Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش مردم شهرستان فاروج نسبت به رسانه‌های نوین(ماهواره)

نویسنده:

(18 صفحه - از 47 تا 64)

هدف تحقيق حاضر سنجش «نگرش مردم شهرستان فاروج نسبت به رسانه هاي نوين (ماهواره) و عوامل اجتماعي موثر بر آن» مي باشد. روش اين پژوهش پيمايش بوده و جمع آوري اطلاعات با ابزار پرسشنامه و با روش نمونه گيري تصادفي انجام گرفته است. نمونه موردمطالعه اين تحقيق شامل 380 نفر از افراد بالاي 18 سال شهر فاروج كه به ماهواره دسترسي دارند، مي باشد. براي بررسي روايي پرسشنامه از روايي صوري و براي پايايي آن از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد و ازآنجاكه ضريب آلفاي متغيرهاي تحقيق 96 / 0 شد، بيانگر پايايي لازم ابزار تحقيق مي باشد. با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل اطلاعات در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي انجام گرديد. نتايج نشان مي دهد كه بر اساس آزمون رگرسيون چندمتغيره، متغيرهاي پيش بين همچون بعد انتظار فايده نقش مهمي در پيش بيني نگرش مردم نسبت به رسانه هاي نوين )ماهواره( داشته و طبق نتايج به دست آمده از ضريب همبستگي پيرسون، تي تست و كراسكال واليس، بين بعد انتظار فايده، انتظارات ديگران، تجربه قبلي، جنسيت، تاهل، تحصيلات و شغل بانگرش به رسانه هاي نوين (ماهواره) همبستگي معناداري وجود دارد( 05 / p<0) و با بررسي رابطه سن با نگرش نشان داد كه هيچ گونه همبستگي معناداري بين آنها وجود ندارد ( 05 / p>0 ).

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.