Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثر فراموشی سازمانی هدفمند و غیرهدفمند بر فرایند یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی)

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (22 صفحه - از 1179 تا 1200)

کلیدواژه ها :

فراموشی سازمانی هدفمند ،عملکرد دانش ،بازنگری نتایج ،فراموشی سازمانی غیرهدفمند ،نشر دانش

کلید واژه های ماشینی : اثر فراموشی سازمانی هدف‌مند ، فراموشی سازمانی هدف‌مند ، فرایند یادگیری سازمانی ، دانش ، اطلاعات ، فراموشی سازمانی ، بررسی اثر فراموشی سازمانی ، مراحل فرایند یادگیری سازمانی اثر ، سـازمان ، فراموشی سازمانی غیرهدفمند

فراموشي سازماني مفهومي جديد است كه مدتي است به متون نظري سازمان و مديريت وارد شده و مورد توجه محققان در اين عرصه قرار گرفته است. در پژوهش پيش رو اثر فراموشي سازماني (هدفمند و غيرهدفمند) بر فرايند يادگيري سازماني بررسي شده است. پژوهش حاضر از نظر روش توصيفي و از نوع پيمايشي و از منظر هدف كاربردي است. براي جمع آوري داده ها پرسشنامه هاي محقق ساخته يادگيري سازماني و فراموشي سازماني به كار گرفته است. جامعه مورد بررسي همه مديران و كارشناسان دفتر مركزي جهاد دانشگاهي شهر تهران و نمونه پژوهش نيز طبق فرمول كوكران 127 نفر است كه به روش تصادفي ساده از جامعه آماري انتخاب شدند. نتايج حاكي از آن است كه فراموشي سازماني هدفمند اثر مثبت و معنادار بر فرايند يادگيري سازماني دارد، در حالي كه فراموشي سازماني غيرهدفمند بر مراحل فرايند يادگيري سازماني اثر معنادار نداشته است. در ادامه نيز اثر فراموشي سازماني هدفمند و غيرهدفمند بر متغيرهاي گوناگون اندازه گيري شد. براي مثال مشخص شد فراموشي سازماني هدفمند بر نشر دانش، عملكرد دانش و بازنگري نتايج اثر معنادار و مثبت دارد. همچنين، نتايج نشان داد فراموشي سازماني غيرهدفمند بر متغيرهاي يادشده اثر معنادار نداشته است.

خلاصه ماشینی:

"بنـابراین ، سـؤال هـای اصـلی مقاله این است که «آیا فراموشی سازمانی هدفمند میتواند به بهبود یادگیری سازمانی منجر شـود؟» و «آیا فراموشی غیرهدفمند یا تصادفی میتواند مانع یادگیری سازمانی شود؟» مبانی نظری پژوهش یادگیری سازمانی و فرایندهای آن همگان اتفاق نظر دارند که یـادگیری سـازمانی مفهـومی پیچیـده و چندبعـدی اسـت کـه از منظـر رشته های مختلف بررسی شده است . دیوید و براچت (٢٠٠١) در پژوهش خود بیان میکنند یکی از عوامل اساسی که سـبب ایجـاد فراموشی تصادفی در سازمان میشود، کاهش میزان کسب مهارت در افـراد اسـت ، کـه وی از ایـن عامل تحت عنوان یادگیری سازمانی یاد میکند. متغیرهای پژوهش ، مؤلفه ها و میزان ضریب آلفای کرونباخ متغیر مؤلفه / ابعاد مخفف آلفای کرونباخ تعداد سؤال نشر دانش 5 0/825 NASHR یادگیری سازمانی عملکرد دانش 5 0/719 AMAL بازنگری نتایج 5 0/842 NATAYJ فراموشی فراموشی هدفمند 5 0/793 FHADAF سازمانی فراموشی غیرهدفمند 4 0/842 FGHHAD یافته های پژوهش تحلیل جمعیت شناختی نمونه برای سنجش وضعیت جمعیت شناختی اعضای نمونه ، پنج سؤال مطرح شد که نتـایج در جـدول ٤ بیان شده است . پیشنهادهایی بر مبنای نتایج تحقیق با توجه به نتایج تحقیق ، به منظور افزایش سطوح یادگیری سازمانی و هـدایت و کنتـرل فراموشـی به طور برنامه ریزیشده جهت روزآمـدی پیوسـتۀ دانـش و مهـارت در سـازمان هـا بـه ویـژه جهـاد دانشگاهی سیاست های زیر پیشنهاد میشود: - اصلاح قوانین و فرایندها: بررسی قوانین و مقررات سازمان و شناسایی مـوارد غیرعملـی و دست وپاگیر و حذف یا تعدیل آنـان از طریـق برگـزاری جلسـات درون سـازمانی و تبـادل اطلاعات میان مدیران و کارکنان دانشی ."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.