Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی عناصر بسته پاداش فراگیر موثر در درک جذابیت شغلی در شرکت های دانش بنیان:اثر تعدیل گر سن کارکنان دانشی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (21 صفحه - از 105 تا 125)

با شروع دوره فراطلاعات و شكل گيري شركت هايي با ساختار دانش بنيان، نياز به جذب كاركنان دانشي بيش از گذشته احساس گرديده و تلاش سازمان ها براي خلق محيطي جذاب در جهت حفظ و نگهداشت افراد مستعد دو چندان شده است. دراين راستا پژوهش حاضر با هدف شناسايي عناصر بسته پاداش فراگير موثر در جذابيت شغلي درك شده و با درنظر گرفتن اثر تعديل كننده سن كاركنان دانشي بر مبناي رويكردي تركيبي و تحت مطالعه اي توصيفي-همبستگي صورت گرفته است. جامعه آماري پژوهش شامل كاركنان شركت هاي دانش بنيان فعال در پارك هاي علم و فناوري استان تهران به تعداد 1095 نفر مي باشد. ابزار گردآوري داده ها در مرحله اول مصاحبه نيمه ساختاريافته با رويكرد دلفي براي شناسايي عناصر بسته پاداش فراگير و در مرحله دوم پرسشنامه 28 سوالي براي سنجش روابط بين متغيرها در مدل ساختاري پژوهش بوده است. نتايج حاصل از يافته هاي پژوهش نشان داد كه سن كاركنان دانشي در طراحي عناصر بسته هاي پاداش موثر در جذابيت شغلي نقش تعديل كننده ايفاء مي نمايد. به عبارت ديگر براي كاركنان جوان، قرار دادن تركيبي از عناصر مالي و غيرمالي در قالب بسته پاداش فراگير بيشترين ميزان جذابيت شغلي را به همراه خواهد داشت، اين درحالي است كه عناصر غيرمالي پاداش عامل اصل ايجاد انگيزش در كاركنان باتجربه جهت تلاش بيشتر در محيط كاري بوده است.

خلاصه ماشینی:

"براساس نتایج استخراج شده از بررسی فرضیه های پژوهش در نمونه کارکنان دانشی جوان در شرکت های دانش بنیان می تـوان ایـن گونـه اسـتدلال نمـود کـه از نگـاه کارکنان جوان فعال در شرکت های مذکور، قرارگرفتن عناصـر مـالی در بسـته هـای پـاداش بـر جذابیت شغلی درک شده از سوی آنان تأثیر خواهد داشت و انگیـزه کارکنـان بـه فعالیـت در آن شغل بالاتر خواهد رفت ، این درحالی است که اعمال عناصر غیرمالی در بسته های پـاداش بـدون لحاظ نمودن عناصر مالی در آن بسته ها، هیچ گونه جذابیتی برای کارکنان جوان در جذب بـه آن شغل ندارد. سایر یافته های پـژوهش مربـوط بـه بررسـی نقـش تعـدیل گـری سـن کارکنـان دانشـی در شرکت های دانش بنیان با توجه به مقایسه یافته های کسب شده برای فرضیه های پژوهش در دو نمونه آماری کارکنان جوان و با تجربه نشان می دهد که قرار گرفتن عناصر مالی در بسـته هـای پاداش و یا ترکیبی از عناصر مـالی و غیرمـالی در آن بـر جـذابیت شـغلی درک شـده از سـوی کارکنان دانشی جوان تأثیر بالایی داشته است ، این در حالی است که عامل مهـم انگیزشـی بـرای کارکنان دانشی باتجربه برای جذب به شغل مدنظر، اعمال عناصر غیرمالی در بسته هـای پـاداش بوده است و نقش عناصر مالی حتی در قالب بسته های فراگیر پاداش چندان برجسته نمـی باشـد. (2015) "Attractiveness of non-financial rewards for prospective knowledge workers", Employee Relations, 37(3): 274 - 295. (2012) "Explaining the effectiveness encouragement of public sector employees based on holistic approach to bonuses", Journal of Management Studies in Improvement and Change, 64 (2): 1-17, (in persian) [26] Azar A."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.