Skip to main content
فهرست مقالات

شوق بازگشت به اسلام در اسپانیا

گزارشگر:

مترجم:

(2 صفحه - از 58 تا 59)

کلید واژه های ماشینی : اسلام در اسپانیا، داستان، استون، آندلس، امام، محله، شهر، امام‌خمینی ( ره )، زندگی، گرانادا

خلاصه ماشینی:

"در این جا اسلام بهآرامی در حال رجعت است. مسلمانان فرق مختلفهر کدام توسط یک امام اداره می‌شوند وبرای خود شیوه‌ای مستقل دارند،گروههای صوفی نیز در این شمارند. هر چنداینها سازمانهایی هستند که نه تنها ازطرف دولت ایران بلکه از طرف هیچ مرکزدیگری،حمایت نمی‌شوند ولی کماکان بهدرج مقالات مفیدی درباره مسایلاسلامی و سیاسی و ترجمه‌هایارزشمندی از آثار اساتید شهید اسلامچون استاد مطهری،استاد علامهطباطبایی و خطابه‌های جاودانه امامخمینی(ره)رسالت قلم خود را حفظکرده و به پیش می‌روند. با وجود اینکه هیچ شخصیت شادیدر داستان استون دیده نمی‌شود،ولیاو بدون اینکه دربارۀ بدبختی آنها چیزیبگوید،به داستان خود ادامه می‌دهد. همانند دیگر شخصیتهای داستان راناستریکلند فردی با هوش،حساس ونامطلوب است(اگر فیلمی از روی اینداستان ساخته شود،فرصت مناسبیاست که جیمز وودز بتواند در آن ایفاینقش کند)اما وقتی که بدگمانیاستریکلند نسبت به نیکوکاری بشرمقدمتا تبدیل به خوشبینی می‌شود،بهانه به دست استون می‌دهد که موضوعمورد علاقه خود را پیش بکشد."

صفحه:
از 58 تا 59
58 کیهان فرهنگی , تير 1371 - شماره 86

‌ ‌‌‌شـوق‌ بازگشت به اسلام در اسپانیا

زمانی،آنها را غسل تعمید دادند واسامی ژوزف‌ و برنارد‌ و آلفـرد‌ را بـر آنـهانهادند ولی اکنون به اسلام بازگشته‌اند واسامی شعیب،علی و ابراهیم رابرای خود برگزیده‌اند‌.به حج می‌روند وروزانـه پنج بار نماز می‌خوانند.باتمام توان بر انجام حتی‌ جزیی‌ترینفرایض مذهبی تلاش مـی‌کنند‌.بیشتر‌ آنهادر«آندلس»زنـدگی مـی‌کنند.آنجا کهدوران طلایی گذشته(اسلامی)را به یادمی‌آورد.

این جا«گرانادا»،به عنوان آخریننگین انگشتری حضور هفتصد ساله اسلاممی‌درخشد.در اوایل سالهای دهۀ هشتادافرادی که اسلام آورده‌ بودند به شهرسمبلیک«گرانادا»بازگشتند.بـه عبارتبهتر به شهر«الحمرا»بازگشتند تاعظمت اسلام را در این کاخ عظیمبازیابند.شاید بهتر باشد بگوییم آنها کهدوباره به اسلام بازگشتند در این مکانمسکن گزیدند‌.

الحمرا‌ در شب
قصر آخرین سلسله مسلمانان دراسپانیا در زیر نـور مـاه جلوه خاصی بهخود گرفته است.در این جا اسلام بهآرامی در حال رجعت است.در گوشه‌هایاین شهر و در محله‌های‌ مختلف‌«آندلس»یا دیگر نقاط اسپانیا گروههای کوچکمسلمانان گرد هم جمع می‌شوند و باصفای مخصوصی بـه انـجام فرایض الهیاسلامی خویش می‌پردازند.در این جامسلمانان شبهای جمعه بزم مخصوصی باخدای خود دارند‌،ایشان‌ پس از اداینماز عشاء تا پاسی از شب به نیایشمی‌پردازند.

بانوان با لباسهای مخصوص و با رعایتحجاب اسلامی در ایـن مـراسمس دیدهمی‌شوند.

برای تهیه این گزارش به مرکزمسلمانان رفتیم و با‌ یکی‌ از‌ ایشان آشناشدیم.امام آنها و بقیه‌ مأمومین‌ اظهارکردند‌ که راهی بس طولانی را برایرسیدن به اسلام طی کرده‌اند،آنهازمانی درگیر گـروههای سـیاسی چـپ وراست بوده‌اند و پس از آن به‌ صوفیگریرسیده‌ و در‌ نـهایت بـه اسـلام گرویده‌اند.

در یکی از گردهمایی‌ها‌،امام‌ آنها رادیدیم که از سفر حج خویش برای یارانشسخن می‌گفت.ویمقدار کمی از آب چشمه مقدس زمزم رابا خود‌ بـه‌ تـبرک‌ آورده بـود و یاران باخوردن اندکی از آب متبرک غرق درشعف‌ شده و بـه درگـاه خداوند خویشمی‌گریستند.

آنچه می‌بینند دیگر کعبه و خانه خدانیست بلکه همگی در کوچه‌های آشنای«گرانادا»به‌ دنبال‌ عظمت‌ اسلام در طیقرون گـذشته و بـه دنـبال حکومتهفتصد ساله خویش می‌گردند.حکومتیکه‌ به‌ دست پادشاهان کاتولیک،ایـزابل،و فردیناند در زمان فتح مجدد از بینرفت.

در ادامه رجعت به الام‌ از‌ اوایل‌ دهههشتاد تاکنون گروههای اسلامی بسیاریمتشکل شده‌اند.مسلمانان فـرق مـختلفهر کـدام توسط یک‌ امام‌ اداره‌ می‌شوند وبرای خود شیوه‌ای مستقل دارند،گـروههای صـوفی نیز در این شمارند.آنچه مسلم‌ است‌ تمامی‌ افرادی که بهنوعی پوچی و خلاء روحی رسیده‌اندهنگامی که بـه اسـلام مـی‌رسند آن را بهعنوان‌ مامنی‌ مطمئن یافته و در کار همجمع می‌شوند.گروه«مرابطون»یکی ازاینهاست،ایـن اسـم از‌ یـک‌ قبیله‌ متعلق بهآفریقای شمالی گرفته شده است.گروه«مرابطون»به حساب اینکه نشریۀ Elpais مـتعلق‌ بـه‌ صـهیونیسم است از پاسخدادن به گزارشگر خودداری کردند.اینگروه به قول اهالی آنجا‌ از‌ قوی‌ترین‌ وپر نفوذترین گـروههای آنـجا می‌باشد وتحت مدیریت عبدالقادر رهبریمی‌شود.عبدالقادر از سال 1986 رسمامدیریت گروه‌ را‌ به عهد گرفته و یـارانشبا جـدیت هـر چه تمامتر از او پیرویمی‌کنند.در‌ جلسات‌ سخنرانی‌ بهحرفهای او گوش جان می‌سپارند و مریدوی هستند.البته این حـس تـبعیت در تمامگروهها به چشم‌ می‌خورد‌.

در‌ تمام شهرهای«آندلس»خصوصادر«گرانادا»نفوذ اسلام دیده مـی‌شود.گـروهی افـراطی نیز‌ هستند‌ که از لحاظمادی در رفاه می‌باشند،در حقیقت تمامگروههایی که از لحاظ مادی در رفاههستند مستقیم‌ یا‌ غـیر مـستقیم از طرفدولت عربستان سعودی تأمین می‌شوند.

از سوی دیگر زندگی‌ شیعیان‌ در«کردوبا»چشمگیر اسـت.

(بـه تـصویر صفحه‌ مراجعه‌ شود‌)

پرسه‌های غم انگیزداستان نویس

59 کیهان فرهنگی , تير 1371 - شماره 86