Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر یک دوره تمرین هوازی پیشرونده بر آپوپروتئین های نوع AوB مردان غیر ورزشکار

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (9 صفحه - از 123 تا 131)

کلیدواژه ها :

تمرین‌های هوازی ،آپوپروتئین A ،آپوپروتئین B

کلید واژه های ماشینی : آپوپروتئین ، آپو ، تمرین ، هفته تمرین‌های هوازی پیشرونده ، دوره تمرین هوازی پیشرونده ، تمرین استقامتی بر میزان آپوپروتئین ، هفته ، HDL ، پژوهش ، گروه تجربی تأثیر معنی‌داری

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر 8 هفته تمرین‌های هوازی پیشرونده بر آپو پروتئین‌های‌ نوع A و B سرم مردان غیرورزشکار بود.بدین منظور،24 مرد داوطلب به صورت‌ تصادفی در دو گروه 12 نفره قرار گرفتند:گروه کنترل با میانگین سنی 6+-2/28سال،قد 5/5+-5/174/5 سانتی‌متر و وزن 8/5+-2/67 کیلوگرم،و گروه تجربی با میانگین سنی‌ 2/5+-4/27 سال،قد 7/6+-9/176 سانتی‌متر و وزن 6/4+-2/70 کیلوگرم.گروه تجربی‌ یک پروتکل تمرین دوی هوازی را به مدت 8 هفته،هر هفته 3 جلسه و هر جلسه با شدت 60 تا 75 درصد ضربان قلب بیشینه و به مدت 20-35 دقیقه انجام دادند.تجزیه و تحلیل‌ داده‌ها با استفاده از آزمون t مستقل و همبسته نشان داد که تمرین استقامتی بر میزان‌ آپوپروتئین A سرم آزمودنی‌های گروه تجربی تأثیر معنی‌داری داشته است(01/0- P ). همچنین اختلاف معنی‌داری به لحاظ آپوپروتئین A در پس‌آزمون دو گروه وجود داشت‌ (01/0- P ).این در حالی است که تفاوت معناداری در میزان آپوی B آزمودنی‌های گروه‌ تجربی مشاهده نشد.همچنین تفاوت بین دو گروه نیز در ارتباط با آپوپروتئین B معنی‌دار نبود.

خلاصه ماشینی:

"دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشیچکیده هدف از این پژوهش بررسی تأثیر 8 هفته تمرین‌های هوازی پیشرونده بر آپو پروتئین‌های‌ نوع A و B سرم مردان غیرورزشکار بود. تجزیه و تحلیل‌ داده‌ها با استفاده از آزمون t مستقل و همبسته نشان داد که تمرین استقامتی بر میزان‌ آپوپروتئین A سرم آزمودنی‌های گروه تجربی تأثیر معنی‌داری داشته است(01/0- P ). در پژوهش دیگری،لانگو(1994)مقادیر لیپوپروتئین HDL و آپوپروتئین‌های A و B را متعاقب 12 هفته تمرین هوازی مطالعه کرد و نشان داد که در زنان بزرگسال،همزمان با میزان HDL خون،مقدار آپوپروتئین B آزمودنی‌ها کاهش یافته،اما آپوپروتئین A تفاوت معنی‌داری را نشان نداد7. 1 این تناقضات را در مطالعات زالیانی(1989)و گیادا(2000)هم می‌توان مشاهده کرد،به‌ گونه‌ای که در پژوهش زالیانی کاهش معنی‌دار آپوپروتئین B پس از 59 تا 260 کیلومتر اسکی‌ استقامتی مشاهده شد12،اما در پژوهشی گیادا،تأثیر یک دوره تمرین هوازی بر عوامل‌ خطرزای قلبی و عروقی و نیز میزان آپوپروتئین‌های A و B غیرمعنی‌دار گزارش شده است‌ 13. در اینکه فعالیت ورزشی می‌تواند باعث‌ تغییر این نسبت شود(با افزایش آپوی A و کاهش آپوی B )بین پژوهشگران اختلاف‌نظر وجود دارد،به‌گونه‌ای که گرین و همکارانش(2005)تأثیر 24 هفته تمرین رکاب‌زدن روی ارگومتر با شدت‌های متفاوت 80 درصد و 50 درصد، VO2max را بر تغییر نسبت‌آپوی B /آپوی A غیرمعنی‌دار دانستند2. نتایج این‌ پژوهش نشان داد انجام 8 هفته دوی هوازی تداومی،باعث افزایش معنی‌دار میزان‌ آپوپروتئین A در آزمودنی‌های غیرورزشکار شده است(01/0- P )."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.