Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل موثر بر طرد اجتماعی معلولان: مطالعه موردی معلولان جسمی و حرکتی تحت پوشش بهزیستی شهرستان ری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 327 تا 352)

کلیدواژه ها :

مشارکت اجتماعی ،سازمان بهزیستی ،طرد اجتماعی ،معلولان جسمی حرکتی ،تناسب امکانات ،نگرش منفی ،حمایت درون گروهی

کلید واژه های ماشینی : معلولان ، ضریب همبستگی پیرسون ، طرد اجتماعی معلولان ، طرد اجتماعی ، تناسب امکانات فیزیکی ، احساس محرومیت اجتماعی ، معلولیت ، عدم تناسب امکانات فیزیکی ، حمایت ، طرد معلولان از اجتماع

پژوهش حاضر در پي فهم وضعيت طرد اجتماعي و سنجش عوامل و متغيرهاي موثر بر آن بر حسب شاخص هاي طرد اجتماعي است. سوالات اصلي تحقيق عبارتند از: چگونه معلولان جسمي و حركتي در چرخه زندگي به گونه اي نظام مند از جريان اصلي اجتماع طرد و به حاشيه رانده مي شوند؟ و چه عواملي به طرد معلولان جسمي و حركتي از عرصه هاي اجتماعي انجاميده است؟ هدف كلي اين پژوهش شناخت عوامل موثر بر طرد اجتماعي معلولان است. نظريه پردازان اين حوزه استدلال مي كنند معلوليت گونه اي از سركوب و طرد اجتماعي است؛ معلولان نابرابري قابل ملاحظه اي را در همه ابعاد زندگي اجتماعي تجربه مي كنند و اين طرد متاثر از عوامل اجتماعي است. در اين تحقيق كه از دو روش كمي (پيمايش) و كيفي (مصاحبه) استفاده شده، ابعاد اصلي طرد اجتماعي سنجش شده و توزيع آن در 369 نفر از نمونه تحقيق به دست آمده است. همچنين با استفاده از روش كيفي كوشش شده است درك عميق تري از تجربه زيسته معلولان جسمي و حركتي در مورد طرد، فرايندها و علل آن به­دست آيد. بدين منظور، با نمونه اي متشكل از 31 نفر از معلولان جسمي و حركتي، به گونه اي هدفمند، مصاحبه به­عمل آمده است. يافته ها نشان مي دهند كه طرد معلولان از اجتماع با نگرش منفي جامعه، عدم تناسب امكانات فيزيكي، نهادهاي حمايتي، حمايت هاي درون گروهي، عدم اعتماد اجتماعي و احساس محروميت اجتماعي رابطه معناداري دارد؛ بنابراين با توجه به حجم گسترده فقر، بي سوادي، بيكاري و همچنين فقر روابط و مشاركت هاي اجتماعي و شرمساري در بين معلولان، بايد با فاكتورهاي اجتماعي مورد اشاره با احتياط بيشتري برخورد كرد.

خلاصه ماشینی:

"یافته ها نشان می دهند که طرد معلولان از اجتماع با نگرش منفی جامعه ، عدم تناسب امکانات فیزیکی، نهادهای حمایتی، حمایت های درون گروهی ، عدم اعتماد اجتماعی و احساس محرومیت اجتماعی رابطۀ معناداری دارد؛ بنابراین با توجه به حجم گستردة فقر، بی سوادی ، بیکاری و همچنین فقر روابط و مشارکت های اجتماعی و شرمساری در بین معلولان ، باید با فاکتورهای اجتماعی مورد اشاره با احتیاط بیشتری برخورد کرد. مقدار ضریب آل̈ای کرونباw در شاخص های مورد بررسی شاخص تعداد گویه مقدار آلفای کرونباخ نگرش جامعه نسبت به معلولان ١٦ ٠,٩٣٣ حمایت درون گروهی (خویشاوندان ) ٦ ٠,٩٣٤ حمایت درون گروهی (دوستان ) ٦ ٠,٨٩١ مشارکت اجتماعی 0,914 9 تناسب امکانات فیزیکی 0,872 12 حمایت نهادی 0,835 4 ارتباط اجتماعی 0,952 9 شرمساری اجتماعی 0,908 10 احساس محرومیت اجتماعی ٤ ٠,٨٨٦ اعتماد اجتماعی 0,802 5 با توجه به جدول ١ مقدار آلفای کرونباخ نشان از بالابودن پایایی متغیرهاست . مقدار معناداریها برابر با ٠,٠٠٠ (صفر) است و این مقدار وجود رابطه را نشان میدهد رابطۀ متغیر مستقل (دریافت حمایت های درون گروهی) و وابسته (طرد اجتماعی معلولان ) به میزان بیشتری بر ارتباط و روابط اجتماعی معلولان تأثیر دارد و شدت رابطۀ این دو متغیر قوی گزارش میشود. تعداد 367 رابطۀ uمایت های نهادی و طرد معلولان از اجتما به منظور بررسی و آزمون این فرضیه ، با در نظر گرفتن متغیر مستقل (حمایت نهادی) و متغیر وابسته (طرد اجتماعی) از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.