Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل مرتبط با ناهنجاری رفتاری دانشجویان شهر هریس

نویسنده:

علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد) (18 صفحه - از 91 تا 108)

کلیدواژه ها :

ناهنجاری های رفتاری ،دانشجویان و عملکرد خانواده ،عوامل اجتماعی

social factors ،Family performance ،behavioral abnormality ،Student University

کلید واژه های ماشینی : ناهنجاری رفتاری دانشجویان شهر هریس ، ناهنجاری رفتاری دانشجویان ، ناهنجاری رفتاری دانشجویان رابطه وجود ، جوانان ، خانواده ، بررسی عوامل مرتبط با ناهنجاری ، میزان ناهنجاری رفتاری دانشجویان رابطه ، ناهنجاری افراد و ناهنجاری رفتاری ، ناهنجاری¬های رفتاری ، ناهنجاری رفتاری دانشجویان تفاوت

ناهنجاری­های رفتاری از جمله عواملی هستند که به ­تدریج نظم اجتماعی را مختل می­سازند بنابراین بررسی و شناخت علل ناهنجاری در هر اجتماعی می­تواند در تصحیح روند جامعه­پذیری و نظم اجتماعی موثر باشد. این مساله با توجه به جوانی جمعیت کشورمان اهمیتی مضاعف پیدا می­کند. برای بررسی مشکلات یاد شده ابتدا باید علل و عوامل آن را به ­درستی شناخت. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با ناهنجاری رفتاری دانشجویان شهر هریس در سال­ تحصیلی 93-1392 انجام گرفته است. تحقیق از نوع پیمایشی است و از نظر زمانی مقطعی بوده و از نظر دامنه پهنانگر می­باشد و از حیث هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد و پیام نور شهر هریس که برابر 1600 نفر می­باشد، تشکیل می­دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد300 نفر مشخص گردید. نمونه­گیری به ­شیوه تصادفی طبقه­ای صورت­ گرفته و برای جمع­آوری اطلاعات از ابراز پرسشنامه استفاده شد. اطلاعات به ­دست آمده ابتدا به ­صورت توزیع فراوانی توصیف و سپس با استفاده از آزمونF، T و rپیرسون تحلیل شدند. یافته­های تحقیق نشان می­دهند که بین عملکرد خانواده و ناهنجاری­های رفتاری دانشجویان رابطه وجود دارد. بین میزان دینداری افراد و ناهنجاری افراد و ناهنجاری رفتاری دانشجویان رابطه وجود دارد. بین کجرو بودن دوستان و ناهنجاری رفتاری دانشجویان رابطه وجود دارد. بین جنسیت و ناهنجاری رفتاری دانشجویان تفاوت معنی­داری مشاهده نشد. بین سطح تحصیلات والدین و ناهنجاری رفتاری دانشجویان تفاوت معنی­داری وجود ندارد.

خلاصه ماشینی:

"از آن¬جا که خانواده به¬ عنوان اولین عامل جامعه¬پذیری فرزندان به¬ حساب می¬آید، نقش زیادی در بروز ناهنجاری رفتاری فرزندان دارد و از آن¬جا که پیشگیری بهتر از درمان می¬باشد، بررسی و شناخت علل اجتماعی موثر در شکل¬گیری ناهنجاری¬های رفتاری و برنامه¬ریزی جهت کاهش یا حذف آن¬ها امری ضروری است. حجازی(1385) در مقاله خود با عنوان ¬(عوامل موثر در بروز انحراف اجتماعی از دیدگاه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)) به نتایج زیر دست یافت: از کل واریانس تعیین شده، 05/24 درصد را عامل «خانواده وگروه همگنان»، 22/ 21 درصد را عامل «اعمال کنترل شدید» 16/22 درصد را عامل «وضعیت اقتصادی» و 47/21 درصد را عامل امور فرهنگی و آموزشی تبیین می¬کند. نتایج پژوهش نشان می¬دهد که چهار عامل«خانواده وگروه همگنان»، « اعمال کنترل شدید»، «وضعیت اقتصادی»، و « امور فرهنگی و آموزشی» 89/89 درصد از واریانس متغیرهای تحلیل را تبیین می¬کند که در بین این چهار عامل، عامل خانواده و گروه همگنان بالاترین میزان تبیین واریانس انحرافات اجتماعی را دارد. 2. بین نوع دوستان، تحصیلات پدر و مادر با میزان همنوایی دانش¬آموزان با هنجارهای مدرسه¬ای رابطه معناداری وجود دارد و از این جهت تاثیری بر ادعاهای تئوریک ادوین ساترلند است. کهزادی(1384) در تحقیقی در قالب پایان¬نامه با عنوان ¬(بررسی عوامل موثر در بروز رفتارهای نابهنجار در دانش¬آموزان دوره متوسطه عمومی مدارس متوسطه دولتی شهر برازجان) به این نتایج دست یافت میزان رفتارهای نابهنجار دانش¬آموزان پسر از دختر بیشتر است. نتایج و یافته¬ها در این تحقیق از میان مهم¬ترین عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر ناهنجاری¬های رفتاری دانشجویان شهرهریس متغیرهای زیر به¬ عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شدند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.