Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط بین تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی مدرسان تربیت بدنی عمومی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 89 تا 104)

کلیدواژه ها :

تعهد سازمانی ،تحلیل‌رفتگی ،مدرسان تربیت بدنی

کلید واژه های ماشینی : تحلیل‌رفتگی، مدرسان تربیت‌بدنی عمومی، مدرسان، میان مدرسان تربیت‌بدنی عمومی، تربیت‌بدنی عمومی دانشگاه‌های آزاد، تعهد سازمانی، مدرسان هیئت علمی، تحلیل رفتگی مدرسین تربیت‌بدنی عمومی، ویژگی‌های شخصی مدرسان حق‌التدریس، تحلیل‌رفتگی مدرسان دانشگاه‌های آزاد

هدف:بررسی ارتباط تعهد سازمانی و تحلیل‌رفتگی،در میان مدرسان تربیت بدنی‌ عمومی دانشگاه‌های آزاد کشور بوده است.اهداف اختصاصی این پژوهش،توصیف‌ وضعیت تعهد سازمانی و تحلیل‌رفتگی مدرسان دانشگاه‌های آزاد اسلامی به تفکیک‌ مدرسان هیئت علمی و مدرسان حق التدریس،مقایسهء تحلیل‌رفتگی و تعهد سازمانی در این دو گروه و همچنین رابطهء بین تعهد سازمانی و تحلیل‌رفتگی به‌طور مجزا در هریک از گروه‌های مدرسان هیئت علمی و حق التدریس و مقایسهء میزان ارتباط متغیرها در بین دو گروه بوده است. روش:روش پژوهش از نوع همبستگی است.جامعهء آماری پژوهش،مدرسان تربیت بدنی‌ عمومی 1 و 2 دانشگاه‌های آزاد اسلامی بودند.نمونهء آماری این پژوهش 399 نفر از 50 دانشگاه شامل 212 نفر هیئت علمی و 187 نفر از آنان حق التدریس بودند،که به صورت‌ خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند.ابزار جمع‌آوری داده‌ها،پرسشنامهء مشخصات فردی، پرسشنامهء تحلیل‌رفتگی مسلش(1996)با سه جزء فرسودگی عاطفی،کاهش عملکرد شخصی و تهی شدن از ویژگی‌های شخصی و پرسشنامهء تعهد سازمانی مایر و آلن(1991) با سه جزء تعهد عاطفی،تعهد هنجاری و تعهد پیوستگی بود.در این پژوهش از آمار توصیفی به منظور سازمان دادن،خلاصه کردن و طبقه‌بندی نمرات خام و توصیف داده‌ها استفاده شد.تفاوت میانگین‌ها توسط تست تی مورد بررسی قرار گرفت.ضریب همبستگی‌ پیرسون در سطح(05/0- (a برای محاسبهء ضرایب همبستگی و Zr فیشر برای بررسی‌ معنادار بودن تفاوت میان ضرایب همبستگی استفاده شد. یافته‌ها:براساس یافته‌های پژوهش،فراوانی و شدت تهی شدن از ویژگی‌های شخصی‌ مدرسان هیئت علمی،با جزء تعهد عاطفی آنان رابطهء معنی‌دار دارند.فراوانی تهی شدن از ویژگی‌های شخصی مدرسان حق التدریس و جزء تعهد عاطفی و تعهد هنجاری ارتباط معنی‌دار دارند.میان شدت تهی شدن از ویژگی‌های شخصی با جزء تعهد عاطفی رابطهء معنی‌داری وجود دارد.میان رابطهء ما بین تعهد عاطفی و فراوانی فرسودگی عاطفی،و تعهد عاطفی و شدت تهی شدن از ویژگی‌های شخصی،در دو گروه هیئت علمی و حق التدریس‌ تفاوت معناداری مشاهده شد. نتیجه‌گیری:نتایج نشان می‌دهند که تعهد سازمانی مدرسان هیئت علمی بیش از مدرسان‌ حق التدریس می‌باشد.تنها جزء تعهد عاطفی می‌تواند پیشگویی برای تحلیل‌رفتگی‌ (تهی‌شدگی از ویژگی‌های شخصی)مدرسان باشد.

خلاصه ماشینی:

"نتیجهء کلی پژوهش نشان می‌دهد که در رتبه‌بندی مؤلفه‌ای مربوط به‌ تحلیل‌رفتگی،فراوانی و شدت کاهش بازده عملکرد شخصی در هر دو جامعهء تحت بررسی‌ در سطح بالایی بوده است،اما تهی شدن از ویژگی‌های شخصی مدیران دانشکده‌ها و گروه‌های تربیت بدنی وضعیت بارزتری نسبت به غیر تربیت بدنی دارد و فراوانی و شدت‌ فرسودگی عاطفی در هر دو جامعه یکسان بوده است‌15. روابط میان اجزای سه‌گانه تعهد سازمانی و اجزای سه‌گانه تحلیل‌رفتگی در مدرسان هیئت علمی (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج جدول 4 نشان می‌دهد که دو مورد فراوانی و شدت تهی‌شدگی از ویژگی‌های شخصی، با جزء تعهد عاطفی رابطهء معنی‌دار دارند(شکل 1). رابطهء تعهد عاطفی با فراوانی(راست)و شدت(چپ)تهی‌شدگی از ویژگی‌های شخصی در مدرسان‌ هیئت علمی آزمون هجده فرضیهء آماری مربوط به بررسی رابطهء اجزای تعهد سازمانی و هرکدام از اجزای سه‌گانه تحلیل‌رفتگی در دو بعد فراوانی و شدت،در بین مدرسان حق التدریس، مطابق با جدول 5 به دست آمد. روابط میان اجزای سه‌گانهء تعهد سازمانی و اجزای سه‌گانهء تحلیل‌رفتگی در مدرسان حق التدریس (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج جدول 5 نشان می‌دهد روابط معنی‌داری در مورد فراوانی تهی‌شدگی از ویژگی‌های‌ شخصی و جزء تعهد عاطفی و هنجاری،و شدت آن با جزء تعهد عاطفی وجود دارد(شکل 2 و 3). زمانی که میانگین‌های‌ به دست آمدهء دو گروه در هرکدام از اجزای سه‌گانهء تحلیل‌رفتگی را با مقیاس‌های هفت‌گانه‌ لیکرت که برای درجه‌بندی این متغیرها به کار می‌رود مقایسه می‌کنیم مشاهده می‌گردد که‌ مدرسان هیئت علمی گزارش نموده‌اند که به‌طور میانگین هفته‌ای چندبار به فرسودگی‌ عاطفی ملایمی دچار می‌شوند،ماهانه یک‌بار عملکرد شخصی‌شان به‌طور چشمگیری‌ کاهش می‌یابد و هر هفته به مقدار زیادی از ویژگی‌های شخصی تهی می‌گردند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.