Skip to main content
فهرست مقالات

تبیین بهره وری در سازمان های صنعتی بر پایه سبک رهبری و فضای سازمانی

نویسنده:

(26 صفحه - از 99 تا 124)

خوشبختی ، سعادت و بهروزی هر ملتی وابسته به کار وتلاش همه قشرهای جامعه بوده و بهره وری معیاری برای ارزیابی عملکرد این فعالیت ها و تلاش ها در بخش های مختلف اجتماعی- اقتصادی است . بهره وری یک پدیده به نسبت پذیرفته شده در صنعت های تولیدی و خدماتی جهان است . کشورهای مختلف جهان هم اکنون برای بالا بردن تراز بهره وری ملی ، صنعتی و بازرگانی خود تلاشی پیگیر بر عهده دارند و می کوشند تا از راه ساز و کارهای کارامد مدیریتی ، به بالا بردن تراز بهره وری یاری دهند . بهره وری در سازمان های صنعتی می تواند تابعی از متغیرهای گوناگون باشد که در میان آنها سبک رهبری و فضای سازمانی نقش عمده دارند . مقصود از این مطالعه پیدا کردن پاسخ برای این پرسش است که « آیا سبک رهبری و فضای سازمانی با بهره وری خدمات مدیران صنایع رابطه دارد؟» اهمیت عامل فضای سازمانی به عنوان یک ویژگی محیط های صنعتی و تاثیر سبک رهبری مدیران در روش خاصی که هدایت و رهبری کارکنان ، برمی گزینند و تاثیر آن در بهروه روی خدمات مدیران صنایع ، پژوهش حاضر را در راستای تدوین و آزمون پرسش زیر سوق داده است : آیا سبک رهبری و فضای سازمانی با بهره وری خدمات مدیران صنایع رابطه دارد؟ بدین معنا که: 1- آیا سبک رهبری با بهره وری خدمات مدیران صنایع رابطه دارد؟ 2-آیا فضای سازمانی با بهره وری خدمات مدیران صنایع رابطه دارد؟ واینکه : 3- چه الگوی مناسبی برای مدیریت صنایع می توان ارائه داد؟ در این پژوهش ، جامعه آماری تشکیل شده است از 450 بخش از 13 سازمان صنعتی که در هر بخش یک مدیر و حداقل سه کارمند می باشد . به این ترتیب در هر بخش ویژکی های سه گانه سبک رهبری ، فضای سازمانی و بهره وری خدمات مدیران تعریف و اندازه گیری می شود . نمونه پژوهش ، تعداد 349 مدیر محاسبه گردیده که با استفاده از فرمول مدیران نسبت به سبک رهبری و به ازای هر مدیر ، 3 کارمند آنها در جمع بالغ بر 1047=3*349 است که نفر کارمند در مورد فضای سازمانی و بهره وری خدمات مدیران ،تعداد 326 پرسشنامه و از مجموع 1047 پرسشنامه کارمندان ، تعداد 978 پرسشنامه برگشت داده شد که در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفت . ابزار سنجش در این پژوهش ، پرسشنامه های سبک رهبری با 35 پرسشنامه پنج گزینه ای ( سبک رهبری انسان مدار و سبک رهبری کارمدار ) ، فضای سازمانی با 50 پرسش چهار گزینه ای ( پرسشنامه دارای بعدهای نه گانه 1- ساختار ، 2- مسئولیت ، 3- پاداش ، 4- قبول خطر ، 5- دوستی ، 6- پشتیبانی ، 7- ضابطه ها ، 8- تعارض و هویت )و بهره وری خدمات مدیران با 17 پرسش پنج گزینه ای ( همگی هفده پرسش ، عامل بهره وری را می سنجد و به کارایی و اثر بخشی عملکرد مدیران اشاره دارد )، ابتدا بین 16 مدیر و 48 کارمند به طور تصادفی توزیع و در نهایت تنظیم و اجرا گردید. براساس محاسبه های انجام شده ، ضریب آلفای کرونباخ که شاخص همگونی درونی پرسش هاست ، در این پژوهش برای سبک رهبری 62/0 = α برای فضای سازمانی 89/0= α و برای بهره وری خدمات مدیران 94/0= α است . در پژوهش حاضر برای تهیه پاسخ برای پرسش های پژوهش از « ضریب همبستگی پیرسون » استفاده شده است . از آزمون های انجام شده و تحلیل داده ها نتیجه های زیر به دست می آید . 1- بهره وری خدمات مدیران با فضای سازمانی رابطه دارد. 2- بهره وری خدمات مدیران صنایع با فضای سازمانی رابطه دارد . 3- در الگوی پیشنهادی ابعاد نه گانه پشتیبانی ، ضابطه ها ، هویت ، دوستی ، ساختار ، پاداش ، قبول خطر ، تعارض و مسئولیت عامل هایی هستند که در بالا بردن تراز بهره وری خدمات مدیران موثرند .


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.