Skip to main content
فهرست مقالات

سرمایه اجتماعی: تحدید دارایی یا پارامتر انتقال؟با رویکرد اقتصاد هزینه مبادله

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 1 تا 16)

چکیده:

اقتصاد «هزينه مبادله» از سرآمدترين حوزه هاي نهادگرايي نوين است كه با مسئله سازماندهي پيوند دارد. ويليامسون، در آن چه كه روش ابتكاري مي خواند، نشان مي دهد كه پيامدهاي هزينه مبادله وابسته به سازماندهي مبادلات در بازار هستند و «سلسله مراتب ها» تابعي از دارايي هاي اختصاصي (درجه محدودشدن دارايي به كاربري خاص) محسوب مي شوند. از سوي ديگر، سرمايه اجتماعي از عواملي است كه سبب كاهش هزينه مبادله مي گردد. در برخي مطالعات داخل كشور، سرمايه اجتماعي به منزله پارامتر انتقالي در نظر گرفته شده است كه هزينه مبادله هريك از ساختارهاي سازماندهي را كاهش مي دهد، اما اين مطالعه، با بررسي ساير مطالعات انجام گرفته، نشان مي دهد كه بهتر است سرمايه اجتماعي را به مثابه نوعي تحديد دارايي در نظر بگيريم كه هزينه شيوه هاي ورود غيرمستقيم را كاهش مي دهد.

خلاصه ماشینی:

"از همین رو، ویلیامسون معتقـد اسـت بحـث هزینـه هـای مبادله با ترتیبات نهادی ، و درواقع با سازوکار سازماندهی مبادلات ، نزدیکی بیش تری دارد و بر این اساس ، رابطة مستقیمی میان درجـة محدودشـدن دارایـی و سـازوکـار سـازماندهی برقرار می کند، یعنی هرچه درجة تحدید دارایی افزایش یابد طرفین مبادله سعی می کنند کـه قراردادهای کامل تری را طراحی کنند؛ این امر موجب پیچیده ترشـدن قراردادهـا و افـزایش هزینة اجرای قراردادها می شود. سازوکار توضیح داده شده در بالا با فرض ثابت ماندن سایر ابعاد مبادله و محـیط نهـادی انجام می شود و این در حالی است که نهادها تأثیر زیـادی در کنتـرل فرصـت طلبـی و لـذا کاهش هزینه های مبادله دارند؛ مثلا اگر سیستم حقوقی کشوری از کفایـت لازم برخـوردار نباشد، قراردادهای نئوکلاسیک بسیار پرهزینه می شوند و در بعضی شرایط حتی نمی توان از آن ها به مثابة بدیل سلسله مراتب استفاده کرد. مثلا مهدوی و نصیری اقدم (١٣٩٠: ٢٦٣)، کـه در بررسی نحوة ورود صادرکنندگان فرش دست باف به بازارهای خارجی بـه نتـایجی خـلاف پیش بینی های اقتصاد هزینه مبادله دست یافته اند، در توضیح این امر بیان می کنند که ممکـن است بنگاه به جای دارایی هـایی درونـی ، کـه بـرای تعهـد مبـادلات شـکل داده اسـت ، از دارایی هایی بیرونی برخوردار باشد که به بنگاه در یافتن راهی برای صدور محصول کمـک کند؛ به بیان دیگر، راهی که صادرکننده برای صادرات دارد نمادی از دارایی هـای اوسـت و می تواند متغیری توضیحی برای بسامد مبادلات بنگاه و سایر دارایی های درونی بنگاه باشـد که به طور خاص برای انجام دادن این مبادلات شکل گرفته است ."

کلیدواژه ها:

سرمایه اجتماعی ،اقتصاد هزینه مبادله ،تحدید دارایی ،پارامترهای انتقال


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.