Skip to main content
فهرست مقالات

نقش حاکمیت شرکتی و ساختار بازار در بهره وری شرکت ها

نویسنده:

(15 صفحه - از 105 تا 119)

در این پژوهش ، نقش حاکمیت شرکتی و ساختار بازار در بهره وری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است . حاکمیت شرکتی ، اثر معناداری بر بهره وری کل شرکت دارد؛ همچنین ، بین حاکمیت شرکتی و میزان رقابت بازار جانشینی قوی وجود دارد، به این معنا که رقابت ، مشکلات نمایندگی را کاهش می دهد و لذا شرکت ها وقتی با بازار تولیدی کاملا رقابتی روبه رو می شوند، اثربخشی حاکمیت شرکتی بر بهروری کل شرکت کمتر است . نمونة آماری ، ٩٢ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دورة زمانی ١٣٨٣ تا ١٣٨٨ دربر می گیرد. داده های موردنیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و نرم افزار ره آورد نوین گردآوری شد. برای آزمون فرضیه ها، از تحلیل همبستگی و داده های تابلویی و نیز الگوی رگرسیون چندمتغیره با اثرات ثابت با متغیر تاخیری به روش اتورگرسیون در نرم افزار آماری Eviews و SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش ، حاکی از ارتباط مثبت و معنادار بین تمرکز مالکیت و بهره وری کل است ؛ همچنین ، بین نسبت اعضای هیئت مدیرة غیرموظف و بهره وری کل رابطة مثبت و معنادار وجود دارد و رابطة اندازة هیئت مدیره و بهره وری کل اگرچه مثبت است ، معنادار نیست . از میان روابط شاخصه های حاکمیت شرکتی و بهره وری کل ، ساختار بازار متمرکزتر، تنها رابطة اندازة هیئت مدیره و بهره وری کل را تضعیف کرد و بر روابط دیگر تعدیلی به وجود نیاورد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.