Skip to main content
فهرست مقالات

نگرش سیستمی و مفهوم آنتروپی در اقتصاد

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 17 تا 34)

چکیده:

در دهه هاي اخير، رويكرد كلي نگر و يا رويكرد سيستمي در نحو ة نگرش پژوهش گران در زمينه هاي گوناگون علمي تأثيرگذار بوده است . در اين رويكرد كلي نگر، مدل ها، اصول، و قوانيني يافت مي شوند كه، بدون توجه به نوع خاص عناصر متشكل و روابط و نيروهاي بي نعنصري، بر سيستم هاي عمومي حاكم اند . يكي از اين قوانين جهان شمول از ديدگاه سيستمي، قانون دوم ترموديناميك است و آنتروپي، از مهم ترين خاصيت سيستم هاي فيزيكي و مفهومي برآمده از قانون دوم ترموديناميك، ويژگ ياي است كه ن هتنها در سيستم هاي فيزيكي، بلكه در سيستم هاي زنده، اجتماعي، و حتي اقتصادي نيز وجود دارد. حضور مفهوم آنتروپي در ادبيات اقتصاد نيز از نوعي تفكر سيستمي برخاسته است. در اين مقاله پس از تشريح مفاهيم سيستمي و آنتروپي، نگرشي نوين به مفهوم آنتروپي در اقتصاد با استفاده از رهيافتي سيستمي تبيين شده است.

خلاصه ماشینی:

"یکی از این قوانین جهان شمول از دیدگاه سیستمی ، قانون دوم ترمودینامیک است و آنتروپی ، از مهم ترین خاصیت سیستم های فیزیکی و مفهومی برآمده از قـانون دوم ترمودینامیـک ، ویژگـی ای اسـت کـه نـه تنهـا در سیسـتم هـای فیزیکـی ، بلکـه در سیستم های زنده ، اجتماعی ، و حتی اقتصادی نیز وجود دارد. بنابراین ، می توان نظام اقتصادی هر کشور را به مثابة سیستمی اقتصادی در نظر گرفت که با محیط زیست خود، جامعه ، و نظام های سیاسی در تعامل است و می تواند ویژگـی آنتروپی اقتصادی را داشته باشد که با استفاده از معنای ترمودینـامیکی آنتروپـی بـه ایـن صورت تعریف می شود: «مقیاسی از انرژی است که صرف تولیدات ارزش مند اقتصادی نمی شود، بلکه صرف ناکارامدی حاصل از فرایندهای اقتصادی در یک سیستم اقتصادی می شود». برای مثال ، اگر آنتروپی سیستم اجتمـاعی ، که سیستم اقتصادی زیرمجموعه ای از آن محسوب می شود، افزایش یابد (افـزایش هـرج و مرج در جامعه )، این افزایش آنتروپی به سیستم اقتصادی منتقل می شود و بنـابراین سیسـتم اقتصادی برای کاهش آنتروپی خود باید از سایر سیسـتم هـای محـیط خـود ماننـد سیسـتم سیاسی ، با اجرای قوانین مناسب ، یا از محیط زیست ، با افزایش تولید ملی از طریق مواهـب طبیعی ، انرژی دریافت کند. در واقع ، با استفاده از رویکردهای سیستمی که در آن ها آنتروپی ویژگی همة سیستم ها، از قبیل زنده و غیر زنده است ، ویژگـی ای بـه نـام آنتروپـی اقتصـادی بـرای سیستم های اقتصادی معرفی می کند و بر اساس قانون دوم ترمودینامیک ، بقای سیسـتم هـای اقتصادی را در گرو افزایش نیافتن این ویژگی می داند."

کلیدواژه ها:

نگرش سیستمی ،آنتروپی ،علم کنترل و ارتباطات ،آنتروپی اقتصادی ،نظریه عمومی سیستم ها ،پایداری اقتصادی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.