست که محققان به این مسئله واقف اند که کیفیت اجرای حرکتی هر فردی ، به درستی ادراک و توانایی تفسیر ادراک دریافت شده بستگی دارد. خوشبختانه اخیرا به اهمیت تجربیات حرکتی در پیشرفت توانایی و قابلیت های ادراکی - حرکتی کودکان توجه خاصی معطوف شده است . کفارت که یکی از مشهورترین پیشتازان روش ادراکی - حرکتی است ، عقیده دارد که حرکت ، اساس پیشرفت ادراک و یادگیری است و یادگیری حرکتی اثر مثبتی بر تحول ذهنی و آمادگی تحصیلی دارد. جامعه آماری تحقیق حاضر را دانش آموزان پسر سال دوم راهنمایی شریار تشکیل می دهند و نمونه آماری 95 نفر از دانش آموزان بودند که شرایط آزمون را داشتند و به طور تصادفی انتخاب شدند . مشاهدات آزمون گیرنده از نتایج آزمون های مربوط به توانمندی های ادراکی - حرکتی و همچنین تحول ذهنی ثبت شد و ارتباط بین متغیرها از طریق روش آماری ضریب همبستگی پیرسون محاسبه و مشخص شدند . در نهایت بین توانمندی های ادراکی - حرکتی و تحول ذهنی در سطح ( 0.01 = a ) رابطه معنی داری مشاهده شد.

خلاصه ماشینی:

"محمد شبانی(1377)در همین زمینه تحقیقی انجام داده و نتیجه گرفت که بین تعادل پویا وبهرۀ هوشی دانش‌آموزان کلاس‌های چهارم و پنجم ابتدایی ارتباط معنی دار آماری وجود دارد،حال آنکه بین تعادل ایستا و هماهنگی و سرعت حرکت انگشتان و مچ دست،دقت و قدرت ازمجموعه عوامل توانمندی‌های ادراکی-حرکتی با بهرۀ هوشی رابطۀ معنی داری وجود ندارد(3). نتایج و یافته‌های تحقیق یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که بین عوامل توانمندی‌های ادراکی-حرکتی و تحولذهنی دانش‌آموزان رابطۀ معنی داری وجود دارد. 0 eht ta tnacifingis si noitalerroC جدول 2-رابطۀ بین فاکتورهای توانمندی‌های ادراکی-حرکتی با انعطاف‌پذیری و روانی ذهنی (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و نتیجه گیری همانگونه که ذکر شد،پژوهش‌های انجام شده در زمینه‌های مشابه با این تحقیق به آراییکسانی دربارۀ معنی‌دار بودن یا عدم معنی داری این رابطه دست نیافتند،اما یافته‌های تحقیق حاضرمعنی‌دار بودن رابطۀ بین دو متغیر را نشان دادند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.