Skip to main content
فهرست مقالات

پیش بینی درگیری تحصیلی عاطفی و خودپنداره تحصیلی بر اساس ساختار اجتماعی آموزش و ادراک از محیط های آموزشی: بررسی نقش تعدیلی نوع آموزش (آموزش از دور و حضوری)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (33 صفحه - از 69 تا 101)

هدف اساسي اين پژوهش، پيش بيني درگيري تحصيلي عاطفي و خودپنداره تحصيلي در بين دانشجويان آموزش از دور و حضوري بر اساس ساختار اجتماعي آموزش و ادراك از محيط هاي آموزشي بود. شركت كنندگان پژوهش شامل 700 دانشجوي كارشناسي(350 دانشجوي آموزش از دور 350 دانشجوي حضوري) بودند كه با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. بمنظور سنجش متغيرهاي پژوهش از خرده مقياس ارزش تكليف پرسش نامه MSLQ پنتريج و همكاران، مقياس احساس تعلق وانگ و همكاران، مقياس خودپنداره تحصيلي رونالدز و مقياس ادراك از ساختار كلاس بلك برن استفاده شد. افزون بر اين، ساختار اجتماعي آموزش و انتظارهاي آموزشي اساتيد نيز با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته اندازه گيري شد. يافته هاي معادله هاي رگرسيون نشان داد كه در زمينه پيش بيني خودپنداره تحصيلي و درگيري تحصيلي عاطفي با وجود اين كه بسياري از متغيرهاي پيش بين سهمي موثر داشتند، با اين حال، تكاليف انگيزشي بر ارزش تكليف، حمايت از خودمختاري بر احساس تعلق به دانشگاه و حمايت هاي تحصيلي دانشجويان بر خودپنداره تحصيلي هر دو گروه از دانشجويان سهمي برجسته داشت. تحليل جداگانه معادله رگرسيوني براي دانشجويان آموزش از دور و حضوري نيز نشان داد كه تكاليف انگيزشي، ارزش تكليف را در بين هر دو گروه از دانشجويان پيش بيني كرد. با اين حال، در مورد خودپنداره تحصيلي و احساس تعلق سهم متغيرهاي پيش بين متفاوت بود. افزون بر اين، نتايج و يافته هاي اين پژوهش تفاوت معنادار را در بين دانشجويان آموزش از دور و حضوري در زمينه همه متغيرهاي مورد بررسي در اين پژوهش به جز حمايت هاي فردي اساتيد و دانشجويان نشان داد. نكته تامل پذير، برتري دانشجويان حضوري بر آموزش از دور در بيش تر متغيرهاي مورد بررسي به جز حمايت فردي اساتيد و دانشجويان، تكاليف انگيزشي، حمايت از خودمختاري و ارزش تكليف بود. در مجموع، نتايج اين پژوهش ضمن فراهم ساختن حمايت تجربي خوبي در زمينه ارتباط زمينه هاي آموزشي با خودپنداره تحصيلي و درگيري تحصيلي عاطفي، اثرات متفاوت زمينه هاي آموزشي را در زمينه اخير نشان داد.

خلاصه ماشینی:

"با توجه به آنچه گفته شد، هدف اساسی این پژوهش پیش بینی درگیری تحصیلی عاطفی و خودپنداره تحصیلی در بین دانشجویان آموزش از دور و حضوری بر اساس ساختار اجتماعی آموزش و ادراک از محیط های آموزشی ( ادراک از ساختار کلاس و انتظارهای آموزشی اساتید) و بررسی تفاوت های موجود در این زمینه است . جدول ١- نتایج رگرسیون درگیری تحصیلی عاطفی (ارزش تکلیف و احساس تعلق ) و خودپنداره تحصیلی بر روی ساختار اجتماعی آموزش و ادراک از محیط های آموزشی )به تصویر صفحه مراجعه شود) همان گونه که یافته های جدول ١ نشان می دهند، از بین ابعاد ساختار اجتمـاعی آمـوزش ، حمایت های تحصیلی اساتید بر ارزش تکلیـف ، حمایـت هـای تحصـیلی دانشـجویان بـر خودپنداره تحصیلی و تعامل استاد – دانشجو بر احسـاس تعلـق دانشـجویان بـه دانشـگاه دارای بیش ترین توان پیش بینی کنندگی است . در این پژوهش ضمن پرداختن به تفاوت های موجود در زمینه خودپنداره تحصـیلی و درگیـری تحصـیلی عاطفی و متغیرهای آموزشی مرتبط با آن در بین دانشجویان آموزش از دور و حضوری بـه بررسی سهم پیش بینی کنندگی ابعاد گوناگون ساختار اجتماعی آموزش ، ادراک از سـاختار کلاس و ادراک از انتظارهای آموزشـی اسـاتید در زمینـه خودپنـداره تحصـیلی و درگیـری تحصیلی عاطفی پرداخته شد. در مجموع ، نتایج و یافته های این پژوهش همسو با نتایج بسیاری از پژوهش های انجام گرفته نشان داد که زمینه های آموزشی و از آن جمله متغیرهایی همچون ادراک دانشـجویان از انتظارهای آموزشی اسـاتید، ادراک از سـاختار کـلاس درس و بسـیاری از مؤلفـه هـای ساختار اجتماعی آموزش نقشی مؤثر در زمینه شکل گیری و رشد خودپنـداره تحصـیلی و درگیری تحصیلی عاطفی در بین دانشجویان ایفا می کنند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.