بررسی تاثیر پس انداز خانوار بر درآمد خانوار و تولید ناخالص داخلی (مدل تعادل عمومی پویا) - پایگاه مجلات تخصصی نورSkip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر پس انداز خانوار بر درآمد خانوار و تولید ناخالص داخلی (مدل تعادل عمومی پویا)

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (28 صفحه - از 97 تا 124)

نوسانات اقتصادي، اعمال سياستها و شوكهاي برونزا و درونزايي كه بر اقتصاد وارد مي شوند، باعث تغييرات وسيعي در شاخص هاي مربوط به پس انداز خانوار همانند ميل نهايي و متوسط به پس انداز و نيز سطح و تركيب آن مي شوند. تغيير در پس انداز خانوار نيز در نتيجه اعمال اين سياستها مي تواند بر متغيرهاي كلان اقتصاد تاثير بگذارد. براي بررسي تاثير پس انداز خانوار بر درآمد خانوار و توليد ناخالص داخلي، از دو مدل تعادل عمومي ايستا و پويا استفاده شده، كه با روش مسايل تركيبي مختلط براي دو سناريوي متفاوت حل شده است. در سناريوي اول، ميل نهايي به پس انداز خانوار به ميزان 20 درصد افزايش و در سناريوي دوم به ميزان 20 درصد كاهش مي يابد. با توجه به اينكه پايه اطلاعاتي مدلهاي تعادل عمومي، ماتريس حسابداري اجتماعي مي باشد، در اين مطالعه، بر حسب نياز مدل، اقدام به تهيه و تنظيم ماتريس حسابداري اجتماعي براي ايران بر اساس داده هاي سال 1383 شده است. در مدل ايستا، بررسي تغييرات درآمد خانوارها بيانگر اين است كه درآمدي كه خانوارهاي شهري و روستايي از عرضه نيروي كار و سرمايه بر اثر اعمال سناريوي اول به دست مي آورند، به ترتيب 0/5 و 0/31درصد و توليد ناخالص داخلي نيز در تمامي بخشهاي اقتصادي افزايش يافته است. در مدل پويا با افزايش 20 درصدي در پس-انداز خانوار، درآمد خانوار اعم از شهري و روستايي به ميزان 6/42 درصد افزايش مي يابد و با اعمال سناريوي دوم، به همين ميزان كاهش مي يابد كه وجود رابطه مثبت بين پس انداز خانوار و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي را تاييد مي كند. ميانگين توليد ناخالص داخلي با اعمال سناريوي اول نسبت به سناريوي پايه 6/41 درصد افزايش يافته است كه بيشترين افزايش در ميان بخشهاي مختلف مربوط به بخش ساختمان و معادل 16/27 مي باشد. با اعمال سناريوي دوم، نتايج قرينه نتايج، سناريوي اول به دست آمده است.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.