Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر تمرینات ثبات دهنده ستون فقرات بر لوردوزکمری با استفاده از دستگاه بیوفیدبک فشاری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 13 تا 26)

مطالعه حاضر به بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات­دهنده ستون فقرات بر میزان زاویه قوس کمری، با استفاده از دستگاه بیوفیدبک فشاری در دانشجویان دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان می­پردازد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانشجویان دختر مبتلا به عارضه لوردوزکمری دانشگاه باهنر کرمان است. 24 نفر از دانشجویان مبتلا به قوس کمری افزایش­یافته به­عنوان نمونه آماری انتخاب و به­طور تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل 12 نفری قرار داده شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق صفحه شطرنجی، اسپینال موس (سنجش قوس کمر)، قد سنج و ترازوی دیجیتال، گونیامتر (سنجش میزان انعطاف­پذیری عضلات سه سر رانی) و آزمون دراز و نشست (سنجش میزان استقامت عضله شکمی) جمع­آوری گردید. آزمودنی­های گروه تجربی، به مدت هشت هفته، هفته­ای سه جلسه و هر جلسه 60 دقیقه، با استفاده از دستگاه بیوفیدبک فشاری تمرین داده شدند. در آغاز و پایان دوره از آزمودنی ها پیش و پس­آزمون به عمل آمد و میزان لوردوز کمر، انعطاف­پذیری عضلات سه­سر رانی و استقامت عضلات شکم پیش و پس از آزمون سنجیده شد. اطلاعات جمع­آوری­شده، با استفاده از روش آماری تی مستقل و زوجی در سطح معنی­داری 95 درصد تجزیه و تحلیل شدند. نتایج، کاهشی معنی­دار در زاویه لوردوز کمری ( P= 0/001 ) ، افزایشی معنی­دار در میزان انعطاف­پذیری عضلات سه­سررانی (P= 0/001) و افزایشی معنی­دار در استقامت عضلات شکم (P= 0/001 ) در گروه تمرینی نشان داد. همچنین نتایج تحقیق تفاوت معنی­داری در میزان متغیرهای مذکور پیش و پس از آزمون در گروه کنترل نشان نداد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد انجام تمرینات ثبات­دهنده ستون فقرات سبب کاهش زاویه لوردوز کمری، افزایش انعطاف­پذیری عضلات سه­سررانی و همچنین افزایش میزان استقامت عضلات شکم می­شود.

خلاصه ماشینی:

"نتایج تحقیق حاضر نشان داد انجام تمرینات ثبات دهندة ستون فقرات سبب کاهش زاویۀ لوردوز کمری ، افزایش انعطاف پذیری عضلات سه سررانی و همچنین افزایش میزان استقامت عضلات شکم می شود. با توجه به اینکه برنامـه - های تمرینی معمولا توجه کمی به عضلات عمقی داشـته انـد و تمرکزشـان بیشـتر بـر عضـلات سطحی بوده ، تحقیق حاضر به بررسی یک دوره برنامۀ منتخب تمرینات ثبات دهنـده بـه مـدت هشت هفته با تأکید بیشتر بر عضلات عمقی ناحیۀ کمری-لگنی در بهبود قوس کمری افـزایش یافته در دانشجویان دختر، با استفاده از ابزار بیوفیدبک فشاری پرداخته است . همچنین ، نشان داده شد انجام هشت هفته تمرینات ثبات دهنـده تـأثیر معنـیداری بـر کـاهش زاویۀ قوس کمری ، افزایش استقامت عضلات شکم و افزایش انعطاف پذیری عضلات سـه سـررانی آزمودنی های گروه تجربی دارد (٠/٠٥ ≥P)، اما تفاوت معنی داری در میـزان متغیرهـای مـذکور قبل و بعد از تمرین در گروه کنترل مشاهده نشد (جدول ٣). بحث و نتیجه گیری نتایج این مطالعه نشان داد انجام تمرینات ثبات دهنده با استفاده از ابزار بیوفیـدبک فشـاری بـه کاهش زاویۀ لوردوز کمری ، افزایش انعطاف پذیری عضـلات سـه سـر رانـی و افـزایش اسـتقامت عضلات شکم منجر می شود. به طور کلی تحقیق حاضر نشان داد انجام تمرینات ثبات دهنده با استفاده از دسـتگاه بیوفیـدبک فشاری به مدت هشت هفته ، میتواند به طور معنیداری باعث کـاهش لـوردوز کمـری ، افـزایش انعطاف عضلات سه سر رانی و افزایش استقامت عضلات شـکم در دانشـجویان دختـر مبـتلا بـه قوس کمری افزایش یافته شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.