Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه خودپایی و هیجان خواهی در ورزشکاران حرفه ای و غیرحرفه ای

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 137 تا 150)

کلیدواژه ها :

ورزشکار ،خودپایی ،هیجان‌خواهی ،حرفه‌ای ،غیرحرفه‌ای

کلید واژه های ماشینی : ورزشکاران، خودپایی، حرفه‌ای، هیجان، هیجان‌خواهی، غیرحرفه‌ای، افراد غیرورزشکار، مقایسه خودپایی و هیجان، خودپایی و هیجان، افراد غیرورزشکار در متغیر هیجان

هدف:هدف اصلی این پژوهش مقایسهء خودپایی‌1و هیجان‌خوانی‌2در ورزشکاران‌ حرفه‌ای،غیرحرفه‌ای و افراد غیرورزشکار است.نمونهء آماری پژوهش،150 نفر از ورزشکاران حرفه‌ای،غیرحرفه‌ای و افراد غیرورزشکار ساکن استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل در سال 1383 بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب‌ شده بودند. روش:روش پژوهش از نوع علی-مقایسه‌ای است،به طوری که ورزشکار حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای و غیرورزشکار بودن به عنوان متغیر مستقل و خودپایی و هیجان‌خواهی به عنوان‌ متغیرهای وابسته در نظر گرفته شده است.برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامهء خودپایی‌ اشناید و پرسشنامهء هیجان‌خواهی آرنت استفاده شده است. نتیجه‌گیری:نتایج پژوهش نشان داد که بین ورزشکاران حرفه‌ای،غیرحرفه‌ای و افراد غیر ورزشکار در متغیر خودپایی تفاوت معنی‌داری وجود دارد (P>0/05) .خودپایی در ورزشکاران حرفه‌ای بالاتر است و ورزشکاران غیرحرفه‌ای نیز در مقایسه با افراد غیرورزشکار از خودپایی بالایی برخوردار بودند.بین ورزشکاران حرفه‌ای،غیرحرفه‌ای و افراد غیرورزشکار در متغیر هیجان خواهی تفاوت معنی‌داری وجود دارد (P>0/05) .سطح‌ هیجان خواهی در افراد غیرورزشکار نسبت به ورزشکاران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای بالاتر می‌باشد.بین خودپایی با هیجان‌خواهی ورزشکاران حرفه‌ای،غیرحرفه‌ای و افراد غیرورزشکار همبستگی منفی و معنی‌دار مشاهده شد (P>0/05) .بین هیجان‌خواهی با سابقهء ورزشکاران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای همبستگی منفی و معنی‌دار به دست آمد (P>0/05) ،بین‌ خودپایی با سابقهء ورشکاران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای همبستگی مثبت و معنی‌دار مشاهده شد (P>0/05) .

خلاصه ماشینی:

"نتیجه‌گیری:نتایج پژوهش نشان داد که بین ورزشکاران حرفه‌ای،غیرحرفه‌ای و افراد غیر ورزشکار در متغیر خودپایی تفاوت معنی‌داری وجود دارد (P>0/05) . با توجه به اینکه مقیاس مورد استفاده‌ در سنجش متغیرهای وابسته(خودپایی و هیجان‌خواهی)فاصله‌ای بود و پراکندگی نمرات‌ شرکت‌کنندگان از منحنی نرمال تبعیت می‌کرده و بین واریانس سه گروه تفاوت معنی‌داری‌ وجود نداشته،برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ابزارهای آمار پارامتریک چون تحلیل‌ واریانس یک عامل،آزمون تعقیبی LSD و همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داد که تفاوت‌ معنی‌داری بین سه گروه از افراد(ورزشکار)حرفه‌ای،غیرحرفه‌ای و غیرورزشکار)از نظر خودپایی وجود دارد،یعنی خودپایی در ورزشکاران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای بالاتر از افراد غیرورزشکار است. نتیجهء مطالعهء حاضر نشان داد که‌ تفاوت معنی‌داری بین سه گروه از افراد(بین ورزشکاران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای و افراد غیرورزشکار)از نظر هیجان‌خواهی وجود دارد و همچنین مشخص شد که میانگین نمرات‌ گروه‌ها در افراد غیرورزشکار بیشتر از ورزشکاران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای است. فرضیهء سوم مطالعه این بود که بین خودپایی با هیجان‌خواهی ورزشکاران حرفه‌ای، غیرحرفه‌ای و افراد غیرورزشکار رابطهء منفی وجود دارد. بنابراین این عوامل مانع از ایجاد روابط اجتماعی مناسب و یادگیری مهارت‌های اجتماعی در افراد با هیجان‌خواهی بالا شده است که در نتیجه ارتباط بین خودپایی و هیجان‌خواهی را در پی خواهد داشت،ضمن آنکه با نتایج مطالعهء آیزنک(1991)نیز به‌طور غیرمستقیم همخوانی‌ دارد3. در فرضیهء چهارم مطالعه پیش‌بینی شده بود که بین خودپایی و هیجان‌خواهی با سابقهء ورزشی ورزشکاران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای ارتباط وجود دارد. همچنین نتایج مطالعه نشان داد که متغیر سن با هیجان‌خواهی و خودپایی ورزشکاران‌ حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای و افراد غیرورزشکار همبستگی معنی‌داری ندارد. Journal of Personality and Individual Differences,16 Wagner,A."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.