Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط اخلاق کار و رضایتمندی داوطلبان رویدادی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (11 صفحه - از 93 تا 103)

اخلاق کار و رضایت شغلی، به دنبال شکست شرکتهای بزرگ و بحرانهای غرب، اهمیت بسیاری پیدا کرده است. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه اخلاق کار با رضایت مندی داوطلبان رویدادی در ورزش است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، داوطلبان شرکتکننده در دوازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاههای سراسر کشور بودند. 311 نفر بهعنوان نمونه آماری تعیین شدند. و برای جمعآوری داده ها از دو پرسشنامه اخلاق کار پتی ) 3991 ( و پرسشنامه رضایتمندی از تجارب داوطلبی ملائی و همکاران ) 3111 ( استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها، را صاحبنظران تایید کردند. پایایی پرسشنامهها با استفاده از آلفای کرونباخ برای 1 محاسبه شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد / 1 و 98 / اخلاق کار و رضایتمندی از تجارب داوطلبی بهترتیب 1 8 بین اخلاق کار و رضایتمندی داوطلبان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، تحلیل رگرسیونی گام به گام نشان داد، دو بعد از اخلاق کار )روابط سالم و انسانی در کار و جدیت و پشتکار(، نقش مثبت و معناداری در پیش بینی بنابراین، به مدیران ورزشی توصیه میشود با ارائه رمزهای اخلاقی و توسعه .)p ≤ 1/ رضایتمندی داوطلبان دارند ) 13 اصول اخلاق کار، رضایتمندی را در میان داوطلبان ورزشی افزایش دهند.

خلاصه ماشینی:

"بررسی توزیع داده های تحقیق براساس چولگی و کشیدگی متغییرها چولگی کشیدگی رضایتمندی -0/975 0/933 علاقه و دلبستگی به کار -0/196 7/021 جدیت و پشتکار در کار 0/603 0/648 روابط سالم و انسانی در محل کار ٠/٣٤١ 0/449 روحیه تعاون و مشارکت در کار ١/٠٢٢ 1/501 نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد، بین ابعاد اخلاق کار با رضایتمندی داوطلبان رابطۀ مثبت و معنـاداری وجـود دارد و از بـین ابعاد اخلاق کار، روابط سالم و انسانی در محـل کـار (٠/٠١ ≤ p ,٠٤٥٦=r)، پشـتکار و جـدیت در کـار (٠/٠١ ≥ p ,٠٣٩٥=r) و روحیۀ تعاون و مشارکت در کار (٠/٠١ ≥ p ,٠٢٧٤=r)، به ترتیب بیشترین همبستگی را با رضایتمندی دارند، درحالیکه ضعیف ترین همبستگی مربوط به علاقه و دلبستگی به کار (٠/٠١ ≥ p ,٠٢٤٩=r) با رضایتمندی بود (جدول ٢). درنهایت ، با توجه به یافته های تحقیق ، برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی و مدیران امور داوطلبی برای افزایش رضایتمندی داوطلبان و اطمینان از اینکه داوطلبان با میل و علاقه در رویداد به فعالیت میپردازند و در رویدادهای آتی به فعالیت داوطلبی خود ادامه میدهند، باید به ابعاد اخلاق -کار از جمله روابط سالم و انسانی در کار و جدیت و پشتکار- که پیش بینیکنندة قویتری برای رضایتمندی داوطلبان است ، توجه ویژه ای داشته باشند و محیط مناسبی برای توسعۀ اخلاق کار فراهم آورند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.