Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر مشاوره بر مبنای رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر بهبود اسنادهای ارتباطی زنان مراجعه کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (12 صفحه - از 53 تا 64)

کلیدواژه ها :

زنان ،اسنادهای ارتباطی زناشویی ،رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)

کلید واژه های ماشینی : مبنای رویکرد مبتنی بر پذیرش ، اسنادهای ، مشاوره بر مبنای رویکرد ، پذیرش و تعهد ، زنان ، درمان ، ACT ، همسر ، تاثیر مشاوره بر مبنای رویکرد ، زوجین

هدف از اين پژوهش، بررسي تاثير مشاوره بر مبناي رويكرد مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) بر بهبود اسنادهاي ارتباطي زنان مراجعه كننده به فرهنگسراهاي شهر اصفهان است. روش اين تحقيق، نيمه تجربي است و از طرح پيش آزمون - پس آزمون و پيگيري با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماري، زنان مراجعه كننده به فرهنگسراهاي شهر اصفهان هستند. روش نمونه گيري خوشه اي است كه از بين فرهنگسراهاي شهر اصفهان، فرهنگسراي خانواده انتخاب شد. نمونه، 30 نفر از زنان داوطلب شركت در دوره آموزشي هستند كه به صورت در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش (15 نفر) و كنترل (15 نفر) قرار گرفتند. متغير وابسته در اين پژوهش، اسنادهاي ارتباطي است. متغير مستقل، مشاوره بر مبناي رويكرد مبتني بر پذيرش و تعهد است كه در 10 جلسه مشاوره گروهي به گروه آزمايش ارائه شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه اسنادهاي زناشويي فينچام و برادبوري (1992) است. داده ها با نرم افزار 19 SPSSتجزيه و تحليل شد. نتايج نشان داد كه مشاوره بر مبناي رويكرد مبتني بر پذيرش و تعهد بر اسناد زناشويي كلي (P<0/01) و ابعاد آن يعني اسناد باثبات و بي ثبات(P<0/01) ، اسناد كلي و جزيي(P<0/01) و اسناد سزاوار سرزنش–گذشت(P<0/01) موثر است، اما در ابعاد اسناد دروني و بيروني به خود، اسناد دروني و بيروني به همسر (05/0P>) و اسنادهاي خودخواهانه و نوع دوستانه (0/05>p) و اسنادهاي عمدي و غيرعمدي (0/05>p) موثر نيست و تفاوت معنادار ايجاد نكرده است. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه مشاوره مبتني بر رويكرد پذيرش و تعهد مي تواند اسنادهاي زناشويي زوجين را بهبود بخشد.

خلاصه ماشینی:

"همواره به تأکید بر تغییر شناخت‌واره‌ها در درمان شناختی – رفتاری توجه شده است، اما برای نخستین‌بار جاکوبسن 9 (1991) نشان داد که تأکید بیش از حد بر تغییر ممکن است در برخی از Edalate &amp;amp; Redzuan Dattilio &amp; Epstein Bradbury &amp; Fincham attribution Theories Bornstein Baucom Larsen Cognitive and Behavioral therapy Jacobson درمان‌ها با شکست روبه‌رو شود. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره با کنترل پیش‌آزمون (مانکوا) در دوگروه آزمایش وکنترل در اسنادهای زناشویی و مؤلفه‌های آن در پس‌آزمون و پیگیری متغیرهای پژوهش مرحله مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F سطح معنی‌داری مجذور اتا (میزان تأثیر) توان آماری اسنادهای زناشویی کلی پس‌آزمون 808/1048 1 808/1048 013/23 001/0** 460/0 996/0 پیگیری 660/464 1 660/464 689/34 001/0** 562/0 000/1 درونی/ بیرونی همسر پس‌آزمون 590/11 1 590/11 379/3 080/0 139/0 419/0 پیگیری 758/6 1 758/6 762/1 199/0 077/0 245/0 درونی/ بیرونی‌ به ‌خود پس‌آزمون 591/0 1 591/0 301/0 589/0 014/0 082/0 پیگیری 271/0 1 271/0 194/0 664/0 009/0 070/0 پایدار/ ناپایدار پس‌آزمون 438/54 1 438/54 943/14 001/0** 416/0 958/0 پیگیری 044/19 1 044/19 033/37 001/0** 638/0 000/1 کلی/ جزیی پس‌آزمون 757/26 1 757/26 803/21 001/0** 509/0 994/0 پیگیری 977/30 1 977/30 710/23 001/0** 530/0 996/0 عمدی/ غیر عمدی پس‌آزمون 408/3 1 408/3 920/0 348/0 042/0 150/0 پیگیری 309/1 1 309/1 089/1 309/0 049/0 169/0 انگیزۀ خودخواهانه/ نوع‌دوستانه پس‌آزمون 976/1 1 976/1 711/0 409/0 033/0 127/0 پیگیری 046/0 1 046/0 026/0 873/0 001/0 053/0 سزاوار سرزنش/ گذشت پس‌آزمون 125/43 1 125/43 905/16 001/0** 446/0 975/0 پیگیری 857/19 1 857/19 343/16 001/0** 438/0 971/0 با توجه به جدول، پس از حذف تأثیر متغیرهای همگام روی متغیر وابسته مشاهده می‌شود که بین میانگین‌های تعدیل‌شدۀ نمرات اسناد زوجین شرکت‌کنندگان برحسب عضویت گروهی (گروه آزمایشی و گروه کنترل) در مرحلۀ پس‌آزمون و پیگیری اسنادهای زناشویی کلی و مؤلفه‌های پایدار/ ناپایدار، کلی/ جزیی و سزاوار سرزنش/ گذشت تفاوت معناداری نسبت به پیش‌آزمون وجود دارد (01/0P&lt;)؛ بنابراین فرضیۀ اول، چهارم، پنجم و هشتم تأیید شد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.