Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه گرایش بازاریابی رابطه مند با ارزش ویژه برند با توجه به نقش میانجی وفاداری مشتریان در شعب بانک تجارت شهر تهران

نویسنده:

(26 صفحه - از 17 تا 42)

کلیدواژه ها :

ارتباطات ،اعتماد ،همدلی ،پیوند ،رابطه متقابل ،ارزش ویژه برند ،جهت گیری بازاریابی رابطه ای ،ارزش مشترک

کلید واژه های ماشینی : رابطه گرایش بازاریابی رابطه مند ، بررسی رابطه گرایش بازاریابی رابطه ، بازاریابی رابطه مند با ارزش ، ابعاد بازاریابی رابطه مند رابطه ، مشتری ، وفاداری مشتریان در شعب بانک ، شعب بانک تجارت شهر تهران ، رابطه مند با ارزش ویژه ، ابعاد گرایش بازاریابی رابطه مند ، بانک

در چند دهه گذشته فلسفه کسب و کار از سمت جهت گیری بازار به جهتگیری بازاریابی رابطه مند(RMO) تغییر پیدا کرده است. سازمانهای خدمات محوری مانند بانکها به صورت فراوان از این نوع جهت گیری بازاریابی رابطه-مند(RMO)برای برای بهبود فعالیت های مدیریتی برند خود از قبیل وفاداری برند و تصویر برند استفاده می کنند. این(RMO) مند موضوع به نوبه خود باعث بدست آوردن هویتی برای نام برند آنها و ارزش افزایی برای برند مورد نظر می شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه گرایش بازاریابی رابطه مند با ارزش ویژه برند با توجه به نقش میانجی وفاداری مشتریان در شعب بانک تجارت شهر تهران بوده است. این مطالعه همچنین به بررسی رابطه ابعاد جهت گیری بازاریابی همانند(اعتماد، همبستگی، برقراری ارتباط، ارزشهای مشترک، همدلی، روابط متقابل) با رشد(RMO) رابط های ارزش ویژه برند در بانکها با درنظر گرفتن متغیر میانجی وفاداری می پردازد. این پژوهش از دید هدف، کاربردی، از دیدگاه نوع داده ها، کمی و ازنظر شیوۀ گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی است. در این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس از میان شعب بانک تجارت دراستان تهران انتخاب میگردد و پرسشنامه بین افراد در دسترس توزیع گردید. برای تعیین حجم نمونه، با استفاده از جدول مورگان و باتوجه به نامحدود بودن تعداد مشتریان، جامعه نمونه تقریبا برابر 408نفر میباشد. در این تحقیق برای تعیین روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی و جهت تعیین نرمال بودن جامعه استفاده میگردد. برای تعیین پایایی (K-S) از آزمون کولموگروف اسمرینوف سوالات پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. روش تجزیه تحلیل اطلاعات از روش مدل یابی استفاده شده است. نتیجه این پژوهش این بود که تمامی ابعاد جهتگیری بازاریابی معادلات ساختاری(SEM) استفاده شده است. نتیجه این پژوهش این بود که تمامی ابعاد جهتگیری بازاریابی رابطهای، رابطه معناداری با وفاداری دارند و وفاداری نیز با ارزش ویژه برند رابطه دارد. در انتهای این تحقیق پیشنهاداتی برای بانک ها و سایر موسسات خدماتی ارائه شده است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.