Skip to main content
فهرست مقالات

امکانات و تجهیزات پایگاه های ورزش قهرمانی و نقش آن در توسعه ورزش کشور

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 69 تا 84)

هدف‌ این ‌تحقیق‌، مطالعه ‌امکانات‌ و تجهیزات‌ موجود در پایگاه‌های ‌ورزش‌ قهرمانی‌و میزان ‌بهره‌برداری ‌از آن ‌در مراکز استان‌ها و بررسی ‌نقش ‌آن ‌در توسعة ‌ورزش ‌کشور است‌. نمونة ‌آماری ‌تحقیق ‌را مدیران ‌و کارشناسان ‌پایگاه‌های ‌ورزش ‌قهرمانی ‌مراکز 28 استان ‌کشور تشکیل ‌می‌دهند که‌ همان ‌کل ‌جامعة ‌آماری ‌است‌. ابزار اندازه‌گیری‌ داده‌ها، پرسشنامة‌ محقق ‌ساخته ‌است ‌که‌ در 3 قسمت‌ مجزا برای‌ ارزیابی‌ دانش‌ و اطلاعات ‌تخصصی‌ مدیران ‌و کارشناسان‌، ارزیابی ‌بهره‌برداری‌ از پایگاه‌ها و ارزیابی ‌امکانات ‌و تجهیزات ‌موجود تهیه‌ شده ‌و اعتبار آن‌ با استفاده ‌از ضریب‌ آلفا کرونباخ ‌9/87 درصد برآورد شده ‌است‌. تجزیه ‌و تحلیل‌ داده‌های‌ تحقیق ‌که‌ با استفاده ‌از آمارهای ‌توصیفی‌ و استنباطی‌، آزمون‌ t استودنت ‌و ضریب‌ همبستگی‌ پیرسن‌ انجام ‌گرفت‌، نشان ‌داد که‌: مدیران ‌و کارشناسان ‌پایگاه‌های‌ ورزش‌ قهرمانی ‌دانش‌ و اطلاعات‌ تخصصی‌ کافی ‌در زمینة ‌تخصص ‌شغلی‌ خویش‌ ندارند (01/0 < P ). از امکانات‌ و تجهیزات ‌موجود در پایگاه‌های ‌ورزش‌ قهرمانی ‌استفادة‌ بهینه ‌به ‌عمل‌ نمی‌آید (01/0P<)، و امکانات ‌و تجهیزات‌ مناسبی ‌در پایگاه‌های ‌ورزش ‌قهرمانی ‌مراکز استان‌ها وجود ندارد (01/0< P) ارتباط ‌معنی‌داری ‌بین ‌سطح‌ دانش‌ و اطلاعات ‌تخصصی‌ مدیران ‌و میزان ‌بهره‌برداری‌ از پایگاه‌ها وجود دارد (05/0P<) بین ‌میزان ‌بهره‌برداری‌ از پایگاه‌ها و امکانات‌ و تجهیزات‌ موجود و بین‌ میزان ‌دانش‌ و اطلاعات‌ تخصصی‌ و امکانات ‌و تجهیزات‌ موجود در پایگاه‌ها ارتباط‌ معنی‌داری‌ وجود ندارد (05/0P< ). با توجه ‌به ‌وضعیت‌ امکانات‌، دانش‌ و تخصص‌ کاربران ‌پایگاه‌های‌ قهرمانی ‌و ماموریت‌های‌ سازمان‌ تربیت‌بدنی‌، پیشنهادهای‌ لازم‌ برای‌ توسعة ‌ورزش‌ کشور ارائه ‌می‌شود.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.