Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر 6 ماه تمرین مقاومتی منتخب بر پارامترهای عصبی عضلانی اندام پروران زبده

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 87 تا 106)

کلیدواژه ها :

سازگاری های عصبی ،EMG انتگرال ،سرعت هدایت عصبی ،زمان تاخیر سیگنال ،دامنه موج ـ

کلید واژه های ماشینی : تمرین ، عصبی ، سرعت هدایت عصبی ، پارامترهای عصبی عضلانی اندام ، ورزشکاران ، ماه تمرین مقاومتی منتخب ، سازگاری‌های ، حرکتی ، تمرین با وزنه ، الکترود

هدف تحقیق حاضر بررسی سازگاری های احتمالی عصبی حرکتی و زمان وقوع این سازگاری ها به دنبال شرکت در تمرینات قدرتی با وزنه است. بدین منظور 7 نفر از اندام پروران زبده شهرستان سنندج که حداقل 2 سال سابقه تمرینات منظم با وزنه را داشتند ، از طریق پرسشنامه انتخاب شدند و به مدت 6 ماه تحت تمرینات با وزنه قرار گرفتند . . 7 غیر ورزشکار داوطلب نیز به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند . به منظور بررسی سازگاری های عصبی ، پارامترهای الکترومیوگرافی شامل EMG انتگرال به منظور ثبت میزان فعال سازی واحدهای حرکتی در عضله دوسر بازویی ، حین انقباض ایزومتریک با 50 درصد حداکثر انقباض دارای ( 50 درصد MVC ) و به روش اکترومیوگرافی سطحی اندازه گیری شد. همچنین پارامترهای الکترونوروگرافی شامل سرعت هدایت عصبی ( NCV ) ، زمان تغییر سیگنال و دامنه موج M از طریق تحریک الکتریکی عصب موسکولوکوتانئوس در عضله دو سر بازویی تعیین شد. برای اطمینان از همسانی دو گروه در متغیرهایی مانند سن ، قد و وزن که ممکن بود بر برخی پارامترها تاثیر داشته باشد ، از آزمون t نشان داد 6 ماه تمرین با وزنه موجب ایجاد تغییر در سیتم عصب حرکتی اندام پروران زبده نشده و مقادیر EMG انتگرال ، سرعت هدایت عصبی ، زمان تاخیر سیگنال و دامنه موج تغییر معنی داری نیافته است.

خلاصه ماشینی:

"حرکت شمارۀ 28-ص ص:105-87 تاریخ دریافت:83/10/13 تاریخ تصویب:83/12/25 تأثیر 6 ماه تمرین مقاومتی منتخب بر پارامترهای عصبی عضلانی اندام پروران زبده داریوش شیخ الاسلامی وطنی1-دکتر ناصر بهپور-دکتر عباسعلی گائینی عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان-استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه-دانشیار دانشگاه تهران چکیده {IBهدف از تحقیق حاضر،بررسی سازگاری‌های احتمالی عصبی حرکتی و زمان وقوع این سازگاری‌ها به دنبال شرکت درتمرینات قدرتی با وزنه است. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون t نشان داد 6 ماه تمرین باوزنه موجب ایجاد تغییر در سیستم عصب حرکتی اندام پروران زبده نشده و مقادیر GME انتگرال(0/693- P )،سرعتهدایت عصبی(0/573- P )،زمان تأخیر سیگنال(0/421- P )و دامنۀ‌موج M (0/102- P )تغییر معنی داری نیافتهاست. (به تصویر صفحه مراجعه شود)شکل 3-نحوۀ اندازه‌گیری دامنۀ موج M یکی از آزمودنی‌ها در مطالعۀ حاضر به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی برای تعیینمیانگین و انحراف استاندارد و همچنین از آزمون t وابسته و مستقل به ترتیب به منظور بررسیتفاوت بین میانگین گروه‌ها در پیش و پس آزمون،و تفاوت دو گروه با یکدیگر در پارامترهای GME انتگرال،سرعت هدایت عصبی،زمان تأخیر سیگنال و دامنۀ موج استفاده شد. درواقع تحقیق حاضر با در نظر گرفتن اندام پروران حرفه‌ای که سابقۀ حداقل 2 سال تمرینات منظم باوزنه را داشتند،یک بار دیگر این فرضیه را که آیا سازگاری‌های عصبی فقط در ابتدای شروعورزش‌های مقاومتی اتفاق می‌افتد،مورد توجه قرار داد و به این نتیجۀ مشترک با تحقیقات قبلیرسید که انجام تمرین با وزنه،در حالی که ورزشکار سابقۀ ماه‌ها و سال‌ها تمرین را دارد،موجبایجاد سازگاری عصبی جدیدی در وی نخواهد شد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.