Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر الگوی شنیداری و بازخورد بر قابلیت تشخیص خطا و یادگیری تکلیف زمانبندی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 35 تا 52)

کلیدواژه ها :

الگوی شنیداری ،بازخورد ،تکلیف زمانبندی

کلید واژه های ماشینی : بازخورد، زمانبندی، قابلیت تشخیص خطا، الگو، الگوی شنیداری، خطا و یادگیری تکلیف زمانبندی، اطلاعات، تشخیص خطا و یادگیری تکلیف، ارائه الگوی شنیداری موجب یادگیری، الگوی شنیداری و بازخورد

هدف:بررسی تأثیر الگوی شنیداری با توجه به نقش فراوانی بازخورد بر یادگیری و تشخیص خطا. روش:در این آزمایش،72 آزمودنی(36 پسر و 36 دختر)براساس فراوانی الگوی شنیداری‌ (100%،50%،بدون الگو)و فراوانی بازخورد(100%،بدون بازخورد)به شش گروه مستقل‌ تقسیم شدند و تکلیف حرکتی فشار کلیدهای رایانه را در زمانبندی‌های مختلف تعیین‌شده‌ انجام دادند.آزمایش در دو روز جداگانه انجام گرفت و شامل مراحل اکتساب،یادداری و انتقال‌ بود.جهت بررسی دقت عملکرد برنامهء حرکتی،از خطای زمانبندی نسبی و جهت بررسی دقت‌ عملکرد پارامتر،از خطای ریشهء مجذور و جهت اندازه‌گیری قابلیت تشخیص خطا،از دقت تخمین خطا استفاده شد. یافته‌ها:نتایج پژوهش نشان داد که در مورد زمانبندی نسبی،یادگیری گروه‌هایی با الگوی‌ شنیداری و بازخورد بهتر از بدون الگو و بدون بازخورد بوده است(05/0> P ).در مورد زمانبندی مطلق کاهش فراوانی الگوی شنیداری و ارائه بازخورد به یادگیری و قابلیت‌ تشخیص خطای بهتری منجر شده است(05/0> P ). نتیجه‌گیری:ارائه الگوی شنیداری موجب یادگیری و افزایش قابلیت تشخیص خطا در تکالیف زمانبندی‌شده می‌گردد و کاهش فراوانی الگودهی در مورد زمانبندی مطلق مانند بازخورد مطابق با فرضیهء راهنمایی عمل می‌کند.

خلاصه ماشینی:

"نمودار خطی خطای زمانبندی نسبی گروه‌های فراوانی الگوی شنیداری و بازخورد در دسته کوشش‌های مراحل‌ اکتساب،یادداری و انتقالمرحلهء اکتساب نتایج تحلیل عاملی مرکب در مورد خطای زمان‌بندی نسبی(شکل 1)نشان داد که اثرات‌ اصلی الگودهی (F-8/16ṣP-000) و دسته کوشش (F-13/48ṣP-000) و نیز اثرات‌ متقابل دسته کوشش و الگودهی (F-2/29ṣP-0/034) و دسته کوشش و بازخورد (F-4/37ṣP-0/005) معنی‌دار است. نمودار خطی خطای زمانبندی مطلق(ریشه مجذور میانگین)گروه‌های فراوانی الگوی شنیداری و بازخورد در دسته کوشش‌های مراحل اکتساب،یادداری و انتقال مراحل یادداری و انتقال نتایج تحلیل واریانس در مورد خطای زمانبندی نسبی نشان داد که بین فراوانی الگودهی‌ تفاوت معنی‌داری (F-4/43ṣP-0/016) وجود دارددرحالی‌که اثر اصلی بازخورد و اثر متقابل الگودهی و بازخورد معنی‌دار نیستند (P<0/05) . در تحقیق آن‌ها دقت ضربه مورد توجه بود که یک پارامتر است و همان‌طوری که در این پژوهش در مورد زمانبندی مطلق به دست آمده اثر کاهش فراوانی الگو پایدار نبوده و فقط برای زمانبندی نسبی به عنوان شاخص برنامه‌ریزی الگوی حرکتی نشان داده شده است. لای،شیا و لیتل‌2در تحقیق خود با تکلیف مشابه تحقیق حاضر نیز نتوانستند اثر یادگیری‌ بیشتر کاهش فراوان الگو را مطابق با فرضیهء راهنمایی در مورد اطلاعات افزوده بازخوردی‌ ثابت نمایند،ولی نشان دادند که حذف اطلاعات در آغاز مرحلهء یادداری در مقایسه با آخرین‌ کوشش‌های مرحلهء اکتساب در گروه الگو 100%به عملکرد ضعیف‌تری منجر شده است که‌ از این جهت با فرضیهء راهنمایی مطابقت دارد. همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داد که کاهش فراوانی الگوی شنیداری دارای اثرات‌ عملکردی و اثر یادگیری بهتری در مورد زمانبندی نسبی و مطلق می‌باشد و در مورد زمانبندی مطلق از فرضیهء راهنمایی پیروی می‌کند و اینکه الگودهی با افزایش قابلیت‌ تشخیص خطا همراه است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.