Skip to main content
فهرست مقالات

اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی، برای آموزش اخلاق

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 191 تا 212)

چکیده:

طراحی آموزشی علم و هنر تعیین خصوصیات مفصل برای توسعه، ارزشیابی و حفظ موقعیت‌هایی است که یادگیری و عملکرد را تسهیل می‌کند (رایگلوث، 2009). طراحی آموزشی از حوزه‌های بسیار فعال تکنولوژی آموزشی است که به دنبال تسهیل یادگیری و عملکرد است (ریزر و دمپسی، 1391؛ ترجمه وحدانی اسدی و همکاران). اخلاق از مهمترین موضوعاتی است که نظام‌های آموزشی به آن می‌پردازند (باقری، 1389). برای دستیابی هرچه بهتر به اهداف آموزشی در آموزش اخلاق به روش‌های مطلوب آموزش نیاز داریم. هدف این پژوهش ارائه الگوی طراحی آموزشی برای آموزش اخلاق است. به این منظور با روش پژوهش ترکیبی از نوع اکتشافی با طرح ارائه الگو و تأیید آن استفاده شد، برای این منظور ابتدا مفاهیم و نظریه‌های موجود در حوزه آموزش اخلاق را بررسی شد و پس از طبقه‌بندی، نقشه و چارچوب مفهومی تدوین و درنهایت الگوی طراحی آموزشی آموزش اخلاق ارائه گردید. سپس محتوای آموزش اخلاقی بر اساس این الگوی، طراحی آموزشی گردید و بر روی دانش آموزان پایه ششم اجرای شد. نتایج حاکی از تأثیر این الگو بر رشد اخلاقی و عمل اخلاقی دانش آموزان بود.

خلاصه ماشینی:

"به این منظور با روش پژوهش ترکیبی از نوع اکتشافی با طرح ارائه الگو و تأیید آن استفاده شد، برای این منظور ابتدا مفاهیم و نظریه های موجود در حوزه آموزش اخلاق را بررسی شد و پس از طبقه بندی ، نقشه و چارچوب مفهومی تدوین و درنهایت الگوی طراحی آموزشی آموزش اخلاق ارائه گردید. برای تلفیق دستاوردهای مختلف و عوامل مختلف در حوزه آموزش اخلاق ، شامل فلسفی، روان شناختی، آموزشی، ابعاد برنامه ، اهداف ، محتوا، طراحی پیام و تعیین رسانه و الگوی طراحی آموزشی و فرایند تولید و اجرای و ارزشیابی برنامه آموزشی به چارچوبی نیاز داریم که بتوانیم این موارد را به منظور ارائه الگو با یکدیگر یکپارچه کنیم ، اغلب الگوهای طراحی آموزشی دارای چارچوبی سیستمی ١ هستند. همان گونه که مشاهده میشود بین دانش آموزان گروه آزمایش که تحت ارائه کاربندی قرارگرفته اند ازنظر نظم / / تفاوت معنیداری (٣٨٨٩٤١=f و ٠٠١<p ) با گروه کنترل که تحت مداخله قرار نگرفته اند وجود دارد؛ بنابراین الگوی طراحی آموزشی برای آموزش اخلاق بر میزان نظم تأثیرگذار است . همان گونه که مشاهده میشود بین دانش آموزان گروه آزمایش که تحت ارائه کاربندی قرارگرفته اند و گروه کنترل که تحت مداخله قرار نگرفته اند ازنظر رشد اخلاقی تفاوت معنیداری (١٠٥١٧٤=f و ٠٠١<p ) وجود دارد؛ بنابراین فرضیه تحقیق تحت عنوان ، الگوی طراحی آموزشی آموزش / اخلاق بر رشد اخلاقی تأثیرگذار است ، مورد تأیید قرار میگیرد. نتایج به دست آمده در این بخش نشان داد که آموزش بر اساس الگوی طراحی آموزشی پیشنهادی سبب ارتقاء سطح رشد اخلاقی دانش آموزان و رفتار نظم آن ها شده است درنتیجه این الگو از اعتبار بیرونی برخوردار است ."

کلیدواژه ها:

الگو ،طراحی آموزشی ،آموزش اخلاق


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.