Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط ناتوانی با افسردگی، وضعیت شناختی و روحیه در سالمندان

نویسنده:

(8 صفحه - از 133 تا 140)

اهداف هدف اين مطالعه بررسي ميزان ناتواني و ارتباط آن با افسردگي، اختلال شناخت و روحيه در سالمندان بود.مواد و روش ها در اين مطالعه توصيفي-تحليلي كه در مركز روزانه سالمندان موسسه خيريه كهريزك استان البرز (تنها مركز اين استان) به روش نمونه گيري تمام شماري انجام شد، تعداد 90 نفر در مطالعه مشاركت كردند. براي بررسي ناتواني، ابزار سنجش ناتواني سازمان بهداشت جهاني نسخه دومپ به كارگرفته شد. اين پرسشنامه ناتواني فرد را در شش حوزه: برقراري ارتباط و درك مطلب، تحرك و جابه جايي، مراقبت از خود، سازش و زندگي با ديگران، وظايف مرتبط با زندگي روزمره و مشاركت اجتماعي موردبررسي قرار مي دهد. وضعيت افسردگي با مقياس افسردگي سالمندان، وضعيت شناختي با آزمون كوتاه شناختي و روحيه سالمندان با آزمون سنجش روحيه سالمندان فيلادلفيا مورد ارزيابي قرار گرفت. داده ها با نسخه 16 نرم افزار SPSS و آزمون هاي خي-2، تي، من-ويتني، كروسكال واليس و همبستگي اسپيرمن تجزيه و تحليل شد.يافته ها 4/34 درصد (31 نفر) از مشاركت كنندگان را مردان و 6/65 درصد (59 نفر) را زنان تشكيل مي دادند و ميانگين سني آنان 66/10±6/72 بود. زنان مجرد 15 برابر مردان مجرد بودند و درآمد مردان تقريباً دوبرابر زنان بو مردان و زنان از نظر سن (P=0/008)، تاهل P<0/001)) و ميزان درآمد (P=0/025) اختلاف معناداري داشتند. ميانگين نمره ناتواني سالمندان 66/13±61/20 بود و بين زنان و مردان اختلاف معناداري (P=0/001) وجود داشت. نمره ناتواني زنان بيشتر از مردان بود. در شش حوزه موردبررسي با ابزار سنجش ناتواني سازمان بهداشت جهاني نسخه دومپ، بيشترين ناتواني در حوزه هاي تحرك و جابه جايي، وظايف خانه و خانواده و مشاركت اجتماعي مشاهده شد. علاوه براين، ميانگين نمره ناتواني در حوزه هاي تحرك و جابه جايي (001/0=P)، وظايف خانه و خانواده (001/0=P) و مشاركت اجتماعي (005/0=P) در بين زنان و مردان اختلاف معناداري داشت؛ بدين معنا كه نمره ناتواني زنان بيشتر از مردان بود. در حوزه هاي برقراري ارتباط و درك مطلب، سازش و زندگي با ديگران و مراقبت از خود اختلاف معناداري بين مردان و زنان مشاهده نشد. همچنين ميانگين نمرات ناتواني در گروه هاي تحصيلي اختلاف معناداري نداشت. بين ميانگين نمره ناتواني و وضعيت افسردگي (P<0/001)، وضعيت شناختي (P<0/001) و روحيه سالمندان (P<0/001) رابطه معناداري وجود داشت. . اين رابطه در افسردگي مستقيم و در وضعيت شناختي و روحيه، معكوس بود؛ يعني با افزايش نمره افسردگي و كاهش نمره وضعيت شناختي و روحي،ه ميزان ناتواني سالمندان افزايش مي يافت. بين ناتواني و هر سه خر ه مقياس روحيه، تهييج (P<0/001)، نگرش به پيري (P<0/001) و نارضايتي از تنهايي (P<0/001)، رابطه معنادار و معكوس بود.نتيجه گيري ناتواني سالمندان با افسردگي، وضعيت شناختي و روحيه آنان ارتباط معناداري دارد. بنابراين، با اقدامات پيشگيرانه و درمان به موقع در افسردگي، تقويت حافظه، به تاخيرانداختن اختلالات شناختي با اجراي برنامه هاي تقويت روحيه، ايجاد نگرش مثبت به پيري و افزايش رضايتمندي از زندگي در سالمندان، مي توان ميزان ناتواني آنان را كاهش داد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.