Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه تاثیر 8 هفته تمرین هوازی و مصرف ویتامین B6 بر علائم سندرم پیش قاعدگی دختران غیر ورزشکار دانشگاه شهید چمران اهواز

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (12 صفحه - از 57 تا 68)

کلیدواژه ها :

فعالیت هوازی ،ویتامین B6 ،سندرم پیش از قاعدگی ( PMS ) ـ

کلید واژه های ماشینی : ورزشکار دانشگاه شهید چمران اهواز ، تمرین هوازی ، غیر ورزشکار دانشگاه شهید چمران ، ورزش ، هفته تمرین هوازی ، قاعدگی دختران غیر ورزشکار دانشگاه ، تمرین هوازی و مصرف ، دختران غیر ورزشکار دانشگاه شهید ، هفته ، تمرین هوازی علائم جسمی

هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه تاثیر 8 هفته تمرین هوازی و مصرف ویتامین B6 بر علائم سندرم پیش قاعدگی دختران غیر ورزشکار دانشگاه شهید چمران اهواز است . بدین منظور آزمودنی ها به طور تصادفی به سه گروه ورزش ، ویتامین ، کنترل تقسیم شدند. پس از مرحله پیش آزمون و پر کردن پرسشنامه PMS و استخراج نتایج اولیه ، گروه ورزش به مدت 8 هفته ، هفته ای 3 جلسه و جلسه ای 1 ساعت با شدت 65 درصد ضربان قلب بیشینه به انجام تمرین هوازی پرداختند . گروه ویتامین B6 به مدت 8 هفته روزانه 1 عدد قرص ویتامین B6 مصرف کردند . گروه کنترل هیچ گونه فعالیتی نداشتند و هیچ دارو و مکمل ویتامینی استفاده نکردند. پس از اتمام مرحله تمرین و مصرف دارو ، پرسشنامه PMS مجددا توسط آزمودنی ها تکمیل شد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون های ویلکاکسون ، کروسکال والیس و من ویتنی در سطح 0.05=a استفاده شد و یافته های زیر به دست آمد: پس از مقایسه گروه ورزش و کنترل ، کاهش معنی داری در علائم جسمی PMSو روحی مشاهده شد. در مقایسه گروه ویتامین B6 و کنترل ، فقط کاهش معنی داری در علائم جسمی PMS مشاهده شد. مقایسه گروه ورزش با گروه ویتامین B6 و کنترل ، کاهش معنی داری را در هر دو علائم جسمی و روحی PMS نشان داد ، اما این کاهش در گروه ویتامین B6 کمتر بود. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که تمرین هوازی علائم جسمی و روحی PMS و ویتامین B6 علائم جسمی را به طور معنی داری کاهش می دهد و این کاهش در گروه تمرین بارزتر است.

خلاصه ماشینی:

"rednlnnob longissoR نتایج و یافته‌های تحقیق مقایسۀ علائم جسمی SMP سه گروه در پیش آزمون به وسیلۀ آزمون کروسکال والیس درجدول و نمودار 1 نشان می‌دهد که بین علائم جسمی SMP سه گروه اختلاف معنی داری(0/963- P )وجود ندارد. جدول 1-آزمون کروسکال والیس برای مقایسۀ علائم جسمی سه گروه در پیش آزمون (به تصویر صفحه مراجعه شود)(به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 1-مقایسۀ‌میانگین رتبه‌های علائم جسمی SMP در سه گروه در پس و پیش آزمونبا توجه به جدول 2 و نمودار 1 نشان می‌دهد که بین علائم جسمی SMP در پس آزمون سهگروه اختلاف معنی داری(0/001 P )وجود دارد. جدول 2-آزمون کروسکال والیس برای مقایسۀ علائم جسمی سه گروه در پس آزمون (به تصویر صفحه مراجعه شود)استفاده از روش کروسکال والیس مشخص کرد که بین میانگین رتبه‌های علائم جسمی SMP در سه گروه تفاوت معنی داری وجود دارد. جدول 4-آزمون کروسکال والیس برای مقایسۀ پیش آزمون علائم روحی سه گروه (به تصویر صفحه مراجعه شود)توجه به جدول 5 و نمودار 2 نشان می‌دهد که بین علائم روحی SMP در پس آزمون سه گروهاختلاف معنی داری(0/0001- P )وجود دارد. جدول 6-مقایسۀ میانگین رتبۀ علائم روحی SMP در پس آزمون سه گروه (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و نتیجه گیری یافته‌های این تحقیق نشان داد که 8 هفته تمرین هوازی موجب کاهش علائم جسمی SMP درآزمودنی‌ها شد(0/001- P این یافته‌ها با یافته‌های تحقیقات پریور و همکاران1(1987)،اسمیت وشیف2(1989)،اسکالزر و همکاران3(2001)،آگانوف4(1994)همخوانی دارد. نتیجه گیری کلی انجام 8 هفته تمرینات هوازی و نیز مصرف ویتامین 6B تأثیر معنی داری بر کاهش علائم جسمیو روحی SMP داشته است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.