Skip to main content
فهرست مقالات

حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابلهای در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 12 تا 21)

هدف: نگرانی از بدریختی بدن یکی از مشکلات شایع در دختران جواناست. هدف از مطالعه کنونی اثر روایت درمانی به شیوه گروهی برنگرانی از بدریختی بدن در دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاهشهید چمران بود.روش: از بین 1520 دختر نمونه اولیه، به روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای 212 نفر که نمرة آنها در پرسشنامه نگرانی از بدریختی بدنیک انحراف معیار بالاتر از میانگین بود، انتخاب و سپس به روشتصادفی ساده 40 نفر برای دو گروه آزمایش و کنترل انتخاب شدند.سپس گروه آزمایش طی 10 ، جلسه تحت درمان روایت درمانیدر سطح SPSS گروهی قرار گرفتند. دادهها با استفاده از برنامه آماری0 تحلیل شدند. / معنیداری 05یافتهها: با استفاده از تحلیل کوواریانس یافتهها نشان داد که روایتدرمانی باعث کاهش نگرانی از بدریختی بدن گروه آزمایش درمقایسه با گروه کنترل شده است. پیگیری با فاصله دو ماه،سودمندی روایت درمانی را در طول زمان بر نگرانی از بدریختیبدن نشان داد.نتیجهگیری: این یافتهها نشان میدهند که دختران جوان با مشکلبدریختی بدن نیازمند روشهای جدید درمانی هستند و با ارائه آموزش-های مناسب نگرانی کاهش و سطح تصویر ذهنی آنها نسبت به خود دریک برنامه درمانی متداوم تغییر میکند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.