Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نیازهای فرهنگی واجتماعی و اقتصادی و رفاهی و ساختار شهری اعضای کانون سالمندان شهر تهران

نویسنده:

(17 صفحه - از 9 تا 25)

اهداف: هدف از اين مطالعه شناسايي نيازهاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، رفاهي و ساختار ِشهري اعضاي كانون سالمندان شهر تهران و شناخت وضعيت فعلي آنها در 8 حيطه با رويكرد به پروژه سازمان جهاني بهداشت در مورد شاخص هاي شهر دوستدار سالمند است. مواد و روش ها: در پژوهش توصيفي-استنباطي، 400 سالمند ساكن شهر تهران و عضو كانون سالمندان (276 نفر زن و 124 نفر مرد با ميانگين سني 63 سال) با روش نمونه گيري تصادفي در پژوهش شركت كردند. داده ها با پرسشنامه مشتمل بر دو بخش توصيفي و استنباطي جمع آوري شد. بخش توصيفي خود به دو بخش ويژگي هاي دموگرافيك (شامل 12 سوال) و نيازهاي سالمندان در 8 حيطه و 75 شاخص تقسيم شد. شاخص ها در بازه نمره 5-1 مورد ارزيابي قرار گرفتند و تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار SPSS انجام شد. يافته ها: در حيطه بناها و فضاهاي باز بيشترين نمره به «تميزي محوطه هاي عمومي» و كمترين نمره به «ارائه خدمات ويژه در فروشگاه ها و بانك ها» (با نمره ميانگين 50/2 و 65/1)، در حيطه حمل و نقل بيشترين نمره به «مناسب بودن محل نصب چراغ هاي راهنمايي در تقاطع ها» و كمترين نمره به «حمل ونقل ويژه سالمندان» (با نمره ميانگين 03/3 و 58/1)، در حيطه مسكن بيشترين نمره به «مناسب بودن طراحي داخلي خانه ها» و كمترين نمره به «مسكن ارزان قيمت و به تعداد كافي» (با نمره ميانگين 93/1 و 51/1)، در حيطه مشاركت اجتماعي بيشترين نمره به «زمان مناسب برگزاري مناسبت هاي ويژه سالمندان» و كمترين نمره به «امداد به سالمندانِ در معرض انزواي اجتماعي» (با نمره ميانگين 88/2 و 07/2)، در حيطه تكريم سالمندان و اجتماع پذيري اجتماعي بيشترين نمره به «نگاه مثبت به سالمندان در رسانه هاي جمعي» و كمترين نمره به «مشورت با سالمندان درمراكز تجاري براي ارائه خدمات بهتر» (با نمره ميانگين 84/2 و 74/1)، در حيطه مشاركت شهروندي و اشتغال بيشترين نمره به «آموزش كاركنان سالمند براي مشاغل بعد از بازنشستگي» و كمترين نمره به «حمايت از فرصت هاي خوداشتغالي براي سالمندان» (با نمره ميانگين 87/2 و 75/1)، در حيطه اطلاعات و ارتباطات بيشترين نمره به «امكان برقراري ارتباط كلامي» و كمترين نمره به «دسترسي عمومي و رايگان سالمندان به رايانه و اينترنت» (با نمره ميانگين 33/2 و 77/1) و در حيطه حمايت اجتماعي و خدمات سلامت بيشترين نمره به «حمايت و ترغيب خدمات داوطلبانه» و كمترين به «شامل بودن هر دو نوع خدمات خانه داري و مراقبت هاي بهداشتي در خدمات مراقبتي خانگي» (با نمره ميانگين 23/2 و 78/1) اختصاص يافت. نتيجه گيري: در حيطه هاي هشت گانه، ميانگين ارزيابي سالمندان از ميزان برخورداري از نيازها كمتر از حد ميانگين (11/2) بوده است. با كمي چشم پوشي تنها حيطه «مشاركت اجتماعي» به مرز متوسط نزديك شده و حيطه «مسكن» كمترين نمره را به دست آورده است. به عبارت ديگر، برخورداري سالمندان از مسكن بيشترين نياز در بين ديگر نيازها بوده است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.