Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نگرش دبیران و کارشناسان نسبت به عملکرد مدیران دارای مدرک مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و سایر رشته ها

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (13 صفحه - از 85 تا 97)

چکیده:

هدف از این پژوهش، بررسی نگرش دبیران و کارشناسان آموزش متوسطه نسبت به عملکرد دانش‌آموختگان رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی و دانش‌آموختگان سایر رشته‌های تحصیلی شاغل در پست مدیریت دبیرستان‌های شهر شیراز بوده است. روش پژوهش مورد استفاده، توصیفی- پیمایشی و علی– مقایسه‌ای بوده، جامعه آماری این پژوهش، تمامی مدیران دبیرستان‌های دولتی شیراز و دبیران مربوطه و هم‌چنین کارشناسی آموزش متوسطه نواحی چهارگانه شیراز بوده است، که با استفاده از روش تصادفی طبقه‌ای 75 مدیر و با استفاده از روش تصادفی ساده 375 دبیر انتخاب شده‌اند. تعداد کارشناسان آموزش متوسطه نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شیراز 15 نفر بودند، که به خاطر افزایش اعتبار یافته‌ها، از همه آنها مصاحبه بعمل آمده است. و از سه ابزار پرسشنامه محقق ساخته ویژه دبیران، مرکب از 55 پرسش بسته پاسخ طیف لیکرت، مصاحبه نیمه سازمان یافته با کارشناسان آموزش متوسطه و اسناد و مدارک پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح آمار توصیفی از شاخص‌های فراوانی، درصد میانگین، انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون-های تحلیل واریانس چند متغیری، تحلیل واریانس عاملی، رگرسیون چند متغیری استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته‌ها نشان داد که اگر چه تفاوت‌هایی بین عملکرد مدیران دانش‌آموخته رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی و مدیران دانش‌آموخته سایر رشته‌های تحصیلی در مهارت‌های رهبری، انسانی، آموزشی، اداری– مالی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان آنها وجود دارد، اما این تفاوت‌ها در سطح پنج صدم (P<0/05 ) معنادار نمی‌باشد. نتایج حاصل از بررسی پرسشهای مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی مدیران نیز نشان داد که از میان متغیرهای جنسیت، سابقه خدمت و سابقه مدیریت، تنها متغیر جنسیت بر عملکرد مدیران در زمینه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان آنها تأثیر معناداری داشته است .

خلاصه ماشینی:

"پرسش دوم پژوهش : آیا از نظر کارشناسان آموزش متوسطه نواحی چهار گانه آموزش و پرورش شهر شیراز، بین عملکرد دو گروه مدیران دانش آموخته رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و مدیران دانش آموخته سایر رشته های تحصیلی، در مهارت های رهبری، انسانی، آموزشی و اداری ـ مالی تفاوت وجود دارد ؟ در همین راستا، ابتدا نظر افراد مصاحبه شونده در خصوص مهارت رهبری، سپس مهارت انسانی و بعد از آن مهارت آموزشی، در پایان مهارت اداری ـ مالی مورد بررسی قرار میگیرد. پرسش چهارم پژوهش : آیا بین عملکرد دو گروه مدیران دانش آموخته رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و دانش آموختگان سایر رشته های تحصیلی بر حسب عوامل جمعیت شناختی جنسیت ، سابقه خدمت ، سابقه مدیریت و ویژگیهای دبیران پاسخ دهنده تفاوت وجود دارد؟ در این پژوهش ، مدیران به دو گروه تقسیم شده اند و عوامل جمعیت شناختی مورد نظر برای مدیران شامل جنسیت ، سابقه خدمت و سابقه مدیریت میشود و از سوی دیگر دیدگاه دبیران دبیرستانهای دولتی شهر شیراز با توجه به مدرک تحصیلی، جنسیت و سابقه خدمت آنها بررسی میشود. نتایج پرسش سوم پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین عملکرد دو گروه مدیران دانش آموخته رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و مدیران دانش آموخته سایر رشته های تحصیلی ، در مهارت های رهبری، انسانی، آموزشی و اداری– مالی وجود ندارد، این پرسش با نتیجه پژوهش اتحاد نژاد (٢٠٠٤,Etahad nejad)."

کلیدواژه ها:

کارشناسان ، عملکرد مدیران ، مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی ، نگرش دبیران


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.